Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sues (10 entries) (9.197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sues-, *sues*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: decoration 1. süslemek 2. ziynet, tezyinat, süs 3. nişan, madalya. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: falderal, folderol 1. (eski) şarkılarda kullanılan anlamsız nakarat 2. boş laf 3. önemsiz şey, süs. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: embellish 1. süslemek, tezyin etmek, güzelleştirmek 2. (hikâyeye) aslında olmayan hayal ürünü şeyler ilave ederek ilgiyi artırmak. embellishment süsleme, güzelleştirme 3. süs. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: finery 1. süs, şıklık 2. süslü giyim. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: flamboyant 1. parlak, aşırı derecede süslü, şaşaalı, göz alıcı, rengârenk 2. (mim.) alev gibi dalgalı kıvrıntılarla süslü. flamboyancy aşırı derecede parlaklık, süs, saşaa. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: flourish 1. serpilmek, gelişmek, büyümek, neşvünema bulmak, inkişaf etmek 2. başarı kazanmak, muvaffak olmak, zenginleşmek, yıldızı parlamak, gözde olmak 3. süslü bir dil kullanmak 4. gösterişli hareketlerde bulunmak 5. süslemek 6. tezyin etmek 7. sallamak, kibirli jestler yapmak (kollarla) 8. gelişme, serpilme 9. refah 10. süs, gösteriş, fantazi, tumturak 11. fanfar, merasim borusu 12. sallama, savurma. a flourish of trumpets merasim borusu. flourishingly serpilerek, gelişerek 13. gösterişli bir şekilde 14. yıldlzı parlayarak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: flower 1. çiçek 2. çiçek açan bitki 3. süs, süsleme, tezyinat 4. seçkin veya güzide şey, olgunlaşmış veya kemale ermiş şey 5. (kim), (çoğ.) buhardan toz haline gelmiş olan madde 6. çiçeklenmek, çiçek vermek, çiçek açmak 7. açılıp gelişmek, olgunlaşmak, kemale ermek 8. çiçek açtırmak 9. süslemek. flower bed çiçek tarhı, ocak. flower girl çiçek satan kız 10. düğünde çiçek taşıyan kız. flowerpot saksı. in flower çiçek açmış halde, tam gelişme devresinde. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: garniture 1. garnitür, süs. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: gaud 1. süs, değersiz süs. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: trim 1. (-mer, -mest), (-med, -ming), temiz ve yakışıklı, biçimli, şık 2. budamak, kırkmak, kesip düzeltmek 3. süslemek 4. temizleyip nizama koymak 5. (den.) yükü düzgün istif ederek gemiyi denk etmek 6. yelkenleri rüzgâra göre düzeltmek 7. (hav.) ayar etmek 8. (k. dili) yenmek, bozmak 9. aldatmak 10. azarlamak 11. (den.) denk olmak 12. iki parti arasında her ikisine de taraftar görünmek 13. nizam intizam 14. hal, vaziyet 15. süs 16. artık 17. (den.) geminin dengi 18. kıyafet, kılık 19. (mim.) .binanın iç tarafında bulunan süve gibi hafif tahtalar. trim by the bow (den.) gemiyi başı kıçından daha fazla suya batacak şekilde denkleştirmek. trim one' sails ayağını denk almak. in good trim iyi halde veya vaziyette 20. denk, oranlı (gemi) out of trim fena vaziyette 21. idmansız 22. dengi bozuk (gemi, uçak) trim'ly biçimli olarak. trim'ness biçimli oluş.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 9.197 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).