Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for tale (97 entries) (0.1757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tale-, *tale*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tale[N] เรื่องเล่า, See also: เรื่องเล่าลือ, คำเล่าลือ, Syn. report
tale[N] นิทาน, See also: นิยาย, Syn. story
tale[N] เรื่องโกหก
talent[N] ความสามารถพิเศษ, See also: พรสวรรค์, Syn. aptitude, genius, skill
talent[N] ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ, See also: ผู้มีพรสวรรค์, Syn. celebrity, notable
talented[ADJ] ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์, Syn. capable, gifted
talebearer[N] คนชอบกระจายข่าวลือ, See also: ผู้นินทา
tale of woe[SL] เรื่องเศร้า
tale of woe[SL] ข้อแก้ตัว
talent scout[N] ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ, See also: ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
taleนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
taleนับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
talesmanลูกขุนที่เรียกเข้าเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taley; tally๑. ติ้ว, รอยคะแนน๒. การนับรอยคะแนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า tale **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
taleDid you write this fairy tale by yourself?
taleThe amateur singer won first in the talent show hands down.
taleThat talent is much sought after.
taleWe believe he will succeed, for he has talent.
taleHe came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.
taleThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.
taleDon't be discouraged because you are not very talented.
taleGauss had an innate talent for mathematical problems.
taleThis drama is missing something. All it is is a simple cautionary tale with no real depth.
taleTalented students come from far and wide to attend this school.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tale(เทล) n. นิทาน,นิยาย,คำเล่าลือ,เรื่องโกหก,คำนินทา,จำนวนทั้งหมด
talebearern. ผู้นินทา,ผู้กลบเกลื่อนความจริง,ผู้ทำนายโชคชะตา., See also: talebearing n., Syn. rumourmonger
talent(แทล'เลินทฺ) n. พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ,กลุ่มคนที่มีความสามารถ, Syn. capacity,power
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์,มีความสามารถพิเศษ -S.gifted

English-Thai: Nontri Dictionary
tale(n) การนับ,เรื่องราว,นิทาน,เรื่องเล่า
talent(n) ปัญญา,ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องราว[N] story, See also: tale, account, narrative, yarn, Example: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน, Count unit: เรื่อง
ความสามารถพิเศษ[N] talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Example: ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษเนื่องจากจิตใจจะละเอียดอ่อนกว่าคนปกติ, Count unit: อย่าง
พรสวรรค์[N] gift, See also: talent, genius, Syn. คุณสมบัติพิเศษ, ความสามารถพิเศษ, Example: ความอดทนในการบินนับเป็นพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้กับนกพิราบ, Thai definition: ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด
อาขยาน[N] tale, See also: story, legend, Syn. นิทาน, เรื่อง, Count unit: บท
ทักษะ[N] skill, See also: talent, ability, capability, Syn. ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ, ความสามารถเฉพาะ, Example: ทักษะในการรับรู้จะพัฒนาได้เร็วกว่าทักษะอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชาดก[N] Jataka, See also: tales of the lord Buddha's former births, stories of the former incarnations of the Lord B, Example: พระเวสสันดรชาดกเป็นชาดกซึ่งพุทธศาสนิกชนรู้จักกันเป็นอย่างดี, Thai definition: เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ชื่อนี้
ลวดลาย[N] trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
ลวดลาย[N] trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บ้านเกิดเมืองนอน[n. exp.] (bānkoēt-meūangnøn) EN: hometown ; native town   FR: ville natale [f]
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngthēp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement

