Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for tall (100 entries) (0.2532 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tall-, *tall*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

tallyบันทึก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tall[ADJ] สูงมาก (ของคน, สัตว์, สิ่งของหรืออื่นๆ), See also: สูงกว่าปกติ, Ant. short
tall[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างสูง (ของคนหรือสิ่งต่างๆ), See also: สูง, Syn. high
tall[ADJ] มากเกินไป, See also: มากเกินควร, Syn. large
tall[ADJ] เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible
tall[ADV] ด้วยท่าทีสง่างาม, See also: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ, Syn. confidently
tall[ADJ] ขี้คุย, See also: โอ้อวด, ขี้โม้, คุยโว, Syn. grandiloquent, magniloquent
tally[VI] ตรงกัน, See also: เข้ากัน, ลงรอยกัน, Syn. correspond, jibe, agree
tally[VT] ทำให้เห็นพ้อง, See also: ทำให้เข้ากัน, ทำให้ลงรอยกัน, Syn. correspond, jibe, agree
tally[VI] ทำคะแนน (กีฬา), See also: ทำแต้ม
tally[VT] นับ, See also: ตรวจนับ, บันทึกจำนวน, จดจำนวน, ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ, Syn. sum, total, count

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
tall taleนิทานเหลือเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tallness; height; statureความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tallow; suetมันแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tally๑. นับแต้ม, นับคะแนน๒. แต้ม, คะแนน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tally; taley๑. ติ้ว, รอยคะแนน๒. การนับรอยคะแนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า tall **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
tallA boy of seventeen is often as tall as his father.
tallExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
tallBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
tallJohn is the taller of the two.
tallWhile one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.
tallI am six feet tall.
tallYou see a tall building over there.
tallLook at the tall pretty girl standing there.
tallWho is taller, you or Ken?
tallYour father is tall.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tall(ทอล) adj. สูง,คุยโว,โกหก,มากมาย,งาม, See also: tallness n., Syn. high,lofty,elevated
tallow(แทล'โล) n. ไข,ไขมันสัตว์,มันสัตว์. vt. ทาด้วยไข.
tallow candlern. พ่อค้าเทียนไข
tallow facen. หน้าซีด
tally(แทล'ลี) n. ไม้เครื่องหมาย,ติ้ว,ป้ายเครื่องหมาย,ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ,การบันทึก,บัญชี,คะแนนนับ,คะแนนเปรียบเทียบ,ตัวฉลากหรือเครื่องหมายสำหรับนับจำนวน,หน่วยนับ,สิ่งที่ใช้นับ. vt. นับ,ตรวจนับ,ทำเครื่องหมายนับ,บันทึก,ลงบัญชี,ทำให้ตกลง. vi. สอดคล้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
tall(adj) สูง,โว,โกหก,หนักมือ
tallow(n) ไขสัตว์
tally(n) การนับ,ติ้ว,ป้าย,บัญชี
tally(vi) ลงรอยกัน,ตกลง,สอดคล้อง
tally(vt) นับ,ลงคะแนน,ตรงกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียนไข[N] candle, See also: tallow candle, Example: การใช้เทียนไขเผาไหม้ลงไปหมายบอกเวลา มีใช้กันมาเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องตามไฟที่ทำด้วยไขสัตว์
สอดคล้อง[V] conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai definition: เข้ากันได้
เข้าเค้า[V] tally with the facts, See also: be suitable to the cause, be appreciate to the reason, Syn. เข้าท่า, เข้าแก๊ป, Ant. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เข้าท่า, Example: ตำรวจเห็นว่าเรื่องพอเข้าเค้าแล้ว ก็พร้อมสรุปสำนวนคดี, Thai definition: เหมาะแก่เหตุผล, เหมาะแก่รูปร่าง
ตะเกียบ[ADJ] tall and thin, See also: emaciate, Syn. ลีบ, สูง, Example: เธอเป็นคนขาตะเกียบเวลาเธอวิ่งเหมือนกับขาจะหัก, Thai definition: เรียกขาคนที่ลีบเล็กว่า ขาตะเกียบ
ยับย่อย[ADV] tally damaged, See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้, Thai definition: เสียหายป่นปี้
ชะลูด[ADV] tall, See also: high, very tall and thin, Example: ต้นไม้ในป่านี้สูงชะลูด
สูงสุด[ADJ] highest, See also: tallest, sky-high, Example: ประธานาธิบดีเป็นบุคคลสำคัญและมีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด, Thai definition: มากกว่าเพื่อน, มากที่สุด
สูง[ADJ] tall, See also: high, Ant. ต่ำ, เตี้ย, Example: บ้านที่เราที่อยู่กันในทุกวันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง, Thai definition: ไม่ต่ำ
สูงชะลูด[ADJ] topmost, See also: tall and slender, uppermost, Ant. เตี้ยตะแหมะแขะ, Example: เขาปีนขึ้นต้นไม้สูงชะลูด พลางใช้มีดฟันลำต้นบากให้เป็นขั้นบันไดขึ้นไปทีละขั้น, Thai definition: สูงเรียวยาวขึ้นไป
สูงโปร่ง[ADJ] tall and slender, See also: shapely, Example: สังคมไทยนิยมว่าคนผิวขาว จมูกโด่ง ร่างสูงโปร่ง เป็นคนสวยคนที่หน้าตาดี, Thai definition: สูงสะโอดสะอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install   
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamra pen ngūat) EN: pay by instalments/installments (Am.)   
