Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for tame (4 entries) (5.6874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tame-, *tame*. Possible hiragana form: ため

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tame \Tame\, v. t. [imp. & p. p. {Tamed}; p. pr. & vb. n. {Taming}.] [AS. tamian, temian, akin to D. tammen, temmen, G. z[aum]hmen, OHG. zemmen, Icel. temja, Goth. gatamjan. See {Tame}, a.] 1. To reduce from a wild to a domestic state; to make gentle and familiar; to reclaim; to domesticate; as, to tame a wild beast. [1913 Webster] They had not been tamed into submission, but baited into savegeness and stubbornness. --Macaulay. [1913 Webster] 2. To subdue; to conquer; to repress; as, to tame the pride or passions of youth. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tame \Tame\, v. t. [Cf. F. entamer to cut into, to broach.] To broach or enter upon; to taste, as a liquor; to divide; to distribute; to deal out. [Obs. or Prov. Eng.] [1913 Webster] In the time of famine he is the Joseph of the country, and keeps the poor from starving. Then he tameth his stacks of corn, which not his covetousness, but providence, hath reserved for time of need. --Fuller. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tame \Tame\, a. [Compar. {Tamer}; superl. {Tamest}.] [AS. tam; akin to D. tam, G. zahm, OHG. zam, Dan. & Sw. tam, Icel. tamr, L. domare to tame, Gr. ?, Skr. dam to be tame, to tame, and perhaps to E. beteem. [root]61. Cf. {Adamant}, {Diamond}, {Dame}, {Daunt}, {Indomitable}.] 1. Reduced from a state of native wildness and shyness; accustomed to man; domesticated; domestic; as, a tame deer, a tame bird. [1913 Webster] 2. Crushed; subdued; depressed; spiritless. [1913 Webster] Tame slaves of the laborious plow. --Roscommon. [1913 Webster] 3. Deficient in spirit or animation; spiritless; dull; flat; insipid; as, a tame poem; tame scenery. [1913 Webster] Syn: Gentle; mild; meek. See {Gentle}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tame adj 1: flat and uninspiring 2: very restrained or quiet; "a tame Christmas party"; "she was one of the tamest and most abject creatures imaginable with no will or power to act but as directed" [ant: {wild}] 3: brought from wildness into a domesticated state; "tame animals"; "fields of tame blueberries" [syn: {tame}, {tamed}] [ant: {untamed}, {wild}] 4: very docile; "tame obedience"; "meek as a mouse"- Langston Hughes [syn: {meek}, {tame}] v 1: correct by punishment or discipline [syn: {tame}, {chasten}, {subdue}] 2: make less strong or intense; soften; "Tone down that aggressive letter"; "The author finally tamed some of his potentially offensive statements" [syn: {tone down}, {moderate}, {tame}] 3: adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment; "domesticate oats"; "tame the soil" [syn: {domesticate}, {cultivate}, {naturalize}, {naturalise}, {tame}] 4: overcome the wildness of; make docile and tractable; "He tames lions for the circus"; "reclaim falcons" [syn: {domesticate}, {domesticize}, {domesticise}, {reclaim}, {tame}] 5: make fit for cultivation, domestic life, and service to humans; "The horse was domesticated a long time ago"; "The wolf was tamed and evolved into the house dog" [syn: {domesticate}, {tame}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  tame 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
tame
 • เชื่อง (สัตว์)[Lex2]
 • ไม่น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ): ไม่สนุก, น่าเบื่อ, จืดชืด, ไม่ตื่นเต้น [Lex2]
 • อ่อนน้อม (คำไม่เป็นทางการ): ว่าง่าย, นอบน้อม, ว่านอนสอนง่าย, เชื่อฟัง [Lex2]
 • ขี้ขลาด: ขี้อาย, กระดาก [Lex2]
 • ทำให้อ่อนน้อม: ทำให้คล้อยตาม [Lex2]
 • ทำให้เชื่อง (สัตว์): ทำให้เป็นสัตว์เลี้ยง, ฝึกให้เชื่อง [Lex2]
 • ทำให้จืดชืด: ทำให้น่าเบื่อ [Lex2]
 • ควบคุม[Lex2]
 • เพาะปลูกพืช: หักร้างถางพง [Lex2]
 • (เทม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เชื่อง,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,อ่อนน้อม,เชื่อฟัง,คล้อยตาม,จืดชืด,ไม่ตื่นเต้น,ขี้ขลาด ,ควบคุม,เพาะปลูก,หักร้างถางพง. ###SW. tameness n. tamer n. tameable adj. tamable adj. tameability n. tamability [Hope]
 • (adj) เชื่อง,เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ขี้ขลาด,จืดชืด [Nontri]
 • (vt) ทำให้เชื่อง,เพาะปลูก,ทำให้เชื่อฟัง,ทำให้อ่อนน้อม [Nontri]
 • /T EY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
atme, Dame, Name, Same, Tage, tage, taue

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ta me, ta-me, trame, tramé, rame, ramé, âme, dame, damé, étame, étamé, came, famé, lame, lamé, pâme, pâmé, tale, talé, tape, tapé, tare, taré, taxe, taxé, tome, tomé, tâte, tâté, taie, t'arme, t'aime, t'axe, d'âme, t'aie, l'âme

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.6874 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).