Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for tip (19 entries) (6.0744 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tip-, *tip*.

Result from Foreign Dictionaries (19 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tip \Tip\, v. t. [imp. & p. p. {Tipped}; p. pr. & vb. n. {Tipping}.] To form a point upon; to cover the tip, top, or end of; as, to tip anything with gold or silver. [1913 Webster] With truncheon tipped with iron head. --Hudibras. [1913 Webster] Tipped with jet, Fair ermines spotless as the snows they press. --Thomson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tip \Tip\, v. t. [Cf. LG. tippen to tap, Sw. tippa, and E. tap to strike gently.] 1. To strike slightly; to tap. [1913 Webster] A third rogue tips me by the elbow. --Swift. [1913 Webster] 2. To bestow a gift, or douceur, upon; to give a present to; as, to tip a servant. [Colloq.] --Thackeray. [1913 Webster] 3. To lower one end of, or to throw upon the end; to tilt; as, to tip a cask; to tip a cart. [1913 Webster] {To tip off}, to pour out, as liquor. {To tip over}, to overturn. {To tip the wink}, to direct a wink; to give a hint or suggestion by, or as by, a wink. [Slang] --Pope. {To tip up}, to turn partly over by raising one end. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tip \Tip\, n. [Akin to D. & Dan. tip, LG. & Sw. tipp, G. zipfel, and probably to E. tap a plug, a pipe.] 1. The point or extremity of anything; a pointed or somewhat sharply rounded end; the end; as, the tip of the finger; the tip of a spear. [1913 Webster] To the very tip of the nose. --Shak. [1913 Webster] 2. An end piece or part; a piece, as a cap, nozzle, ferrule, or point, applied to the extreme end of anything; as, a tip for an umbrella, a shoe, a gas burner, etc. [1913 Webster] 3. (Hat Manuf.) A piece of stiffened lining pasted on the inside of a hat crown. [1913 Webster] 4. A thin, boarded brush made of camel's hair, used by gilders in lifting gold leaf. [1913 Webster] 5. Rubbish thrown from a quarry. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tip \Tip\, v. i. To fall on, or incline to, one side. --Bunyan. [1913 Webster] {To tip off}, to fall off by tipping. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tip \Tip\, n. [See {Tip} to strike slightly, and cf. {Tap} a slight blow.] 1. A light touch or blow; a tap. [1913 Webster] 2. A gift; a douceur; a fee. [Colloq.] [1913 Webster] 3. A hint, or secret intimation, as to the chances in a horse race, or the like. [Sporting Cant] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tip n 1: the extreme end of something; especially something pointed 2: a relatively small amount of money given for services rendered (as by a waiter) [syn: {gratuity}, {tip}, {pourboire}, {baksheesh}, {bakshish}, {bakshis}, {backsheesh}] 3: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead}, {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}] 4: a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points" [syn: {point}, {tip}, {peak}] 5: the top or extreme point of something (usually a mountain or hill); "the view from the peak was magnificent"; "they clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest}, {top}, {tip}, {summit}] v 1: cause to tilt; "tip the screen upward" 2: mark with a tip; "tip the arrow with the small stone" 3: give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the compensation agreed on; "Remember to tip the waiter"; "fee the steward" [syn: {tip}, {fee}, {bung}] 4: cause to topple or tumble by pushing [syn: {topple}, {tumble}, {tip}] 5: to incline or bend from a vertical position; "She leaned over the banister" [syn: {lean}, {tilt}, {tip}, {slant}, {angle}] 6: walk on one's toes [syn: {tiptoe}, {tip}, {tippytoe}] 7: strike lightly; "He tapped me on the shoulder" [syn: {tap}, {tip}] 8: give insider information or advise to; "He tipped off the police about the terrorist plot" [syn: {tip off}, {tip}] 9: remove the tip from; "tip artichokes" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: TIP Terminal Interface Processor (ARPANET) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: TIP Transputer Image Processing From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: tip [tip] wrinkle From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Tip [tip] (n) , s.