Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for test (11 entries) (6.0935 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -test-, *test*.

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Test \Test\, n. [OE. test test, or cupel, potsherd, F. t[^e]t, from L. testum an earthen vessel; akin to testa a piece of burned clay, an earthen pot, a potsherd, perhaps for tersta, and akin to torrere to patch, terra earth (cf. {Thirst}, and {Terrace}), but cf. Zend tasta cup. Cf. {Test} a shell, {Testaceous}, {Tester} a covering, a coin, {Testy}, {T[^e]te-[`a]-t[^e]te}.] 1. (Metal.) A cupel or cupelling hearth in which precious metals are melted for trial and refinement. [1913 Webster] Our ingots, tests, and many mo. --Chaucer. [1913 Webster] 2. Examination or trial by the cupel; hence, any critical examination or decisive trial; as, to put a man's assertions to a test. "Bring me to the test." --Shak. [1913 Webster] 3. Means of trial; as, absence is a test of love. [1913 Webster] Each test every light her muse will bear. --Dryden. [1913 Webster] 4. That with which anything is compared for proof of its genuineness; a touchstone; a standard. [1913 Webster] Life, force, and beauty must to all impart, At once the source, and end, and test of art. --Pope. [1913 Webster] 5. Discriminative characteristic; standard of judgment; ground of admission or exclusion. [1913 Webster] Our test excludes your tribe from benefit. --Dryden. [1913 Webster] 6. Judgment; distinction; discrimination. [1913 Webster] Who would excel, when few can make a test Betwixt indifferent writing and the best? --Dryden. [1913 Webster] 7. (Chem.) A reaction employed to recognize or distinguish any particular substance or constituent of a compound, as the production of some characteristic precipitate; also, the reagent employed to produce such reaction; thus, the ordinary test for sulphuric acid is the production of a white insoluble precipitate of barium sulphate by means of some soluble barium salt. [1913 Webster] 8. A set of questions to be answered or problems to be solved, used as a means to measure a person's knowledge, aptitude, skill, intelligence, etc.; in school settings, synonymous with {examination} or {exam}; as, an intelligence test. Also used attributively; as a test score, test results. [PJC] {Test act} (Eng. Law), an act of the English Parliament prescribing a form of oath and declaration against transubstantiation, which all officers, civil and military, were formerly obliged to take within six months after their admission to office. They were obliged also to receive the sacrament according to the usage of the Church of England. --Blackstone. {Test object} (Optics), an object which tests the power or quality of a microscope or telescope, by requiring a certain degree of excellence in the instrument to determine its existence or its peculiar texture or markings. {Test paper}. (a) (Chem.) Paper prepared for use in testing for certain substances by being saturated with a reagent which changes color in some specific way when acted upon by those substances; thus, litmus paper is turned red by acids, and blue by alkalies, turmeric paper is turned brown by alkalies, etc. (b) (Law) An instrument admitted as a standard or comparison of handwriting in those jurisdictions in which comparison of hands is permitted as a mode of proving handwriting. {Test tube}. (Chem.) (a) A simple tube of thin glass, closed at one end, for heating solutions and for performing ordinary reactions. (b) A graduated tube. [1913 Webster] Syn: Criterion; standard; experience; proof; experiment; trial. Usage: {Test}, {Trial}. Trial is the wider term; test is a searching and decisive trial. It is derived from the Latin testa (earthen pot), which term was early applied to the fining pot, or crucible, in which metals are melted for trial and refinement. Hence the peculiar force of the word, as indicating a trial or criterion of the most decisive kind. [1913 Webster] I leave him to your gracious acceptance, whose trial shall better publish his commediation. --Shak. [1913 Webster] Thy virtue, prince, has stood the test of fortune, Like purest gold, that tortured in the furnace, Comes out more bright, and brings forth all its weight. --Addison. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Test \Test\, n. [L. testis. Cf. {Testament}, {Testify}.] A witness. [Obs.] [1913 Webster] Prelates and great lords of England, who were for the more surety tests of that deed. --Ld. Berners. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Test \Test\, v. i. [L. testari. See {Testament}.] To make a testament, or will. [Obs.] [1913 Webster] Test From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Test \Test\, Testa \Tes"ta\, n.; pl. E. {Tests}, L. {Testae}. [L. testa a piece of burned clay, a broken piece of earthenware, a shell. See {Test} a cupel.] 