Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for tent (115 entries) (0.2257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tent-, *tent*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

tenth[เทนธฺ] (adj ) ที่สิบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tent[N] เต็นท์, See also: กระโจม, Syn. shelter, canvas, tarpaulin
tent[ADJ] ซึ่งมีลักษณะคล้ายเต็นท์
tent[VI] พักอยู่ในเต็นท์, Syn. encamp
tent[VT] พักอยู่ในเต็นท์
tenth[N] หนึ่งในสิบส่วนที่เท่าๆ กัน
tentacle[N] อวัยวะของสัตว์ที่ยื่นยาวออกมา เช่น งวง หนวด, Syn. tentaculum, leg
tentative[ADJ] ที่ยังไม่แน่นอน, See also: ที่อาจเป็นไปได้, Syn. unconfirmed, provisional, probationary, Ant. conclusive, decisive
tentative[ADJ] ที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่, See also: ที่ไม่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
tent๑. กระโจม๒. จุกถ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tent, oxygenกระโจมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tent, spongeจุกถ่างทำด้วยฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tent, steamกระโจมอบไอน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentacleหนวด (จับ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentativeเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentative diagnosisการวินิจฉัยเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentative program; tentative programmeโปรแกรมเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentative programme; tentative programโปรแกรมเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentoriumส่วนคลุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า tent **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
tent"Your army is impotent against mine!!" he laughed.
tent"One aspect of language is an intent to communicate," he says.
tentI don't know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.
tentIt may seem trivial to you but for me it's worth paying attention to.
tentI have no intention of telling you the result.
tentGive your whole attention to what you are doing.
tentDevote your whole attention to your duties.
tentI agree with what you say to some extent.
tentDon't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.
tentYou are right to a certain extent.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tent(เทนทฺ) n. กระโจม,เต๊นท์. vt. ปักเต๊นท์ vi. อาศัยอยู่ในโจม, Syn. wigwam
tentacle(เทน'ทะเคิล) n. หนวด,งวง,งวงปลาหมึก,ขนสัมผัส,หนวดสัมผัส., See also: tentacula adj.
tentative(เทน'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการทดลอง,ลองดูก่อน,ยังไม่แน่นอน,ชั่วคราว,ลังเล., See also: tentativeness n.
tenth(เทนธฺ) adj.,n. ที่สิบ,หนึ่งในสิบส่วนที่เท่า ๆ กัน

English-Thai: Nontri Dictionary
tent(n) กระโจม,เต็นท์
tentacle(n) สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึก,หนวดสัตว์,กิ่งก้านสาขา
tentative(adj) เป็นการทดลอง,ลังเล,ชั่วคราว
tenth(adj) ที่สิบ
tenth(n) 1ใน 10

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็นท์[N] tent, See also: marquee, Example: เราไปกางเต็นท์พักแรมอยู่ในบริเวณใกล้ลำห้วยเซซาโว, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่พักหรือที่อาศัย ย้ายไปได้ โดยมากทำด้วยผ้าใบ ขึงกับเสาหรือหลัก, Notes: (อังกฤษ)
มฆา[N] name of a zodiacal constellation, See also: tenth constellation containing 5 stars, Syn. ดาวโคมูตร, ดาววานร, ดาวงอนไถ, ดาวงูผู้, ดาวมฆา, Thai definition: ดาวฤกษ์ที่ 10 มี 5 ดวง เห็นเป็นรูปโคมูตร วานร หรืองอนไถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระโจม[N] tent, Syn. ซุ้ม, Example: นักเดินป่าต้องกางกระโจมสำหรับนอนในเวลากลางคืน, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งที่ตามปกติมียอดเป็นลอมอย่างซุ้ม ใช้เป็นเครื่องกำบังแดดลม
คร่าว[ADV] approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ[ADV] approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai definition: พอเห็นเป็นเค้า
โจม[N] tent, See also: canopy, howdah, Syn. กระโจม, กูบ, Thai definition: เครื่องบังแดดฝนทำเป็นซุ้มรวบยอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list   FR: table des matières [f]
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter

