Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for term (5 entries) (4.798 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -term-, *term*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Term \Term\, n. [F. terme, L. termen, -inis, terminus, a boundary limit, end; akin to Gr. ?, ?. See {Thrum} a tuft, and cf. {Terminus}, {Determine}, {Exterminate}.] 1. That which limits the extent of anything; limit; extremity; bound; boundary. [1913 Webster] Corruption is a reciprocal to generation, and they two are as nature's two terms, or boundaries. --Bacon. [1913 Webster] 2. The time for which anything lasts; any limited time; as, a term of five years; the term of life. [1913 Webster] 3. In universities, schools, etc., a definite continuous period during which instruction is regularly given to students; as, the school year is divided into three terms. [1913 Webster] 4. (Geom.) A point, line, or superficies, that limits; as, a line is the term of a superficies, and a superficies is the term of a solid. [1913 Webster] 5. (Law) A fixed period of time; a prescribed duration; as: (a) The limitation of an estate; or rather, the whole time for which an estate is granted, as for the term of a life or lives, or for a term of years. (b) A space of time granted to a debtor for discharging his obligation. (c) The time in which a court is held or is open for the trial of causes. --Bouvier. [1913 Webster] Note: In England, there were formerly four terms in the year, during which the superior courts were open: Hilary term, beginning on the 11th and ending on the 31st of January; Easter term, beginning on the 15th of April, and ending on the 8th of May; Trinity term, beginning on the 22d day of May, and ending on the 12th of June; Michaelmas term, beginning on the 2d and ending on the 25th day of November. The rest of the year was called vacation. But this division has been practically abolished by the Judicature Acts of 1873, 1875, which provide for the more convenient arrangement of the terms and vacations. In the United States, the terms to be observed by the tribunals of justice are prescribed by the statutes of Congress and of the several States. [1913 Webster] 6. (Logic) The subject or the predicate of a proposition; one of the three component parts of a syllogism, each one of which is used twice. [1913 Webster] The subject and predicate of a proposition are, after Aristotle, together called its terms or extremes. --Sir W. Hamilton. [1913 Webster] Note: The predicate of the conclusion is called the major term, because it is the most general, and the subject of the conclusion is called the minor term, because it is less general. These are called the extermes; and the third term, introduced as a common measure between them, is called the mean or middle term. Thus in the following syllogism, [1913 Webster] Every vegetable is combustible; Every tree is a vegetable; Therefore every tree is combustible, [1913 Webster] combustible, the predicate of the conclusion, is the major term; tree is the minor term; vegetable is the middle term. [1913 Webster] 7. A word or expression; specifically, one that has a precisely limited meaning in certain relations and uses, or is peculiar to a science, art, profession, or the like; as, a technical term. "Terms quaint of law." --Chaucer. [1913 Webster] In painting, the greatest beauties can not always be expressed for want of terms. --Dryden. [1913 Webster] 8. (Arch.) A quadrangular pillar, adorned on the top with the figure of a head, as of a man, woman, or satyr; -- called also {terminal figure}. See {Terminus}, n., 2 and 3. [1913 Webster] Note: The pillar part frequently tapers downward, or is narrowest at the base. Terms rudely carved were formerly used for landmarks or boundaries. --Gwilt. [1913 Webster] 9. (Alg.) A member of a compound quantity; as, a or b in a + b; ab or cd in ab - cd. [1913 Webster] 10. pl. (Med.) The menses. [1913 Webster] 11. pl. (Law) Propositions or promises, as in contracts, which, when assented to or accepted by another, settle the contract and bind the parties; conditions. [1913 Webster] 12. (Law) In Scotland, the time fixed for the payment of rents. [1913 Webster] Note: Terms legal and conventional in Scotland correspond to quarter days in England and Ireland. There are two legal terms -- Whitsunday, May 15, and Martinmas, Nov. 11; and two conventional terms -- Candlemas, Feb. 2, and Lammas day, Aug. 1. --Mozley & W. [1913 Webster] 13. (Naut.) A piece of carved work placed under each end of the taffrail. --J. Knowels. [1913 Webster] {In term}, in set terms; in formal phrase. [Obs.] [1913 Webster] I can not speak in term. --Chaucer. [1913 Webster] {Term fee} (Law) (a), a fee by the term, chargeable to a suitor, or by law fixed and taxable in the costs of a cause for each or any term it is in court. {Terms of a proportion} (Math.), the four members of which it is composed. {To bring to terms}, to compel (one) to agree, assent, or submit; to force (one) to come to terms. {To make terms}, to come to terms; to make an agreement: to agree. [1913 Webster] Syn: Limit; bound; boundary; condition; stipulation; word; expression. Usage: {Term}, {Word}. These are more frequently interchanged than almost any other vocables that occur of the language. There is, however, a difference between them which is worthy of being kept in mind. Word is generic; it denotes an utterance which represents or expresses our thoughts and feelings. Term originally denoted one of the two essential members of a proposition in logic, and hence signifies a word of specific meaning, and applicable to a definite class of objects. Thus, we may speak of a scientific or a technical term, and of stating things in distinct terms. Thus we say, "the term minister literally denotes servant;" "an exact definition of terms is essential to clearness of thought;" "no term of reproach can sufficiently express my indignation;" "every art has its peculiar and distinctive terms," etc. So also we say, "purity of style depends on the choice of words, and precision of style on a clear understanding of the terms used." Term is chiefly applied to verbs, nouns, and adjectives, these being capable of standing as terms in a logical proposition; while prepositions and conjunctions, which can never be so employed, are rarely spoken of as terms, but simply as words. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Term \Term\, v. t. [imp. & p. p. {Termed}; p. pr. & vb. n. {Terming}.] [See {Term}, n., and cf. {Terminate}.] To apply a term to; to name; to call; to denominate. [1913 Webster] Men term what is beyond the limits of the universe "imaginary space." --Locke. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: term n 1: a word or expression used for some particular thing; "he learned many medical terms" 2: a limited period of time; "a prison term"; "he left school before the end of term" 3: (usually plural) a statement of what is required as part of an agreement; "the contract set out the conditions of the lease"; "the terms of the treaty were generous" [syn: {condition}, {term}] 4: any distinct quantity contained in a polynomial; "the general term of an algebraic equation of the n-th degree" 5: one of the substantive phrases in a logical proposition; "the major term of a syllogism must occur twice" 6: the end of gestation or point at which birth is imminent; "a healthy baby born at full term" [syn: {term}, {full term}] 7: (architecture) a statue or a human bust or an animal carved out of the top of a square pillar; originally used as a boundary marker in ancient Rome [syn: {terminus}, {terminal figure}, {term}] v 1: name formally or designate with a term From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: term [tɛrm] account; motive; reason term From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: term term

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.798 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).