Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for tie (7 entries) (3.2013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tie-, *tie*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tie \Tie\, n.; pl. {Ties}. [AS. t[=e]ge, t?ge, t[imac]ge. [root]64. See {Tie}, v. t.] 1. A knot; a fastening. [1913 Webster] 2. A bond; an obligation, moral or legal; as, the sacred ties of friendship or of duty; the ties of allegiance. [1913 Webster] No distance breaks the tie of blood. --Young. [1913 Webster] 3. A knot of hair, as at the back of a wig. --Young. [1913 Webster] 4. An equality in numbers, as of votes, scores, etc., which prevents either party from being victorious; equality in any contest, as a race. [1913 Webster] 5. (Arch. & Engin.) A beam or rod for holding two parts together; in railways, one of the transverse timbers which support the track and keep it in place. [1913 Webster] 6. (Mus.) A line, usually straight, drawn across the stems of notes, or a curved line written over or under the notes, signifying that they are to be slurred, or closely united in the performance, or that two notes of the same pitch are to be sounded as one; a bind; a ligature. [1913 Webster] 7. pl. Low shoes fastened with lacings. [1913 Webster] {Bale tie}, a fastening for the ends of a hoop for a bale. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tie \Tie\, v. t. [imp. & p. p. {Tied}(Obs. {Tight}); p. pr. & vb. n. {Tying}.] [OE. ti?en, teyen, AS. t[imac]gan, ti['e]gan, fr. te['a]g, te['a]h, a rope; akin to Icel. taug, and AS. te['o]n to draw, to pull. See {Tug}, v. t., and cf. {Tow} to drag.] 1. To fasten with a band or cord and knot; to bind. "Tie the kine to the cart." --1 Sam. vi. 7. [1913 Webster] My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother: bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. --Prov. vi. 20,21. [1913 Webster] 2. To form, as a knot, by interlacing or complicating a cord; also, to interlace, or form a knot in; as, to tie a cord to a tree; to knit; to knot. "We do not tie this knot with an intention to puzzle the argument." --Bp. Burnet. [1913 Webster] 3. To unite firmly; to fasten; to hold. [1913 Webster] In bond of virtuous love together tied. --Fairfax. [1913 Webster] 4. To hold or constrain by authority or moral influence, as by knotted cords; to oblige; to constrain; to restrain; to confine. [1913 Webster] Not tied to rules of policy, you find Revenge less sweet than a forgiving mind. --Dryden. [1913 Webster] 5. (Mus.) To unite, as notes, by a cross line, or by a curved line, or slur, drawn over or under them. [1913 Webster] 6. To make an equal score with, in a contest; to be even with. [1913 Webster] {To ride and tie}. See under {Ride}. {To tie down}. (a) To fasten so as to prevent from rising. (b) To restrain; to confine; to hinder from action. {To tie up}, to confine; to restrain; to hinder from motion or action. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tie \Tie\, v. i. To make a tie; to make an equal score. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tie n 1: neckwear consisting of a long narrow piece of material worn (mostly by men) under a collar and tied in knot at the front; "he stood in front of the mirror tightening his necktie"; "he wore a vest and tie" [syn: {necktie}, {tie}] 2: a social or business relationship; "a valuable financial affiliation"; "he was sorry he had to sever his ties with other members of the team"; "many close associations with England" [syn: {affiliation}, {association}, {tie}, {tie-up}] 3: equality of score in a contest 4: a horizontal beam used to prevent two other structural members from spreading apart or separating; "he nailed the rafters together with a tie beam" [syn: {tie}, {tie beam}] 5: a fastener that serves to join or connect; "the walls are held together with metal links placed in the wet mortar during construction" [syn: {link}, {linkup}, {tie}, {tie-in}] 6: the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided; "the game ended in a draw"; "their record was 3 wins, 6 losses and a tie" [syn: {draw}, {standoff}, {tie}] 7: (music) a slur over two notes of the same pitch; indicates that the note is to be sustained for their combined time value 8: one of the cross braces that support the rails on a railway track; "the British call a railroad tie a sleeper" [syn: {tie}, {railroad tie}, {crosstie}, {sleeper}] 9: a cord (or string or ribbon or wire etc.) with which something is tied; "he needed a tie for the packages" v 1: fasten or secure with a rope, string, or cord; "They tied their victim to the chair" [syn: {tie}, {bind}] [ant: {unbrace}, {unlace}, {untie}] 2: finish a game with an equal number of points, goals, etc.; "The teams drew a tie" [syn: {tie}, {draw}] 3: limit or restrict to; "I am tied to UNIX"; "These big jets are tied to large airports" 4: connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together"; "Link arms" [syn: {connect}, {link}, {tie}, {link up}] [ant: {disconnect}] 5: form a knot or bow in; "tie a necktie" 6: create social or emotional ties; "The grandparents want to bond with the child" [syn: {bind}, {tie}, {attach}, {bond}] 7: perform a marriage ceremony; "The minister married us on Saturday"; "We were wed the following week"; "The couple got spliced on Hawaii" [syn: {marry}, {wed}, {tie}, {splice}] 8: make by tying pieces together; "The fishermen tied their flies" 9: unite musical notes by a tie From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: TIE Terminal Interface Equipment From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: tie ten From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: tie bequiet

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.2013 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).