Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for tali (51 entries) (0.3034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tali-, *tali*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talisman[N] เครื่องราง, See also: ของดี, ของขลัง, สิ่งนำโชค, Syn. fetish, amulet, mascot

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
taliped๑. -เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ clubfooted; talipedic]๒. คนเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipedic; clubfooted-เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneovalgusเท้าปุกลงส้นบิดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneusเท้าปุกลงส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes cavusเท้าปุกโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinovalgusเท้าปุกเขย่งบิดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinovarusเท้าปุกเขย่งบิดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinusเท้าปุกเขย่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes planovalgusเท้าปุกแบนบิดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes valgusเท้าส้นเบ้ออก [มีความหมายเหมือนกับ splayfoot ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า tali **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
taliOne is Japanese and the other is Italian.
taliI cannot thank you too much for your hospitality.
taliWe're very grateful for your hospitality.
taliHave you ever heard this opera sung in Italian?
taliThat Italian author is little known in Japan.
taliSome Italian fashion designers are saying that white bathing suits will catch on this year.
taliGiotto is credited with sowing the seeds of the Italian Renaissance.
taliWhere did you pick up your Italian?
taliMarried to an Italian, she lives in Rome now.
taliI find Italian food very desirable.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talisman(แทล'ลิสเมิน) n. เครื่องลาง,ผ้ายันต์,ยันต์., See also: talismanicadj. talismanical adj. pl. talismans, Syn. amulet,charm,fetish

English-Thai: Nontri Dictionary
talisman(n) เครื่องราง,ยันต์,ของขลัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาลปัตร[N] talipot fan, Syn. พัดเปรียญ, พัดยศ, ตาลิปัตร, Example: ในการแห่นาค บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร ส่วนมารดาอุ้มไตรจีวร, Count unit: เล่ม, Thai definition: พัดใบตาล มีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม เช่น ในเวลาให้ศีล ต่อมาอนุโลมเรียกพัดที่ทำด้วยผ้าหรือไหมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตาลปัตรด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อัตราการเกิด[n. exp.] (attrā kān koēt) EN: birth rate   FR: taux de natalité [f]
อัตราการตาย[n. exp.] (attrā kān tāi) EN: death rate   FR: taux de mortalité [m]
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
ชายชาวอิตาลี[n. exp.] (chāichāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m]
ชาวอิตาลี[n. prop.] (Chāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
อิตาลี[n. prop.] (Itālī) EN: Italy   FR: Italie [f]
จำนวนตายของทารก[n. exp.] (jamnūan tāi khøng thārok) EN: infant mortality   FR: mortalité infantile [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TALIBAN T AE1 L AH0 B AE2 N
TALITHA T AE1 L AH0 DH AH0
TALIGENT T AE1 L AH0 JH EH0 N T
TALISMAN T AE1 L AH0 S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talisman (n) (t a1 l i z m @ n)
talismans (n) (t a1 l i z m @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塔利班[ta3 li4 ban1, 塔利班] Taliban [Add to Longdo]
贝多罗树[bei4 duo1 luo2 shu4, 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タリスマン[たりすまん, tarisuman] Talisman [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talisman {m}(lucky) charm; mascot [Add to Longdo]
Talisman {m}talisman [Add to Longdo]
Talisman {m}; Glücksbringer {m}mojo [Add to Longdo]
Taliabueule {f} [ornith.]Sula Masked Owl [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
護符[ごふ, gofu] Talisman, Amulett [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Talus \Ta"lus\, n.; pl. {Tali}. [L., the ankle, the ankle bone.] 1. (Anat.) The astragalus. [1913 Webster] 2. (Surg.) A variety of clubfoot ({Talipes calcaneus}). See the Note under {Talipes}. [1913 Webster] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: collateral 1. yan yana olan 2. aynı eğilimde ve etkide olan 3. aynı sonuca yönelen 4. ikincil, tali 5. munzam, yardımcı, tamamlayıcı 6. aynı soydan gelen. 7. A.B.D karşılıklı teminat 8. maddi teminat 9. soydaş 10. yardımcı olay, durum veya kısım. collateral evidence müekkit şahadet. collateral security karşılıklı teminat. collaterally yan yana durarak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: secondary 1. ikincil, tali, ikinci derecede olan, ikinci gelen 2. sonraki 3. (min.) evvelce teşekkül etmiş kaya içinde toplanan taş veya maden kabilinden 4. (elek.) tali (cereyan) 5. murahhas, delege 6. yardımcı, muavin 7. kuş kanadının ikinci mafsalındaki tüy 8. (astr.) tali yıldız. secondary accent uzun bir kelimede ikinci derecedeki vurgu. secondary battery (elek.) akümülatör. secondary consideration ikinci derecede önemi olan mesele. secondary education ortaöğretim. secondary rays röntgen ışınları etkisiyle meydana gelen ışınlar. secondary road tali yol. secondary rocks başka kayalardan veya taş ve madenlerden oluşan kaya veya taş. secondary school orta ve lise seviyesinde okul. secondarily ikinci derecede, ikinci olarak secondariness ikinci derecede olma.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3034 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).