Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for telling (3 entries) (5.8899 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telling-, *telling*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tell \Tell\ (t[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Told} (t[=o]ld); p. pr. & vb. n. {Telling}.] [AS. tellan, from talu tale, number, speech; akin to D. tellen to count, G. z[aum]hlen, OHG. zellen to count, tell, say, Icel. telja, Dan. tale to speak, t[ae]lle to count. See {Tale} that which is told.] 1. To mention one by one, or piece by piece; to recount; to enumerate; to reckon; to number; to count; as, to tell money. "An heap of coin he told." --Spenser. [1913 Webster] He telleth the number of the stars. --Ps. cxlvii. 4. [1913 Webster] Tell the joints of the body. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 2. To utter or recite in detail; to give an account of; to narrate. [1913 Webster] Of which I shall tell all the array. --Chaucer. [1913 Webster] And not a man appears to tell their fate. --Pope. [1913 Webster] 3. To make known; to publish; to disclose; to divulge. [1913 Webster] Why didst thou not tell me that she was thy wife? --Gen. xii. 18. [1913 Webster] 4. To give instruction to; to make report to; to acquaint; to teach; to inform. [1913 Webster] A secret pilgrimage, That you to-day promised to tell me of? --Shak. [1913 Webster] 5. To order; to request; to command. [1913 Webster] He told her not to be frightened. --Dickens. [1913 Webster] 6. To discern so as to report; to ascertain by observing; to find out; to discover; as, I can not tell where one color ends and the other begins. [1913 Webster] 7. To make account of; to regard; to reckon; to value; to estimate. [Obs.] [1913 Webster] I ne told no dainity of her love. --Chaucer. [1913 Webster] Note: Tell, though equivalent in some respect to speak and say, has not always the same application. We say, to tell truth or falsehood, to tell a number, to tell the reasons, to tell something or nothing; but we never say, to tell a speech, discourse, or oration, or to tell an argument or a lesson. It is much used in commands; as, tell me the whole story; tell me all you know. [1913 Webster] {To tell off}, to count; to divide. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Syn: To communicate; impart; reveal; disclose; inform; acquaint; report; repeat; rehearse; recite. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Telling \Tell"ing\, a. Operating with great effect; effective; as, a telling speech. -- {Tell"ing*ly}, adv. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: telling adj 1: disclosing unintentionally; "a telling smile"; "a telltale panel of lights"; "a telltale patch of oil on the water marked where the boat went down" [syn: {revealing}, {telling}, {telltale(a)}] 2: powerfully persuasive; "a cogent argument"; "a telling presentation"; "a weighty argument" [syn: {cogent}, {telling}, {weighty}] 3: producing a strong effect; "gave an impressive performance as Othello"; "a telling gesture" [syn: {impressive}, {telling}] n 1: an act of narration; "he was the hero according to his own relation"; "his endless recounting of the incident eventually became unbearable" [syn: {relation}, {telling}, {recounting}] 2: informing by words [syn: {telling}, {apprisal}, {notification}] 3: disclosing information or giving evidence about another [syn: {tattle}, {singing}, {telling}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  telling 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
telling
 • ที่สื่อข้อมูล[Lex2]
 • ที่เกิดผล: มีผล, ได้ผล [Lex2]
 • (เทล\'ลิง) adj. มีแรง,มีผล,ได้ผล,ชะงัด,เล่าเรื่อง,บอกเล่า. [Hope]
 • (adj) อย่างแรง,ชะงัด,ได้ผล [Nontri]
 • (n) การเล่า,การบอก,การบรรยาย [Nontri]
 • /T EH1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [tell]
 • บอก: พูด, แจ้ง [Lex2]
 • เล่า: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย [Lex2]
 • เปิดเผย[Lex2]
 • เปิดเผยความลับ[Lex2]
 • จำแนกความแตกต่าง: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง [Lex2]
 • รู้[Lex2]
 • สั่ง: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ [Lex2]
 • รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้): รับรอง, ทำให้มั่นใจ [Lex2]
 • มีผลกระทบ: กระทบกระเทือน [Lex2]
 • ทำนาย[Lex2]
 • (เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ) ###SW. tellable adj. -S... [Hope]
 • (vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย [Nontri]
 • /T EH1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Helling, Reling, stellig, wellig, Sterling, Neuling, gelingen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
t'élingue, t'élingué, mailing, t'élima, t'élime, t'élimé, mailings, t'élimai, t'élimas, t'élimer, t'élimes, t'élimés, t'élinguer, t'élingues, t'élingués

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.8899 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).