Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for tailing (3 entries) (6.2338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tailing-, *tailing*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tail \Tail\, n. [AS. taegel, taegl; akin to G. zagel, Icel. tagl, Sw. tagel, Goth. tagl hair. [root]59.] 1. (Zool.) The terminal, and usually flexible, posterior appendage of an animal. [1913 Webster] Note: The tail of mammals and reptiles contains a series of movable vertebrae, and is covered with flesh and hairs or scales like those of other parts of the body. The tail of existing birds consists of several more or less consolidated vertebrae which supports a fanlike group of quills to which the term tail is more particularly applied. The tail of fishes consists of the tapering hind portion of the body ending in a caudal fin. The term tail is sometimes applied to the entire abdomen of a crustacean or insect, and sometimes to the terminal piece or pygidium alone. [1913 Webster] 2. Any long, flexible terminal appendage; whatever resembles, in shape or position, the tail of an animal, as a catkin. [1913 Webster] Doretus writes a great praise of the distilled waters of those tails that hang on willow trees. --Harvey. [1913 Webster] 3. Hence, the back, last, lower, or inferior part of anything, -- as opposed to the {head}, or the superior part. [1913 Webster] The Lord will make thee the head, and not the tail. --Deut. xxviii. 13. [1913 Webster] 4. A train or company of attendants; a retinue. [1913 Webster] "Ah," said he, "if you saw but the chief with his tail on." --Sir W. Scott. [1913 Webster] 5. The side of a coin opposite to that which bears the head, effigy, or date; the reverse; -- rarely used except in the expression "heads or tails," employed when a coin is thrown up for the purpose of deciding some point by its fall. [1913 Webster] 6. (Anat.) The distal tendon of a muscle. [1913 Webster] 7. (Bot.) A downy or feathery appendage to certain achenes. It is formed of the permanent elongated style. [1913 Webster] 8. (Surg.) (a) A portion of an incision, at its beginning or end, which does not go through the whole thickness of the skin, and is more painful than a complete incision; -- called also {tailing}. (b) One of the strips at the end of a bandage formed by splitting the bandage one or more times. [1913 Webster] 9. (Naut.) A rope spliced to the strap of a block, by which it may be lashed to anything. [1913 Webster] 10. (Mus.) The part of a note which runs perpendicularly upward or downward from the head; the stem. --Moore (Encyc. of Music). [1913 Webster] 11. pl. Same as {Tailing}, 4. [1913 Webster] 12. (Arch.) The bottom or lower portion of a member or part, as a slate or tile. [1913 Webster] 13. pl. (Mining) See {Tailing}, n., 5. [1913 Webster] 14. (Astronomy) the long visible stream of gases, ions, or dust particles extending from the head of a comet in the direction opposite to the sun. [PJC] 15. pl. (Rope Making) In some forms of rope-laying machine, pieces of rope attached to the iron bar passing through the grooven wooden top containing the strands, for wrapping around the rope to be laid. [Webster 1913 Suppl.] 16. pl. A tailed coat; a tail coat. [Colloq. or Dial.] [Webster 1913 Suppl.] 17. (Aeronautics) In airplanes, an airfoil or group of airfoils used at the rear to confer stability. [Webster 1913 Suppl.] 18. the buttocks. [slang or vulgar] [PJC] 19. sexual intercourse, or a woman used for sexual intercourse; as, to get some tail; to find a piece of tail. See also {tailing[3]}. [slang and vulgar] [PJC] {Tail beam}. (Arch.) Same as {Tailpiece}. {Tail coverts} (Zool.), the feathers which cover the bases of the tail quills. They are sometimes much longer than the quills, and form elegant plumes. Those above the quills are called the {upper tail coverts}, and those below, the {under tail coverts}. {Tail end}, the latter end; the termination; as, the tail end of a contest. [Colloq.] {Tail joist}. (Arch.) Same as {Tailpiece}. {Tail of a comet} (Astron.), a luminous train extending from the nucleus or body, often to a great distance, and usually in a direction opposite to the sun. {Tail of a gale} (Naut.), the latter part of it, when the wind has greatly abated. --Totten. {Tail of a lock} (on a canal), the lower end, or entrance into the lower pond. {Tail of the trenches} (Fort.), the post where the besiegers begin to break ground, and cover themselves from the fire of the place, in advancing the lines of approach. {Tail spindle}, the spindle of the tailstock of a turning lathe; -- called also {dead spindle}. {To turn tail}, to run away; to flee. [1913 Webster] Would she turn tail to the heron, and fly quite out another way; but all was to return in a higher pitch. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tailing \Tail"ing\, n. 1. (Arch.) The part of a projecting stone or brick inserted in a wall. --Gwilt. [1913 Webster] 2. (Surg.) Same as {Tail}, n., 8 (a) . [1913 Webster] 3. Sexual intercourse. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 4. pl. The lighter parts of grain separated from the seed threshing and winnowing; chaff. [1913 Webster] 5. pl. (Mining) The refuse part of stamped ore, thrown behind the tail of the buddle or washing apparatus. It is dressed over again to secure whatever metal may exist in it. Called also {tails}. --Pryce. [1913 Webster] 6. (Elec.) A prolongation of current in a telegraph line, due to capacity in the line and causing signals to run together. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tailing n 1: the act of following someone secretly [syn: {shadowing}, {tailing}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2338 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).