(m ) hint; tip From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cast 1. atma, fırlatma 2. atılan şey 3. (kırık kemiğe) alçı 4. zar atma 5. zarda gelen sayı 6. artık sey 7. mesafe 8. balık ağı atma 9. (bir tiyatro oyunu veya filimde) rol alan kimseler, oynayanlar, oyuncular, eşhas 10. avcılıkta köpeklerin koku peşinden etrafa dağılmaları 11. şans, talih 12. tertip 13. dökmecilik, dökümcülük 14. döküm 15. kalıp, maket 16. dış görünüş 17. çeşit, tip, cins 18. temayül, eğilim 19. şaşılık 20. eğrilik, çarpıklık 21. açık renk, renk tonu 22. az bir miktar. cast of mind düşunüş şekli. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: character 1. karakter, huy, tabiat, ahlak 2. vasıf, nitelik 3. hususiyet, özellik 4. şöhret, nam 5. bonservis 6. statü, durum 7. tip, şahıs 8. (k.dili) garip kişiliği olan kimse 9. (tiyatro) karakter, canlandırılan kişi 10. işaret, harf 11. alfabe. character actor karakter oyuncusu. character reference bonservis. in character karakterine uygun. Latin characters Latin harfleri. out of character karakterine aykırı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ilk 1. sınf, çeşit, tür, tip, cins. of that ilk aynı tür(den.) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: kidney 1. böbrek 2. böbrek şeklinde şey 3. soy, tip, huy. kidney bean fasulye kidney machine böbrek makinası. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lot 1. (-ted, - ting) kısmet, kader, talih, baht, nasip 2. kura 3. (İng.) vergi 4. arazi parçası 5. hisse, pay 6. (gen.) (çoğ.) birçok, çok miktar 7. kısım, parça 8. nevi, tip 9. taksim etmek, hisselere ayırmak 10. kısımlara ayırmak (arazi) 11. kur'a ile taksim etmek. a lot çok. cast in one' lot with birinin kaderine bağlanmak, birinin nasibini paylaşmak. cast lots zar atarak veya başka suretle talihini denemek. draw lots kur'a çekmek. odd lot az miktar. He has lots of friends. Pek çok dostu var. the lot hepsi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stripe 1. çubuk, yol, çizgi 2. çizgili kumaş 3. (çoğ.) tutuklu kıyafeti 4. başka renkten tahları ensiz ve uzun parça 5. biçim, tip 6. cins, renk 7. yol yol etmek, çizgilerle süslemek. striped çizgili, yollu. of the same stripe aynı cinsten. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: style 1. tarz, üslup, usul 2. tip, stil 3. moda 4. tavır 5. mil, kalem, güneş saatinin mili 6. (matb.) tertip usulü 7. unvan 8. takvim usulü 9. (bot.) çiçeğin dişilik uzvunun sapı, boyuncuk, stil 10. demek, isimlendirmek, lakap takmak 11. (matb.) tutarlı kılmak 12. model çizmek, yaratmak. style book imlâ ve tertip usullerini gösteren kitap. in style moda olan, modaya uygun. old style (Julian calendar), new style (Gregorian calendar) (bak.) calendar out of style modası geçmiş, demode olmuş. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: type 1. çeşit, cins, kategori 2. tip 3. remiz, kinaye, ima 4. numune, örnek 5. en âlâ cinsten numune, ideal örnek 6. (matb.) basma harf veya harfler, hurufat 7. kopyasını veya nümunesini çıkarmak 8. daktiloda yazı yazmak 9. önceden göstermek veya haber vermek 10. belirli bir kategoriye ayırmak. type bar linotip makinası- nın döktüğü bir satırlık harf. type high matbaa harfi yüksekliğinde. type metal matbaa harfi dökmeye mahsus maden halitası, harf metali. type species (biyol.) örnek cins. type specimen (biyol.) örnek nümune. boldfaced type siyah harf, kalın matbaa harfi. Gothic type gotik matbaa harfi. italic type italik matbaa harfi. Roman type adi matbaa harfi, beyaz harf. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: tip [tip] warning hint; tip peak; point; tip; summit suggestion

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0744 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).