Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sum (4 entries) (6.2011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sum-, *sum*. Possible hiragana form: すん

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sum \Sum\, n. [OE. summe, somme, OF. sume, some, F. somme, L. summa, fr. summus highest, a superlative from sub under. See {Sub-}, and cf. {Supreme}.] 1. The aggregate of two or more numbers, magnitudes, quantities, or particulars; the amount or whole of any number of individuals or particulars added together; as, the sum of 5 and 7 is 12. [1913 Webster] Take ye the sum of all the congregation. --Num. i. 2. [1913 Webster] Note: Sum is now commonly applied to an aggregate of numbers, and number to an aggregate of persons or things. [1913 Webster] 2. A quantity of money or currency; any amount, indefinitely; as, a sum of money; a small sum, or a large sum. "The sum of forty pound." --Chaucer. [1913 Webster] With a great sum obtained I this freedom. --Acts xxii. 28. [1913 Webster] 3. The principal points or thoughts when viewed together; the amount; the substance; compendium; as, this is the sum of all the evidence in the case; this is the sum and substance of his objections. [1913 Webster] 4. Height; completion; utmost degree. [1913 Webster] Thus have I told thee all my state, and brought My story to the sum of earthly bliss. --Milton. [1913 Webster] 5. (Arith.) A problem to be solved, or an example to be wrought out. --Macaulay. [1913 Webster] A sum in arithmetic wherein a flaw discovered at a particular point is ipso facto fatal to the whole. --Gladstone. [1913 Webster] A large sheet of paper . . . covered with long sums. --Dickens. [1913 Webster] {Algebraic sum}, as distinguished from arithmetical sum, the aggregate of two or more numbers or quantities taken with regard to their signs, as + or -, according to the rules of addition in algebra; thus, the algebraic sum of -2, 8, and -1 is 5. {In sum}, in short; in brief. [Obs.] "In sum, the gospel . . . prescribes every virtue to our conduct, and forbids every sin." --Rogers. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sum \Sum\, v. t. [imp. & p. p. {Summed}; p. pr. & vb. n. {Summing}.] [Cf. F. sommer, LL. summare.] 1. To bring together into one whole; to collect into one amount; to cast up, as a column of figures; to ascertain the totality of; -- usually with up. [1913 Webster] The mind doth value every moment, and then the hour doth rather sum up the moments, than divide the day. --Bacon. [1913 Webster] 2. To bring or collect into a small compass; to comprise in a few words; to condense; -- usually with up. [1913 Webster] "Go to the ant, thou sluggard," in few words sums up the moral of this fable. --L'Estrange. [1913 Webster] He sums their virtues in himself alone. --Dryden. [1913 Webster] 3. (Falconry) To have (the feathers) full grown; to furnish with complete, or full-grown, plumage. [1913 Webster] But feathered soon and fledge They summed their pens [wings]. --Milton. [1913 Webster] {Summing up}, a compendium or abridgment; a recapitulation; a r['e]sum['e]; a summary. [1913 Webster] Syn: To cast up; collect; comprise; condense; comprehend; compute. [1913 Webster] Sumac From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sum n 1: a quantity of money; "he borrowed a large sum"; "the amount he had in cash was insufficient" [syn: {sum}, {sum of money}, {amount}, {amount of money}] 2: a quantity obtained by the addition of a group of numbers [syn: {sum}, {amount}, {total}] 3: the final aggregate; "the sum of all our troubles did not equal the misery they suffered" [syn: {sum}, {summation}, {sum total}] 4: the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument"; "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center}, {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul}, {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty- gritty}] 5: the whole amount [syn: {sum}, {total}, {totality}, {aggregate}] 6: a set containing all and only the members of two or more given sets; "let C be the union of the sets A and B" [syn: {union}, {sum}, {join}] v 1: be a summary of; "The abstract summarizes the main ideas in the paper" [syn: {summarize}, {summarise}, {sum}, {sum up}] 2: determine the sum of; "Add all the people in this town to those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add together}, {tally}, {add up}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: sum amount; sum

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  sum 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
sum
 • จำนวนรวม: ผลรวม, ผลบวก [Lex2]
 • จำนวนเงิน[Lex2]
 • การคำนวณทางคณิตศาสตร์[Lex2]
 • สาระสำคัญ: ข้อสรุป, ใจความสำคัญ [Lex2]
 • รวมยอดทั้งหมด: รวมทั้งหมด [Lex2]
 • (ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน ###S. cash [Hope]
 • (n) จำนวนเงิน,ผลบวก,ยอดรวม,ข้อสรุป,โจทย์เลข [Nontri]
 • (vt) รวม,บวก,สรุป,ย่อ,รวบยอด [Nontri]
 • /S AH1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Saum, Slum, summ, Sun, um, Rum, Sam, Sud, cum, zum, summen, säumen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
Sun, sium, su, hum, sus, sua, suc, sud, sue, sur, sut, sué, sûr, sût

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2011 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).