Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for til (109 entries) (0.4905 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -til-, *til*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

tilapia (n) ปลานิล
tilt (vt ) ทำให้เอียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
til[N] เมล็ดงา, Syn. sesame
tile[N] แผ่นกระเบื้อง, See also: กระเบื้อง
tile[VT] ปูกระเบื้อง
till[CONJ] จนกระทั่ง, See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง, Syn. until
till[PREP] จนกระทั่ง, See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง, Syn. until
till[N] กล่องหรือลิ้นชักเก็บเงินหรือของมีค่า
till[N] เงิน, Syn. money
till[VT] เตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก, Syn. plough
tilt[VI] เอียง, See also: กระดก, เอน, เท, ลาด, เบน, Syn. incline, slant
tilt[VT] ทำให้เอียง, See also: ทำให้ลาด, ทำให้กระดก, ทำให้ตะแคง, Syn. incline, slant

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
till; unstratified driftตะกอนธารน้ำแข็งไม่แสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tillageที่เพาะปลูก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tillerกอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tilliteหินทิลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tilmus; carphologyอาการทึ้งผ้าปูนอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tilt angleมุมเอียง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tilt factorแฟกเตอร์มุมเอียง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tilt steering wheelพวงมาลัยปรับมุม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า til **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
tilI'll stay here until 10.
tilNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.
tilI'm afraid he won't be here until 1:00.
tilIt's been a week, but I'm still suffering from jet lag.
tilIt was not until a few days later that the news arrived.
tilIt was not until a few days later that he arrived.
tilShe did not decide to be a singer until she reached the age of twenty.
tilDon't smoke until you're 20 years old.
tilSome kind of party upstairs kept me up till one last night.
tilThe two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
til(ทีล) prep.,conj. until
tile(ไทลฺ) n. แผ่นกระเบื้อง,กระเบื้อง,สิ่งที่คล้ายแผ่นกระเบื้องเครื่องมุงหลังคาหรือลาดพื้น,ท่อกระเบื้อง vt. ปูกระเบื้อง,ติดกระเบื้อง. -tiler n.
till(ทิล) prep.,conj. จนกว่า,จนถึง vt. ไถนา,เพาะปลูก
tillable(ทิล'ลิเบิล) adj. เพาะปลูกได้,ไถ (นา) ได้
tillage(ทิล'ลิจ) n. การเพาะปลูก,การไถนา,ผืนดินที่ไถแล้ว, Syn. practice,tilling land
tiller(ทิล'เลอะ) n. ผู้ไถนา,ผู้เพาะปลูก,ชาวนาหน่อ,พืชที่เกิดใหม่,หน่อที่แยก vi. แยกหน่อ
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
tile(n) กระเบื้อง
tile(vt) ปูกระเบื้อง
till(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,ตราบเท่า
till(n) ลิ้นชัก,เก๊ะ
till(pre) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง
till(vt) ขุด,เพาะปลูก,ไถนา
tillage(n) การไถ,การขุด,การเพาะปลูก
tiller(n) ผู้ทำไร่,ที่ถือท้ายเรือ,ชาวนา,หน่อไม้
tilt(n) การสู้ด้วยหอกบนหลังม้า,ประทุนรถ,ผ้าบังแดด,กระโจม
tilt(vi) เอียง,แทงด้วยหอก,กระดก,ตะแคง,โจมตี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราบจนกระทั่ง[CONJ] until, See also: till, Syn. ตราบจน, จนกระทั่ง, Example: ตั้งแต่ได้รู้จักกันผมยังคบเขาเรื่อยมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นเวลา 10 ปีแล้ว
ยัน[PREP] till, See also: until, Syn. จนถึง, กระทั่งถึง, จนกระทั่ง, Example: วงไพ่เล่นไพ่ตองกันตั้งแต่เช้ายันค่ำ
จน[CONJ] until, See also: till, Syn. ตราบเท่า, จนกระทั่ง, จนถึง, กระทั่ง, Example: กายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนไม่อาจแยกออกเป็นอิสระจากกันได้
จนกระทั่ง[CONJ] until, See also: till, Syn. ตราบเท่า, ถึงที่สุด, จนถึง, กระทั่ง, Example: ภาษานี้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในปี 1975
จนกว่า[CONJ] until, See also: till, as long as, as far as, Syn. จนถึง, จนกระทั่ง, กระทั่ง, Example: ข้อมูลที่บันทึกบนดิสก์จะเก็บไว้ได้จนกว่าจะมีการอัดข้อมูลใหม่ทับลงไป, Thai definition: กระทั่งถึงเวลานั้นๆ เช่น จนกว่าจะตาย
จนถึง[PREP] until, See also: till, to, up to, Syn. จนกระทั่ง, ตราบเท่า, Example: เราจำเป็นจะต้องเล่นตั้งแต่เพลงแรกเรื่อยไปจนถึงเพลงที่เราต้องการ
จนถึงที่สุด[ADV] to the last, See also: till the last, Example: ลูกความจะขอต่อสู้กับคดีนี้จนถึงที่สุด
ต่อเมื่อ[CONJ] when, See also: till, until, only when, on condition that, Example: การทำเครื่องจักสานของไทยในอดีตเป็นหัตถกรรมที่ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนก่อน ต่อเมื่อเหลือใช้แล้วจึงนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิต
ตะกูด[N] helm, See also: tiller, rudder, Syn. หางเสือเรือ, จังกูด, จะกูด, Count unit: อัน
ตราบ[CONJ] until, See also: till, as long as, Syn. เท่าที่, จนกระทั่ง, จนถึง, เมื่อ, Example: กระถางคบเพลิงถูกจุดให้ลุกโชติช่วงและจะส่องสว่างไปตราบการแข่งขันสิ้นสุดลง, Thai definition: ช่วงระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility   
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: utilitarianism   
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire   FR: attiser un feu ; ventiler un feu

