Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for tackle (4 entries) (6.1875 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tackle-, *tackle*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tackle \Tac"kle\ (?; sometimes improperly pronounced ?, especially by seamen), n. [OE. takel, akin to LG. & D. takel, Dan. takkel, Sw. tackel; perhaps akin to E. taw, v. t., or to take.] 1. Apparatus for raising or lowering heavy weights, consisting of a rope and pulley blocks; sometimes, the rope and attachments, as distinct from the block, in which case the full appratus is referred to as a {block and tackle}. [1913 Webster] 2. Any instruments of action; an apparatus by which an object is moved or operated; gear; as, fishing tackle, hunting tackle; formerly, specifically, weapons. "She to her tackle fell." --Hudibras. [1913 Webster] Note: In Chaucer, it denotes usually an arrow or arrows. [1913 Webster] 3. (Naut.) The rigging and apparatus of a ship; also, any purchase where more than one block is used. [1913 Webster] {Fall and tackle}. See the Note under {Pulley}. {Fishing tackle}. See under {Fishing}, a. {Ground tackle} (Naut.), anchors, cables, etc. {Gun tackle}, the apparatus or appliances for hauling cannon in or out. {Tackle fall}, the rope, or rather the end of the rope, of a tackle, to which the power is applied. {Tack tackle} (Naut.), a small tackle to pull down the tacks of the principal sails. {Tackle board}, {Tackle post} (Ropemaking), a board, frame, or post, at the end of a ropewalk, for supporting the spindels, or whirls, for twisting the yarns. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: tackle \tac"kle\ n. (Football) 1. An act of tackling[4]; as, brought down by a tackle by a lineman. [PJC] 2. (Football) One of two linemen on a football team, occupying a position between the guard and an end; also, the position played by such a tackle. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tackle \Tac"kle\, v. t. [imp. & p. p. {Tackled}; p. pr. & vb. n. {Tackling}.] [Cf. LG. takeln to equip. See {Tackle}, n.] 1. To supply with tackle. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 2. To fasten or attach, as with a tackle; to harness; as, to tackle a horse into a coach or wagon. [Colloq.] [1913 Webster] 3. To seize; to lay hold of; to grapple; as, a wrestler tackles his antagonist; a dog tackles the game. [1913 Webster] The greatest poetess of our day has wasted her time and strength in tackling windmills under conditions the most fitted to insure her defeat. --Dublin Univ. Mag. [1913 Webster] 4. (Football) To cause the ball carrier to fall to the ground, thus ending the forward motion of the ball and the play. [PJC] 5. To begin to deal with; as, to tackle the problem. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tackle n 1: the person who plays that position on a football team; "the right tackle is a straight A student" 2: gear consisting of ropes etc. supporting a ship's masts and sails [syn: {rigging}, {tackle}] 3: gear used in fishing [syn: {fishing gear}, {tackle}, {fishing tackle}, {fishing rig}, {rig}] 4: (American football) a position on the line of scrimmage; "it takes a big man to play tackle" 5: (American football) grasping an opposing player with the intention of stopping by throwing to the ground v 1: accept as a challenge; "I'll tackle this difficult task" [syn: {undertake}, {tackle}, {take on}] 2: put a harness; "harness the horse" [syn: {harness}, {tackle}] [ant: {unharness}] 3: seize and throw down an opponent player, who usually carries the ball

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  tackle 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
tackle
 • อวัยวะเพศชาย[Lex2]
 • การยื้อยุด/หยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในฟุตบอลหรือฮ็อกกี้: การฉุด, การหยุด, การตะครุบตัว [Lex2]
 • อุปกรณ์กีฬา (โดยเฉพาะในการตกปลาหรือ ไต่เขา): อุปกรณ์ตกปลา (กว้าน, ลูกรอก ฯลฯ), เครื่องมือตกปลา [Lex2]
 • เฟืองและสายระโยงระยางของเรือ: รอกตะขอสำหรับยกของหรือใช้ดึงใบเรือ [Lex2]
 • ผู้กำกับเส้น: กรรมการกำกับเส้น [Lex2]
 • จัดการแก้ปัญหา: จัดการ, รับมือ, ควบคุม [Lex2]
 • เข้าแย่งลูก: แย่งหรือหยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในการเตะฟุตบอล [Lex2]
 • (แทค\'เคิล) n. กว้าน,การจับคนที่พาลูกวิ่งในกีฬารักบี้. vt. จัดการ แก้ปัญหา,รับมือ,เล่นงาน,จับคนที่พาลูกมือวิ่งในกีฬารักบี้. ###SW. tackler n. ###S. try, undertake [Hope]
 • (n) เครื่องใช้,รอกยกของ,เครื่องขันกว้าน [Nontri]
 • (vt) จับ,จัดการ,เล่นงาน,ต่อสู้,ติด(ใบ),ขบ(ปัญหา) [Nontri]
 • /T AE1 K AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
takle, dackle, fackle, wackle

Similar FRENCH words suggested by aspell:
t'accole, t'accule, t'accoler, t'accoles, t'acculer, t'accules, d'acaule, t'encolle, t'accolai, t'acculai, d'acaules, d'accoler, d'acculer, d'acquêt

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1875 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).