Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for suit (5 entries) (3.7632 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suit-, *suit*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Suit \Suit\ (s[=u]t), n. [OE. suite, F. suite, OF. suite, sieute, fr. suivre to follow, OF. sivre; perhaps influenced by L. secta. See {Sue} to follow, and cf. {Sect}, {Suite}.] 1. The act of following or pursuing, as game; pursuit. [Obs.] [1913 Webster] 2. The act of suing; the process by which one endeavors to gain an end or an object; an attempt to attain a certain result; pursuit; endeavor. [1913 Webster] Thenceforth the suit of earthly conquest shone. --Spenser. [1913 Webster] 3. The act of wooing in love; the solicitation of a woman in marriage; courtship. [1913 Webster] Rebate your loves, each rival suit suspend, Till this funereal web my labors end. --Pope. [1913 Webster] 4. (Law) The attempt to gain an end by legal process; an action or process for the recovery of a right or claim; legal application to a court for justice; prosecution of right before any tribunal; as, a civil suit; a criminal suit; a suit in chancery. [1913 Webster] I arrest thee at the suit of Count Orsino. --Shak. [1913 Webster] In England the several suits, or remedial instruments of justice, are distinguished into three kinds -- actions personal, real, and mixed. --Blackstone. [1913 Webster] 5. That which follows as a retinue; a company of attendants or followers; the assembly of persons who attend upon a prince, magistrate, or other person of distinction; -- often written {suite}, and pronounced sw[=e]t. [1913 Webster] 6. Things that follow in a series or succession; the individual objects, collectively considered, which constitute a series, as of rooms, buildings, compositions, etc.; -- often written {suite}, and pronounced sw[=e]t. [1913 Webster] 7. A number of things used together, and generally necessary to be united in order to answer their purpose; a number of things ordinarily classed or used together; a set; as, a suit of curtains; a suit of armor; a suit of clothes; a three-piece business suit. "Two rogues in buckram suits." --Shak. [1913 Webster +PJC] 8. (Playing Cards) One of the four sets of cards which constitute a pack; -- each set consisting of thirteen cards bearing a particular emblem, as hearts, spades, clubs, or diamonds; also, the members of each such suit held by a player in certain games, such as bridge; as, hearts were her long suit. [1913 Webster] To deal and shuffle, to divide and sort Her mingled suits and sequences. --Cowper. [1913 Webster] 9. Regular order; succession. [Obs.] [1913 Webster] Every five and thirty years the same kind and suit of weather comes again. --Bacon. [1913 Webster] 10. Hence: (derived from def 7) Someone who dresses in a business suit, as contrasted with more informal attire; specifically, a person, such as business executive, or government official, who is apt to view a situation formalistically, bureaucratically, or according to formal procedural criteria; -- used derogatively for one who is inflexible, esp. when a more humanistic or imaginative approach would be appropriate. [1913 Webster] {Out of suits}, having no correspondence. [Obs.] --Shak. {Suit and service} (Feudal Law), the duty of feudatories to attend the courts of their lords or superiors in time of peace, and in war to follow them and do military service; -- called also {suit service}. --Blackstone. {Suit broker}, one who made a trade of obtaining the suits of petitioners at court. [Obs.] {Suit court} (O. Eng. Law), the court in which tenants owe attendance to their lord. {Suit covenant} (O. Eng. Law), a covenant to sue at a certain court. {Suit custom} (Law), a service which is owed from time immemorial. {Suit service}. (Feudal Law) See {Suit and service}, above. {To bring suit}. (Law) (a) To bring secta, followers or witnesses, to prove the plaintiff's demand. [Obs.] (b) In modern usage, to institute an action. {To follow suit}. (a) (Card Playing) See under {Follow}, v. t. (b) To mimic the action of another person; to perform an action similar to what has preceded; as, when she walked in, John left the room and his wife followed suit. {long suit} (a) (Card Playing) the suit[8] of which a player has the largest number of cards in his hand; as, his long suit was clubs, but his partner insisted on making hearts trumps.. Hence: [fig.] that quality or capability which is a person's best asset; as, we could see from the mess in his room that neatness was not his long suit. {strong suit} same as {long suit}, (b) . "I think our strong suit is that we can score from both the perimeter and the post." --Bill Disbrow (basketball coach) 1998. "Rigid ideological consistency has never been a strong suit of the Whole Earth Catalogue." --Bruce Sterling (The Hacker Crackdown, 1994) [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Suit \Suit\, v. i. To agree; to accord; to be fitted; to correspond; -- usually followed by with or to. [1913 Webster] The place itself was suiting to his care. --Dryden. [1913 Webster] Give me not an office That suits with me so ill. --Addison. [1913 Webster] Syn: To agree; accord; comport; tally; correspond; match; answer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Suit \Suit\, v. t. [imp. & p. p. {Suited}; p. pr. & vb. n. {Suiting}.] 1. To fit; to adapt; to make proper or suitable; as, to suit the action to the word. --Shak. [1913 Webster] 2. To be fitted to; to accord with; to become; to befit. [1913 Webster] Ill suits his cloth the praise of railing well. --Dryden. [1913 Webster] Raise her notes to that sublime degree Which suits song of piety and thee. --Prior. [1913 Webster] 3. To dress; to clothe. [Obs.] [1913 Webster] So went he suited to his watery tomb. --Shak. [1913 Webster] 4. To please; to make content; as, he is well suited with his place; to suit one's taste. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: suit n 1: a set of garments (usually including a jacket and trousers or skirt) for outerwear all of the same fabric and color; "they buried him in his best suit" [syn: {suit}, {suit of clothes}] 2: a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy; "the family brought suit against the landlord" [syn: {lawsuit}, {suit}, {case}, {cause}, {causa}] 3: (slang) a businessman dressed in a business suit; "all the suits care about is the bottom line" 4: a man's courting of a woman; seeking the affections of a woman (usually with the hope of marriage); "its was a brief and intense courtship" [syn: {courtship}, {wooing}, {courting}, {suit}] 5: a petition or appeal made to a person of superior status or rank 6: playing card in any of four sets of 13 cards in a pack; each set has its own symbol and color; "a flush is five cards in the same suit"; "in bridge you must follow suit"; "what suit is trumps?" v 1: be agreeable or acceptable to; "This suits my needs" [syn: {suit}, {accommodate}, {fit}] 2: be agreeable or acceptable; "This time suits me" 3: accord or comport with; "This kind of behavior does not suit a young woman!" [syn: {befit}, {suit}, {beseem}] 4: enhance the appearance of; "Mourning becomes Electra"; "This behavior doesn't suit you!" [syn: {become}, {suit}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: suit n. 1. Ugly and uncomfortable ?business clothing? often worn by non-hackers. Invariably worn with a ?tie?, a strangulation device that partially cuts off the blood supply to the brain. It is thought that this explains much about the behavior of suit-wearers. Compare {droid}. 2. A person who habitually wears suits, as distinct from a techie or hacker. See {pointy-haired}, {burble}, {management}, {Stupids}, {SNAFU principle}, {PHB}, and {brain-damaged}.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.7632 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).