Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for tease (3 entries) (6.2024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tease-, *tease*. Possible hiragana form: てあせ

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tease \Tease\ (t[=e]z), v. t. [imp. & p. p. {Teased} (t[=e]zd); p. pr. & vb. n. {Teasing}.] [AS. t?san to pluck, tease; akin to OD. teesen, MHG. zeisen, Dan. t[ae]se, t[ae]sse. [root]58. Cf. {Touse}.] 1. To comb or card, as wool or flax. "Teasing matted wool." --Wordsworth. [1913 Webster] 2. To stratch, as cloth, for the purpose of raising a nap; teasel. [1913 Webster] 3. (Anat.) To tear or separate into minute shreds, as with needles or similar instruments. [1913 Webster] 4. To vex with importunity or impertinence; to harass, annoy, disturb, or irritate by petty requests, or by jests and raillery; to plague. --Cowper. [1913 Webster] He . . . suffered them to tease him into acts directly opposed to his strongest inclinations. --Macaulay. [1913 Webster] Syn: To vex; harass: annoy; disturb; irritate; plague; torment; mortify; tantalize; chagrin. Usage: {Tease}, {Vex}. To tease is literally to pull or scratch, and implies a prolonged annoyance in respect to little things, which is often more irritating, and harder to bear, than severe pain. Vex meant originally to seize and bear away hither and thither, and hence, to disturb; as, to vex the ocean with storms. This sense of the term now rarely occurs; but vex is still a stronger word than tease, denoting the disturbance or anger created by minor provocations, losses, disappointments, etc. We are teased by the buzzing of a fly in our eyes; we are vexed by the carelessness or stupidity of our servants. [1913 Webster] Not by the force of carnal reason, But indefatigable teasing. --Hudibras. [1913 Webster] In disappointments, where the affections have been strongly placed, and the expectations sanguine, particularly where the agency of others is concerned, sorrow may degenerate into vexation and chagrin. --Cogan. [1913 Webster] {Tease tenon} (Joinery), a long tenon at the top of a post to receive two beams crossing each other one above the other. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tease \Tease\, n. One who teases or plagues. [Colloq.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tease n 1: someone given to teasing (as by mocking or stirring curiosity) [syn: {tease}, {teaser}, {annoyer}, {vexer}] 2: a seductive woman who uses her sex appeal to exploit men [syn: {coquette}, {flirt}, {vamp}, {vamper}, {minx}, {tease}, {prickteaser}] 3: the act of harassing someone playfully or maliciously (especially by ridicule); provoking someone with persistent annoyances; "he ignored their teases"; "his ribbing was gentle but persistent" [syn: {tease}, {teasing}, {ribbing}, {tantalization}] v 1: annoy persistently; "The children teased the boy because of his stammer" [syn: {tease}, {badger}, {pester}, {bug}, {beleaguer}] 2: harass with persistent criticism or carping; "The children teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod}, {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally}, {ride}] 3: to arouse hope, desire, or curiosity without satisfying them; "The advertisement is intended to tease the customers"; "She has a way of teasing men with her flirtatious behavior" 4: tear into pieces; "tease tissue for microscopic examinations" 5: raise the nap of (fabrics) 6: disentangle and raise the fibers of; "tease wool" [syn: {tease}, {tease apart}, {loosen}] 7: separate the fibers of; "tease wool" [syn: {tease}, {card}] 8: mock or make fun of playfully; "the flirting man teased the young woman" 9: ruffle (one's hair) by combing the ends towards the scalp, for a full effect [syn: {tease}, {fluff}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  tease 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
tease
 • หยอกล้อ: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า [Lex2]
 • ทำให้ขบขัน[Lex2]
 • ขบขัน[Lex2]
 • กระตุ้นให้เกิดความต้องการ (โดยเฉพาะความต้องการทางร่างกาย)[Lex2]
 • หวีผมให้ดูหนาขึ้น[Lex2]
 • คนชอบแกล้ง: คนชอบเย้าแหย่ [Lex2]
 • คนหลอกให้ผู้อื่นมีความต้องการทางเพศแล้วก็ปฏิเสธ[Lex2]
 • การยั่วเย้า: การหยอกเย้า [Lex2]
 • (ทีซ) vt.,vi.,n. (การ,ผู้) ยั่ว,เย้า,แหย่,ล้อ,กวนโทโส,ทำให้ (เส้นใย) เป็นขุยขน ###SW. teasingly adv. [Hope]
 • (vt) ล้อเล่น,ยั่ว,แหย่,กวนโมโห [Nontri]
 • /T IY1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
lease, Tees, Trasse, Tasse, Taste, Teams, Texas, These, tapse, taste, esse, rase, Etage, Tee, Themse, Topase, Trense, leasen, leaste, toaste, Hesse, Messe, Reise, Trane, grase, kesse, reale, trabe, trage, traue, Base, Beas, Gase, Hase, Nase, Oase, Tage, Task, Team, Test, Vase, tage, taue, Tresen, tapsen, Beate, Blase, Essen, Ferse, Kekse, Meise, Phase, Teige, Teile, Tenne, Terme, Texte, Toast, Trias, Verse, Weise, deale, essen, least, leise, rasen, tasten, teere, weise, EADS, TWA, was, Teer, Etat, es, Hessen, Tessin, Tragen, Trauen, grasen, toasten, traben, tragen, trauen, wessen, Eisen, Jeans, Tagen, Tapet, Taxen, Topas, Wesen, tagen, tauen, tosen, Gras, Lear

Similar FRENCH words suggested by aspell:
terse, tersé, t'évase, tétasse, réasse, transe, taise, tasse, tassé, thèse, dérase, dérasé, dévase, dévasé, tenace, béasse, terser, terses, tersés, trace, tracé, tuasse, t'eusse, t'évaser, t'évases, dense, terce, tercé, d'esse

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2024 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).