CMU English Pronouncing Dictionary
TENT T EH1 N T
TENTH T EH1 N TH
TENTS T EH1 N T S
TENTHS T EH1 N TH S
TENTING T EH1 N T IH0 NG
TENTACLE T EH1 N T AH0 K AH0 L
TENTATIVE T EH1 N T AH0 T IH0 V
TENTATIVE T EH1 N AH0 T IH0 V
TENTACLES T EH1 N T AH0 K AH0 L Z
TENTATIVELY T EH1 N T AH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tent (n) (t e1 n t)
tenth (n) (t e1 n th)
tents (n) (t e1 n t s)
tenths (n) (t e1 n th s)
tenthly (a) (t e1 n th l ii)
tent-peg (n) - (t e1 n t - p e g)
tentacle (n) (t e1 n t @ k l)
Tenterden (n) (t e1 n t @ d @ n)
tent-pegs (n) - (t e1 n t - p e g z)
tentacles (n) (t e1 n t @ k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shi2, 什] tenth (used in fractions) [Add to Longdo]
帐篷[zhang4 peng5, 帳篷] tent; marquee [Add to Longdo]
帐蓬[zhang4 peng5, 帳蓬] tent [Add to Longdo]
[wo4, 幄] tent [Add to Longdo]
[chuang2, 幢] tents; classifier for houses [Add to Longdo]
[gui3, 癸] tenth of 10 heavenly trunks 十天干; tenth in order; letter "J" or roman "X" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; deca [Add to Longdo]
癸酉[gui3 you3, 癸酉] tenth year J10 of the 60 year cycle, e.g. 1993 or 2053 [Add to Longdo]
第十[di4 shi2, 第十] tenth [Add to Longdo]
触手[chu4 shou3, 觸手] tentacle [Add to Longdo]
触须[chu4 xu1, 觸鬚] tentacles; feelers; antennae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テンツキチョウチョウウオ[, tentsukichouchouuo] (n) sixspine butterflyfish (Parachaetodon ocellatus); ocellate coralfish; eye-spot butterflyfish; ocellate butterflyfish [Add to Longdo]
テント[, tento] (n) tent; (P) [Add to Longdo]
偽瓢虫[てんとうむしだまし;テントウムシダマシ, tentoumushidamashi ; tentoumushidamashi] (n) (1) (uk) handsome fungus beetle (any beetle of family Endomychidae); (2) (col) (See 二十八星瓢虫) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata) [Add to Longdo]
天つゆ[てんつゆ, tentsuyu] (n) sauce for tempura [Add to Longdo]
天と地[てんとち, tentochi] (exp) heaven and earth; top and bottom [Add to Longdo]
天高く馬肥ゆる秋[てんたかくうまこゆるあき, tentakakuumakoyuruaki] (exp) (id) Autumn with the sky clear and blue, and horses growing stout [Add to Longdo]
天手古舞(ateji);天手古舞い(ateji);てんてこ舞い;てんてこ舞[てんてこまい, tentekomai] (n,vs) whirl of busyness; humming with activity; bustling activity [Add to Longdo]
天体[てんたい, tentai] (n,adj-no) heavenly body; (P) [Add to Longdo]
天体核[てんたいかく, tentaikaku] (n) nuclear astrophysics [Add to Longdo]
天体学[てんたいがく, tentaigaku] (n) uranography [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
伝達コスト[てんたつコスト, tentatsu kosuto] transmission cost [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Breiteneinstellung {f} [textil.]tentering [Add to Longdo]
Fangarm {m}tentacle [Add to Longdo]
Fühler {m}; Tentakel {m,n} | Fühler {pl}; Tentakeln {pl}tentacle | tentacles [Add to Longdo]
Spannhaken {m} | Spannhaken {pl}tenterhook | tenterhooks [Add to Longdo]
Tentakel {m} | mit Tentakeln versehententacular | tentacled [Add to Longdo]
mit Tinte versehentented [Add to Longdo]
Unsicherheit {f}tentativeness [Add to Longdo]
Versuchs...tentative [Add to Longdo]
Zelt {n} | Zelte {pl} | ein Zelt aufschlagentent | tents | to pitch a tent [Add to Longdo]
Zeltbahn {f} | Zeltbahnen {pl}tent square | tent squares [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
点滴[てんてき, tenteki] Wassertropfen, Regentropfen, -Tropfen, Tropfinjektion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tent \Tent\, v. t. To attend to; to heed; hence, to guard; to hinder. [Prov. Eng. & Scot.] --Halliwell. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tent \Tent\, v. t. [OF. tenter. See {Tempt}.] To probe or to search with a tent; to keep open with a tent; as, to tent a wound. Used also figuratively. [1913 Webster] I'll tent him to the quick. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tent \Tent\, n. [F. tente. See {Tent} to probe.] (Surg.) (a) A roll of lint or linen, or a conical or cylindrical piece of sponge or other absorbent, used chiefly to dilate a natural canal, to keep open the orifice of a wound, or to absorb discharges. (b) A probe for searching a wound. [1913 Webster] The tent that searches To the bottom of the worst. --Shak. [1913 Webster] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tent \Tent\, n. [Sp. tinto, properly, deep-colored, fr. L. tinctus, p. p. of tingere to dye. See {Tinge}, and cf. {Tint}, {Tinto}.] A kind of wine of a deep red color, chiefly from Galicia or Malaga in Spain; -- called also {tent wine}, and {tinta}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tent \Tent\, n. [Cf. {Attent}, n.] 1. Attention; regard, care. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.] --Lydgate. [1913 Webster] 2. Intention; design. [Prov. Eng.] --Halliwell. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tent \Tent\, n. [OE. tente, F. tente, LL. tenta, fr. L. tendere, tentum, to stretch. See {Tend} to move, and cf. {Tent} a roll of lint.] 1. A pavilion or portable lodge consisting of skins, canvas, or some strong cloth, stretched and sustained by poles, -- used for sheltering persons from the weather, especially soldiers in camp. [1913 Webster] Within his tent, large as is a barn. --Chaucer. [1913 Webster] 2. (Her.) The representation of a tent used as a bearing. [1913 Webster] {Tent bed}, a high-post bedstead curtained with a tentlike canopy. {Tent caterpillar} (Zool.), any one of several species of gregarious caterpillars which construct on trees large silken webs into which they retreat when at rest. Some of the species are very destructive to fruit trees. The most common American species is the larva of a bombycid moth ({Clisiocampa Americana}). Called also {lackery caterpillar}, and {webworm}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tent \Tent\, v. i. [imp. & p. p. {Tented}; p. pr. & vb. n. {Tenting}.] To lodge as a tent; to tabernacle. --Shak. [1913 Webster] We 're tenting to-night on the old camp ground. --W. Kittredge. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tent n 1: a portable shelter (usually of canvas stretched over supporting poles and fastened to the ground with ropes and pegs); "he pitched his tent near the creek" [syn: {tent}, {collapsible shelter}] 2: a web that resembles a tent or carpet v 1: live in or as if in a tent; "Can we go camping again this summer?"; "The circus tented near the town"; "The houseguests had to camp in the living room" [syn: {camp}, {encamp}, {camp out}, {bivouac}, {tent}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: tent [tɛnt] barn; shed; stand tent

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2257 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).