CMU English Pronouncing Dictionary
TALE T EY1 L
TALES T EY1 L Z
TALENT T AE1 L AH0 N T
TALESE T AH0 L IY1 Z
TALESE T AH0 L IY1 Z IY0
TALENTS T AE1 L AH0 N T S
TALENTED T AE1 L AH0 N T AH0 D
TALERICO T AA0 L ER0 IY1 K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tale (n) (t ei1 l)
tales (n) (t ei1 l z)
talent (n) (t a1 l @ n t)
talents (n) (t a1 l @ n t s)
talented (j) (t a1 l @ n t i d)
tale-bearer (n) - (t ei1 l - b e@ r @ r)
tale-teller (n) - (t ei1 l - t e l @ r)
tale-bearers (n) - (t ei1 l - b e@ r @ z)
tale-tellers (n) - (t ei1 l - t e l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[si1, 偲] talented; urgent [Add to Longdo]
古今小说[Gu3 jin1 xiao3 shuo1, 古今小說] Tales old and new by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙, collection of late Ming baihua 白話|白话 tales [Add to Longdo]
天才[tian1 cai2, 天才] talent; gift; genius; talented; gifted [Add to Longdo]
才兼文武[cai2 jian1 wen2 wu3, 才兼文武] talent in both military and civil field (成语 saw) [Add to Longdo]
才学[cai2 xue2, 才學] talent and learning; scholarship [Add to Longdo]
才能[cai2 neng2, 才能] talent; ability; capacity [Add to Longdo]
才艺技能[cai2 yi4 ji4 neng2, 才藝技能] talent [Add to Longdo]
才貌双全[cai2 mao4 shuang1 quan2, 才貌雙全] talented and good-looking (成语 saw) [Add to Longdo]
晏子春秋[Yan4 zi3 chun1 qiu1, 晏子春秋] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States [Add to Longdo]
李娃传[Li3 Wa2 zhuan4, 李娃傳] Tale of courtesan Li Wa, novel by Tang writer Bai Xingjian 白行簡|白行简 along the lines of La Traviata, favorite opera plot [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Begabung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fabel {f} | Fabeln {pl}tale | tales [Add to Longdo]
Geschichte {f} | Geschichten {pl}tale | tales [Add to Longdo]
Improvisationstalent {n}talent for improvisation [Add to Longdo]
Märchen aus Tausendundeiner Nacht; 1001 NachtTales of the Thousand and One Nights; The Arabian Nights [Add to Longdo]
Nachwuchs...talented; young; junior; up-and-coming [Add to Longdo]
Talent {n}; Anlage {f}; Begabung {f} | Talente {pl}; Anlagen {pl}; Begabungen {pl} | bei deinem Talent; mit deinem Talenttalent | talents | with your talent [Add to Longdo]
Talent {n}; Riecher {m} [ugs.] | Geschäftstalentflair | flair for business [Add to Longdo]
Talentsuche {f}search for talent [Add to Longdo]
Talentsucher {m} | Talentsucher {pl}talent scout | talent scouts [Add to Longdo]
Taler {m} [hist.]thaler [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俊英[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]
[さい, sai] TALENT [Add to Longdo]
才能[さいのう, sainou] Talent, Begabung [Add to Longdo]
[のう, nou] Talent, Begabung, Funtion, No-Spiel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tale \Tale\ (t[=a]l), n. See {Tael}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tale \Tale\, n. [AS. talu number, speech, narrative; akin to D. taal speech, language, G. zahl number, OHG. zala, Icel. tal, tala, number, speech, Sw. tal, Dan. tal number, tale speech, Goth. talzjan to instruct. Cf. {Tell}, v. t., {Toll} a tax, also {Talk}, v. i.] 1. That which is told; an oral relation or recital; any rehearsal of what has occured; narrative; discourse; statement; history; story. "The tale of Troy divine." --Milton. "In such manner rime is Dante's tale." --Chaucer. [1913 Webster] We spend our years as a tale that is told. --Ps. xc. 9. [1913 Webster] 2. A number told or counted off; a reckoning by count; an enumeration; a count, in distinction from measure or weight; a number reckoned or stated. [1913 Webster] The ignorant, . . . who measure by tale, and not by weight. --Hooker. [1913 Webster] And every shepherd tells his tale, Under the hawthorn in the dale. --Milton. [1913 Webster] In packing, they keep a just tale of the number. --Carew. [1913 Webster] 3. (Law) A count or declaration. [Obs.] [1913 Webster] {To tell tale of}, to make account of. [Obs.] [1913 Webster] Therefore little tale hath he told Of any dream, so holy was his heart. --Chaucer. [1913 Webster] Syn: Anecdote; story; fable; incident; memoir; relation; account; legend; narrative. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tale \Tale\ (t[=a]l), v. i. To tell stories. [Obs.] --Chaucer. --Gower. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tael \Tael\, n. [Malay ta[i^]l, a certain weight, probably fr. Hind. tola, Skr. tul[=a] a balance, weight, tul to weigh.] A denomination of money, in China, worth nearly six shillings sterling, or about a dollar and forty cents; also, a weight of one ounce and a third. [Written also {tale}.] [1913 Webster] Taen From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tale n 1: a message that tells the particulars of an act or occurrence or course of events; presented in writing or drama or cinema or as a radio or television program; "his narrative was interesting"; "Disney's stories entertain adults as well as children" [syn: {narrative}, {narration}, {story}, {tale}] 2: a trivial lie; "he told a fib about eating his spinach"; "how can I stop my child from telling stories?" [syn: {fib}, {story}, {tale}, {tarradiddle}, {taradiddle}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: tale speech speak; talk

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1757 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).