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī fai) EN: ladder; steel sadder   FR: échelle métallique [f]
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wikonjarit) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind   
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ช่างโลหะ[n.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith   FR:tallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ช่างติดตั้ง[n. exp.] (chang tittang) FR: installateur [m]
ช่างติดตั้งแอร์[n. exp.] (chang tittang aē) FR: installateur d'air conditionné [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TALL T AO1 L
TALLY T AE1 L IY0
TALLO T AE1 L OW0
TALLOW T AE1 L OW0
TALLON T AE1 L AH0 N
TALLIL T AH0 L IH1 L
TALLIE T AO1 L IY0
TALLEY T AE1 L IY0
TALLER T AO1 L ER0
TALLENT T AA1 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tall (j) (t oo1 l)
tally (v) (t a1 l ii)
taller (j) (t oo1 l @ r)
tallow (n) (t a1 l ou)
tallboy (n) (t oo1 l b oi)
tallest (j) (t oo1 l i s t)
tallied (v) (t a1 l i d)
tallies (v) (t a1 l i z)
tallish (j) (t oo1 l i sh)
tallboys (n) (t oo1 l b oi z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人高马大[ren2 gao1 ma3 da4, 人高馬大] tall and strong [Add to Longdo]
劲拔[jing4 ba2, 勁拔] tall and straight [Add to Longdo]
[qiao2, 喬] tall [Add to Longdo]
塔林[ta3 lin2, 塔林] Tallinn (capital of Estonia) [Add to Longdo]
大个儿[da4 ge4 er5, 大個兒] tall person [Add to Longdo]
[sha4, 廈] tall building [Add to Longdo]
[xia4, 廈] tall building [Add to Longdo]
挺拔[ting3 ba2, 挺拔] tall and straight [Add to Longdo]
昂藏[ang2 cang2, 昂藏] tall and strongly built; stalwart; courageous [Add to Longdo]
[jiu4, 桕] Tallow tree; Sapium sebiferum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タリー[たりー, tari-] tally [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halali {n}tally-to [Add to Longdo]
Kerbholz {n}tally [Add to Longdo]
Kontrolleur {m}tally clerk [Add to Longdo]
Länge {f}tallness [Add to Longdo]
Talg {m}tallow [Add to Longdo]
Talglicht {n} | Talglichter {pl}tallow candle | tallow candles [Add to Longdo]
Zähler {m}tally [Add to Longdo]
Zahl {f}; Anzahl {f}tally [Add to Longdo]
groß; schlank {adj}tall [Add to Longdo]
ziemlich groß; ziemlich hochtallish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tall \Tall\, a. [Compar. {Taller}; superl. {Tallest}.] [OE. tal seemly, elegant, docile (?); of uncertain origin; cf. AS. un-tala, un-tale, bad, Goth. untals indocile, disobedient, uninstructed, or W. & Corn. tal high, Ir. talla meet, fit, proper, just.] 1. High in stature; having a considerable, or an unusual, extension upward; long and comparatively slender; having the diameter or lateral extent small in proportion to the height; as, a tall person, tree, or mast. [1913 Webster] Two of far nobler shape, erect and tall. --Milton. [1913 Webster] 2. Brave; bold; courageous. [Obs.] [1913 Webster] As tall a trencherman As e'er demolished a pye fortification. --Massinger. [1913 Webster] His companions, being almost in despair of victory, were suddenly recomforted by Sir William Stanley, which came to succors with three thousand tall men. --Grafton. [1913 Webster] 3. Fine; splendid; excellent; also, extravagant; excessive. [Obs. or Slang] --B. Jonson. [1913 Webster] Syn: High; lofty. Usage: {Tall}, {High}, {Lofty}. High is the generic term, and is applied to anything which is elevated or raised above another thing. Tall specifically describes that which has a small diameter in proportion to its height; hence, we speak of a tall man, a tall steeple, a tall mast, etc., but not of a tall hill. Lofty has a special reference to the expanse above us, and denotes an imposing height; as, a lofty mountain; a lofty room. Tall is now properly applied only to physical objects; high and lofty have a moral acceptation; as, high thought, purpose, etc.; lofty aspirations; a lofty genius. Lofty is the stronger word, and is usually coupled with the grand or admirable. [1913 Webster] Tallage From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tall adj 1: great in vertical dimension; high in stature; "tall people"; "tall buildings"; "tall trees"; "tall ships" [ant: {little}, {short}] 2: lofty in style; "he engages in so much tall talk, one never really realizes what he is saying" [syn: {grandiloquent}, {magniloquent}, {tall}] 3: impressively difficult; "a tall order" 4: too improbable to admit of belief; "a tall story" [syn: {improbable}, {marvelous}, {marvellous}, {tall(a)}] n 1: a garment size for a tall person From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: tall pine; pine‐tree

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2532 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).