Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for tile (50 entries) (0.5476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tile-, *tile*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tile[N] แผ่นกระเบื้อง, See also: กระเบื้อง
tile[VT] ปูกระเบื้อง
tiler[N] คนปูกระเบื้อง

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า tile **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
tileSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
tileThe soil here is fertile.
tileI see that I am surrounded by hostile faces.
tileScotland is famous for its woollen textiles.
tileIt has fertile soil where corn be grown.
tileThe Soviet Union took a hostile attitude toward us.
tileNow there is nothing but desert, where there used to be a fertile plain.
tileWhen the trusted confidant of the person who conducted a hostile takeover of the company betrayed him it was a sort of retributive justice.
tileThe tile which fell from the roof broke into pieces.
tileEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tile(ไทลฺ) n. แผ่นกระเบื้อง,กระเบื้อง,สิ่งที่คล้ายแผ่นกระเบื้องเครื่องมุงหลังคาหรือลาดพื้น,ท่อกระเบื้อง vt. ปูกระเบื้อง,ติดกระเบื้อง. -tiler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tile(n) กระเบื้อง
tile(vt) ปูกระเบื้อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเบื้อง[N] tile, Example: เครื่องของคุณควรตั้งไว้ในห้องที่เป็นพื้นไม้หรือกระเบื้อง และพยายามหลีกเลี่ยงห้องที่ปูด้วยพรม เพราะจะมีปัญหาในเรื่องไฟฟ้าสถิต, Count unit: แผ่น, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่ทำด้วยดินประสมอย่างดี เนื้อมีลักษณะแข็งและขาว อาจเคลือบผิวเป็นมัน หรือมีพื้นหรือลวดลายเป็นสีต่างๆ
กระเบื้อง[N] tile, See also: roofing, Example: เดี๋ยวนี้ชาวนารวยจนสามารถซื้อกระเบื้องมุงหลังคาแทนจากแล้ว, Count unit: แผ่น, Thai definition: เครื่องมุงหลังคาหรือปูพื้นเป็นต้น ทำด้วยดินหรือวัตถุอย่างอื่น โดยปกติเป็นแผ่น
พื้นกระเบื้อง[N] tiled floor, Example: ทาว์เฮาส์หลังนี้มีห้องว่างแบ่งให้เช่า พื้นกระเบื้อง (ห้องน้ำรวม) ราคาห้องละ 1700 บาท, Thai definition: พื้นที่ที่ปูด้วยกระเบื้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire   FR: attiser un feu ; ventiler un feu
ช่างปูกระเบื้อง[v. exp.] (chang pū krabeūang) EN: tiler   
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
โดยไร้ผล[adv.] (dōi raiphon) FR: vainement ; en vain ; inutilement
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease   FR: peste [f] ; choléra [m]
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur

CMU English Pronouncing Dictionary
TILE T AY1 L
TILED T AY1 L D
TILES T AY1 L Z
TILEY T AY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tile (v) (t ai1 l)
tiled (v) (t ai1 l d)
tiles (v) (t ai1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wa3, 瓦] tile [Add to Longdo]
砖瓦[zhuan1 wa3, 磚瓦] tile [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachdecker {m} | Dachdecker {pl}tiler | tilers [Add to Longdo]
Fliesenleger {m}; Fliesenlegerin {f}tiler [Add to Longdo]
Fliesenoberseite {f}tile face [Add to Longdo]
Kachelofen {m} | Kachelöfen {pl}tiled stove | tiled stoves [Add to Longdo]
Kassette {f} zum Brennen von Fliesentile setter [Add to Longdo]
Ziegeldach {n} | Ziegeldächer {pl}tiled roof | tiled roofs [Add to Longdo]
Ziegelhammer {n}tile hammer [Add to Longdo]
Torpedobarsch {m} (Malacanthidae) [zool.]tilefish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tile \Tile\, v. t. [See 2d {Tiler}.] To protect from the intrusion of the uninitiated; as, to tile a Masonic lodge. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tile \Tile\, n. [OE. tile, tigel, AS. tigel, tigol, fr. L. tegula, from tegere to cover. See {Thatch}, and cf. {Tegular}.] 1. A plate, or thin piece, of baked clay, used for covering the roofs of buildings, for floors, for drains, and often for ornamental mantel works. [1913 Webster] 2. (Arch.) (a) A small slab of marble or other material used for flooring. (b) A plate of metal used for roofing. [1913 Webster] 3. (Metal.) A small, flat piece of dried earth or earthenware, used to cover vessels in which metals are fused. [1913 Webster] 4. A draintile. [1913 Webster] 5. A stiff hat. [Colloq.] --Dickens. [1913 Webster] {Tile drain}, a drain made of tiles. {Tile earth}, a species of strong, clayey earth; stiff and stubborn land. [Prov. Eng.] {Tile kiln}, a kiln in which tiles are burnt; a tilery. {Tile ore} (Min.), an earthy variety of cuprite. {Tile red}, light red like the color of tiles or bricks. {Tile tea}, a kind of hard, flat brick tea. See {Brick tea}, under {Brick}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tile \Tile\, v. t. [imp. & p. p. {Tiled}; p. pr. & vb. n. {Tiling}.] 1. To cover with tiles; as, to tile a house. [1913 Webster] 2. Fig.: To cover, as if with tiles. [1913 Webster] The muscle, sinew, and vein, Which tile this house, will come again. --Donne. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tile n 1: a flat thin rectangular slab (as of fired clay or rubber or linoleum) used to cover surfaces 2: a thin flat slab of fired clay used for roofing [syn: {tile}, {roofing tile}] 3: game equipment consisting of a flat thin piece marked with characters and used in board games like Mah-Jong, Scrabble, etc. v 1: cover with tiles; "tile the wall and the floor of the bathroom"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5476 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).