1. (Zool.) The external hard or firm covering of many invertebrate animals. [1913 Webster] Note: The test of crustaceans and insects is composed largely of chitin; in mollusks it is composed chiefly of calcium carbonate, and is called the shell. [1913 Webster] 2. (Bot.) The outer integument of a seed; the episperm, or spermoderm. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Test \Test\, v. t. [imp. & p. p. {Tested}; p. pr. & vb. n. {Testing}.] 1. (Metal.) To refine, as gold or silver, in a test, or cupel; to subject to cupellation. [1913 Webster] 2. To put to the proof; to prove the truth, genuineness, or quality of by experiment, or by some principle or standard; to try; as, to test the soundness of a principle; to test the validity of an argument. [1913 Webster] Experience is the surest standard by which to test the real tendency of the existing constitution. --Washington. [1913 Webster] 3. (Chem.) To examine or try, as by the use of some reagent; as, to test a solution by litmus paper. [1913 Webster] 4. To administer a test[8] to (someone) for the purpose of ascertaining a person's knowledge or skill; especially, in academic settings, to determine how well a student has learned the subject matter of a course of instruction. [PJC] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: test n 1: trying something to find out about it; "a sample for ten days free trial"; "a trial of progesterone failed to relieve the pain" [syn: {trial}, {trial run}, {test}, {tryout}] 2: any standardized procedure for measuring sensitivity or memory or intelligence or aptitude or personality etc; "the test was standardized on a large sample of students" [syn: {test}, {mental test}, {mental testing}, {psychometric test}] 3: a set of questions or exercises evaluating skill or knowledge; "when the test was stolen the professor had to make a new set of questions" [syn: {examination}, {exam}, {test}] 4: the act of undergoing testing; "he survived the great test of battle"; "candidates must compete in a trial of skill" [syn: {test}, {trial}] 5: the act of testing something; "in the experimental trials the amount of carbon was measured separately"; "he called each flip of the coin a new trial" [syn: {test}, {trial}, {run}] 6: a hard outer covering as of some amoebas and sea urchins v 1: put to the test, as for its quality, or give experimental use to; "This approach has been tried with good results"; "Test this recipe" [syn: {test}, {prove}, {try}, {try out}, {examine}, {essay}] 2: test or examine for the presence of disease or infection; "screen the blood for the HIV virus" [syn: {screen}, {test}] 3: examine someone's knowledge of something; "The teacher tests us every week"; "We got quizzed on French irregular verbs" [syn: {quiz}, {test}] 4: show a certain characteristic when tested; "He tested positive for HIV" 5: achieve a certain score or rating on a test; "She tested high on the LSAT and was admitted to all the good law schools" 6: determine the presence or properties of (a substance) 7: undergo a test; "She doesn't test well" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: test n. 1. Real users bashing on a prototype long enough to get thoroughly acquainted with it, with careful monitoring and followup of the results. 2. Some bored random user trying a couple of the simpler features with a developer looking over his or her shoulder, ready to pounce on mistakes. Judging by the quality of most software, the second definition is far more prevalent. See also {demo}. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Test [tɛst] (n) , s.(m ) check; test From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: wet 1. (-ter, -test), (-ted, - ting), yaş, ıslak 2. yağmurlu 3. (kim.) .su veya başka sıvı ile yapılan 4. (k. dili) içki yasağı olmayan (yer) 5. kurumamış 6. ıslatmak 7. ıslanmak 8. işemek 9. yaşlık, nem, rutubet 10. su 11. yağmur 12. yağmurlu hava 13. (A.B.D.) içki yasağı aleyhtarı. all wet (argo) martaval 14. martavalcı. wet blanket (k. dili) neşeyi kaçıran şey 15. şevki kıran kimse. wetbulb thermometer üstü ıslak bulundurulan termometre. wet day yağmurlu gün. wet goods fıçı veya şişelerde bulunan sıvı maddeler 16. (k. dili) alkollü içkiler. wet nurse sütnine. wet rot nemle oluşan çürüme. wet suit ıslak dalış elbisesi. wet to the skin iliklerine kadar ıslanmış. wet'tish yaşça, ıslakça, nemli. wet'ness ıslaklık, nem, rutubet. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: test [tɛst] attempt; test test From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: test test

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0935 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).