Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for teasing (2 entries) (3.339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teasing-, *teasing*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tease \Tease\ (t[=e]z), v. t. [imp. & p. p. {Teased} (t[=e]zd); p. pr. & vb. n. {Teasing}.] [AS. t?san to pluck, tease; akin to OD. teesen, MHG. zeisen, Dan. t[ae]se, t[ae]sse. [root]58. Cf. {Touse}.] 1. To comb or card, as wool or flax. "Teasing matted wool." --Wordsworth. [1913 Webster] 2. To stratch, as cloth, for the purpose of raising a nap; teasel. [1913 Webster] 3. (Anat.) To tear or separate into minute shreds, as with needles or similar instruments. [1913 Webster] 4. To vex with importunity or impertinence; to harass, annoy, disturb, or irritate by petty requests, or by jests and raillery; to plague. --Cowper. [1913 Webster] He . . . suffered them to tease him into acts directly opposed to his strongest inclinations. --Macaulay. [1913 Webster] Syn: To vex; harass: annoy; disturb; irritate; plague; torment; mortify; tantalize; chagrin. Usage: {Tease}, {Vex}. To tease is literally to pull or scratch, and implies a prolonged annoyance in respect to little things, which is often more irritating, and harder to bear, than severe pain. Vex meant originally to seize and bear away hither and thither, and hence, to disturb; as, to vex the ocean with storms. This sense of the term now rarely occurs; but vex is still a stronger word than tease, denoting the disturbance or anger created by minor provocations, losses, disappointments, etc. We are teased by the buzzing of a fly in our eyes; we are vexed by the carelessness or stupidity of our servants. [1913 Webster] Not by the force of carnal reason, But indefatigable teasing. --Hudibras. [1913 Webster] In disappointments, where the affections have been strongly placed, and the expectations sanguine, particularly where the agency of others is concerned, sorrow may degenerate into vexation and chagrin. --Cogan. [1913 Webster] {Tease tenon} (Joinery), a long tenon at the top of a post to receive two beams crossing each other one above the other. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: teasing adj 1: playfully vexing (especially by ridicule); "his face wore a somewhat quizzical almost impertinent air"- Lawrence Durrell [syn: {mocking}, {teasing}, {quizzical}] 2: arousing sexual desire without intending to satisfy it; "her lazy teasing smile" 3: causing irritation or annoyance; "tapping an annoying rhythm on his glass with his fork"; "aircraft noise is particularly bothersome near the airport"; "found it galling to have to ask permission"; "an irritating delay"; "nettlesome paperwork"; "a pesky mosquito"; "swarms of pestering gnats"; "a plaguey newfangled safety catch"; "a teasing and persistent thought annoyed him"; "a vexatious child"; "it is vexing to have to admit you are wrong" [syn: {annoying}, {bothersome}, {galling}, {irritating}, {nettlesome}, {pesky}, {pestering}, {pestiferous}, {plaguy}, {plaguey}, {teasing}, {vexatious}, {vexing}] n 1: the act of harassing someone playfully or maliciously (especially by ridicule); provoking someone with persistent annoyances; "he ignored their teases"; "his ribbing was gentle but persistent" [syn: {tease}, {teasing}, {ribbing}, {tantalization}] 2: playful vexation; "the parody was just a form of teasing" 3: the act of removing tangles from you hair with a comb [syn: {comb-out}, {teasing}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  teasing 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
teasing
 • ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก [LongdoEN]
 • /T IY1 Z IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [tease]
 • หยอกล้อ: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า [Lex2]
 • ทำให้ขบขัน[Lex2]
 • ขบขัน[Lex2]
 • กระตุ้นให้เกิดความต้องการ (โดยเฉพาะความต้องการทางร่างกาย)[Lex2]
 • หวีผมให้ดูหนาขึ้น[Lex2]
 • คนชอบแกล้ง: คนชอบเย้าแหย่ [Lex2]
 • คนหลอกให้ผู้อื่นมีความต้องการทางเพศแล้วก็ปฏิเสธ[Lex2]
 • การยั่วเย้า: การหยอกเย้า [Lex2]
 • (ทีซ) vt.,vi.,n. (การ,ผู้) ยั่ว,เย้า,แหย่,ล้อ,กวนโทโส,ทำให้ (เส้นใย) เป็นขุยขน ###SW. teasingly adv. [Hope]
 • (vt) ล้อเล่น,ยั่ว,แหย่,กวนโมโห [Nontri]
 • /T IY1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Leasing, Tessin, Lessing, Messing, besingen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
leasing, leasings, design, dessin, théatin, dancing, dessins, dessina, dessine, dessiné, théatins, designs

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.339 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).