CMU English Pronouncing Dictionary
TIL T IH1 L
TILT T IH1 L T
TILE T AY1 L
TILL T IH1 L
TILTH T IH1 L TH
TILLY T IH1 L IY0
TILTS T IH1 L T S
TILEY T AY1 L IY0
TILES T AY1 L Z
TILDA T IH1 L D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tile (v) (t ai1 l)
till (v) (t i l)
tilt (v) (t i1 l t)
tilde (n) (t i1 l d @)
tilde (n) (t i1 l d)
tiled (v) (t ai1 l d)
tiles (v) (t ai1 l z)
tills (v) (t i1 l z)
tilth (n) (t i1 l th)
tilts (v) (t i1 l t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wa3, 瓦] tile [Add to Longdo]
砖瓦[zhuan1 wa3, 磚瓦] tile [Add to Longdo]
立鱼[li4 yu2, 立魚] tilapia [Add to Longdo]
舵把[duo4 ba3, 舵把] tiller of a boat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイル方式[タイルほうしき, tairu houshiki] tiling (a-no) [Add to Longdo]
チルド[ちるど, chirudo] tilde (~) [Add to Longdo]
上線[じょうせん, jousen] tilde, over line (~) [Add to Longdo]
チルダ[ちるだ, chiruda] tilde [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerbau {m}; Ackern {n}tillage [Add to Longdo]
Ackerbau {m}tilth [Add to Longdo]
Aufkippbauweise {f}tilt-up method [Add to Longdo]
Bodenbestellung {f}; Bestellung {f}; Bodenbebauung {f}; Bodenkultivierung {f} | Bodenbestellungen {pl}tillage | tillages [Add to Longdo]
Dachdecken {n}tiling of the roof [Add to Longdo]
Dachdecker {m} | Dachdecker {pl}tiler | tilers [Add to Longdo]
Drehkippfenster {n}tilt and turn window [Add to Longdo]
Fliesenlegen {n}; Kacheln {n}; Belegen {n} mit Plattentiling [Add to Longdo]
Fliesenleger {m}; Fliesenlegerin {f}tiler [Add to Longdo]
Fliesenoberseite {f}tile face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Teel \Teel\, n. Sesame. [Sometimes written {til}.] [1913 Webster] {Teel oil}, sesame oil. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Til \Til\, prep. & conj. See {Till}. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: TIL Tech Info Library (Apple, WWW) From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: til at; to; toward; towards from; of about; concerning; on; upon

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.4905 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).