Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for swing (4 entries) (5.4775 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swing-, *swing*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Swing \Swing\, v. i. [imp. & p. p. {Swung}; Archaic imp. {Swang}; p. pr. & vb. n. {Swinging}.] [OE. swingen, AS. swingan to scourge, to fly, to flutter; akin to G. schwingen to winnow, to swingle, oscillate, sich schwingen to leap, to soar, OHG. swingan to throw, to scourge, to soar, Sw. svinga to swing, to whirl, Dan. svinge. Cf. {Swagger}, {Sway}, {Swinge}, {Swink}.] 1. To move to and fro, as a body suspended in the air; to wave; to vibrate; to oscillate. [1913 Webster] I tried if a pendulum would swing faster, or continue swinging longer, in case of exsuction of the air. --Boyle. [1913 Webster] 2. To sway or move from one side or direction to another; as, the door swung open. [1913 Webster] 3. To use a swing; as, a boy swings for exercise or pleasure. See {Swing}, n., 3. [1913 Webster] 4. (Naut.) To turn round by action of wind or tide when at anchor; as, a ship swings with the tide. [1913 Webster] 5. To be hanged. [Colloq.] --D. Webster. [1913 Webster] {To swing round the circle}, to make a complete circuit. [Colloq.] [1913 Webster] He had swung round the circle of theories and systems in which his age abounded, without finding relief. --A. V. G. Allen. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Swing \Swing\, n. 1. The act of swinging; a waving, oscillating, or vibratory motion of a hanging or pivoted object; oscillation; as, the swing of a pendulum. [1913 Webster] 2. Swaying motion from one side or direction to the other; as, some men walk with a swing. [1913 Webster] 3. A line, cord, or other thing suspended and hanging loose, upon which anything may swing; especially, an apparatus for recreation by swinging, commonly consisting of a rope, the two ends of which are attached overhead, as to the bough of a tree, a seat being placed in the loop at the bottom; also, any contrivance by which a similar motion is produced for amusement or exercise. [1913 Webster] 4. Influence of power of a body put in swaying motion. [1913 Webster] The ram that batters down the wall, For the great swing and rudeness of his poise, They place before his hand that made the engine. --Shak. [1913 Webster] 5. Capacity of a turning lathe, as determined by the diameter of the largest object that can be turned in it. [1913 Webster] 6. Free course; unrestrained liberty or license; tendency. "Take thy swing." --Dryden. [1913 Webster] To prevent anything which may prove an obstacle to the full swing of his genius. --Burke. [1913 Webster] {Full swing}. See under {Full}. {Swing beam} (Railway Mach.), a crosspiece sustaining the car body, and so suspended from the framing of a truck that it may have an independent lateral motion. {Swing bridge}, a form of drawbridge which swings horizontally, as on a vertical pivot. {Swing plow}, or {Swing plough}. (a) A plow without a fore wheel under the beam. (b) A reversible or sidehill plow. {Swing wheel}. (a) The scape-wheel in a clock, which drives the pendulum. (b) The balance of a watch. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Swing \Swing\, v. t. 1. To cause to swing or vibrate; to cause to move backward and forward, or from one side to the other. [1913 Webster] He swings his tail, and swiftly turns his round. --Dryden. [1913 Webster] They get on ropes, as you must have seen the children, and are swung by their men visitants. --Spectator. [1913 Webster] 2. To give a circular movement to; to whirl; to brandish; as, to swing a sword; to swing a club; hence, colloquially, to manage; as, to swing a business. [1913 Webster] 3. (Mach.) To admit or turn (anything) for the purpose of shaping it; -- said of a lathe; as, the lathe can swing a pulley of 12 inches diameter. [1913 Webster] {To swing a door}, {gate}, etc. (Carp.), to put it on hinges so that it can swing or turn. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: swing n 1: a state of steady vigorous action that is characteristic of an activity; "the party went with a swing"; "it took time to get into the swing of things" 2: mechanical device used as a plaything to support someone swinging back and forth 3: a sweeping blow or stroke; "he took a wild swing at my head" 4: changing location by moving back and forth [syn: {swing}, {swinging}, {vacillation}] 5: a style of jazz played by big bands popular in the 1930s; flowing rhythms but less complex than later styles of jazz [syn: {swing}, {swing music}, {jive}] 6: a jaunty rhythm in music [syn: {lilt}, {swing}] 7: the act of swinging a golf club at a golf ball and (usually) hitting it [syn: {golf stroke}, {golf shot}, {swing}] 8: in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball; "he took a vicious cut at the ball" [syn: {baseball swing}, {swing}, {cut}] 9: a square dance figure; a pair of dancers join hands and dance around a point between them v 1: move in a curve or arc, usually with the intent of hitting; "He swung his left fist"; "swing a bat" 2: move or walk in a swinging or swaying manner; "He swung back" [syn: {swing}, {sway}] 3: change direction with a swinging motion; turn; "swing back"; "swing forward" 4: influence decisively; "This action swung many votes over to his side" [syn: {swing}, {swing over}] 5: make a big sweeping gesture or movement [syn: {swing}, {sweep}, {swing out}] 6: hang freely; "the ornaments dangled from the tree"; "The light dropped from the ceiling" [syn: {dangle}, {swing}, {drop}] 7: hit or aim at with a sweeping arm movement; "The soccer player began to swing at the referee" 8: alternate dramatically between high and low values; "his mood swings"; "the market is swinging up and down" 9: live in a lively, modern, and relaxed style; "The Woodstock generation attempted to swing freely" 10: have a certain musical rhythm; "The music has to swing" 11: be a social swinger; socialize a lot [syn: {swing}, {get around}] 12: play with a subtle and intuitively felt sense of rhythm 13: engage freely in promiscuous sex, often with the husband or wife of one's friends; "There were many swinging couples in the 1960's"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.4775 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).