Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for such (3 entries) (6.4764 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -such-, *such*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Such \Such\, a. [OE. such, sich, sech, sik, swich, swilch, swulch, swilc, swulc, AS. swelc, swilc, swylc; akin to OFries. selik, D. zulk, OS. sulic, OHG. sulih, solih, G. solch, Icel. sl[imac]kr, OSw. salik, Sw. slik, Dan. slig, Goth. swaleiks; originally meaning, so shaped. [root]192. See {So}, {Like}, a., and cf. {Which}.] 1. Of that kind; of the like kind; like; resembling; similar; as, we never saw such a day; -- followed by that or as introducing the word or proposition which defines the similarity, or the standard of comparison; as, the books are not such that I can recommend them, or, not such as I can recommend; these apples are not such as those we saw yesterday; give your children such precepts as tend to make them better. [1913 Webster] And in his time such a conqueror That greater was there none under the sun. --Chaucer. [1913 Webster] His misery was such that none of the bystanders could refrain from weeping. --Macaulay. [1913 Webster] Note: The indefinite article a or an never precedes such, but is placed between it and the noun to which it refers; as, such a man; such an honor. The indefinite adjective some, several, one, few, many, all, etc., precede such; as, one such book is enough; all such people ought to be avoided; few such ideas were then held. [1913 Webster] 2. Having the particular quality or character specified. [1913 Webster] That thou art happy, owe to God; That thou continuest such, owe to thyself. --Milton. [1913 Webster] 3. The same that; -- with as; as, this was the state of the kingdom at such time as the enemy landed. "[It] hath such senses as we have." --Shak. [1913 Webster] 4. Certain; -- representing the object as already particularized in terms which are not mentioned. [1913 Webster] In rushed one and tells him such a knight Is new arrived. --Daniel. [1913 Webster] To-day or to-morrow we will go into such a city, and continue there a year. --James iv. 13. [1913 Webster] Note: Such is used pronominally. "He was the father of such as dwell in tents." --Gen. iv. 20. "Such as I are free in spirit when our limbs are chained." --Sir W. Scott. Such is also used before adjectives joined to substantives; as, the fleet encountered such a terrible storm that it put back. "Everything was managed with so much care, and such excellent order was observed." --De Foe. [1913 Webster] Temple sprung from a family which . . . long after his death produced so many eminent men, and formed such distinguished alliances, that, etc. --Macaulay. [1913 Webster] Such is used emphatically, without the correlative. [1913 Webster] Now will he be mocking: I shall have such a life. --Shak. [1913 Webster] Such was formerly used with numerals in the sense of times as much or as many; as, such ten, or ten times as many. [1913 Webster] {Such and such}, or {Such or such}, certain; some; -- used to represent the object indefinitely, as already particularized in one way or another, or as being of one kind or another. "In such and such a place shall be my camp." --2 Kings vi. 8. "Sovereign authority may enact a law commanding such and such an action." --South. {Such like} or {Such character}, of the like kind. [1913 Webster] And many other such like things ye do. --Mark vii. 8. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: such adv 1: to so extreme a degree; "he is such a baby"; "Such rich people!" adj 1: of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never dreamed of such beauty" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: such [zuːx] seach

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  such 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
such
 • เช่นนี้: เช่นนั้น [Lex2]
 • มาก: เหลือเกิน [Lex2]
 • อย่างมาก: มาก [Lex2]
 • บุคคลหรือสิ่งเช่นนี้: บุคคลหรือสิ่งเช่นนั้น [Lex2]
 • (ซัชฺ) adj. เช่นนั้น,เช่นนี้,ดังนั้น,ดังนี้,นั้น,นั้น ๆ ,นั่น,แท้,จริง ๆ ,แน่นอน. pron. คนเช่นนี้,คนเช่นนั้น,สิ่งนี้,สิ่งนั้น, -Phr. (as such ดังนั้น,ดังนี้,เช่นนั้น เช่นนี้) -Phr. (such as เช่น ตัวอย่างเช่น) -Phr. (such and such เป็นต้น เป็นอาทิ) [Hope]
 • (adj) เช่นกัน,เช่นนั้น,เช่นนี้,ดังนั้น,จริงๆ,แท้ๆ [Nontri]
 • /S AH1 CH/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
+ suchen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
su ch, su-ch, suc, sucs, suce, sucé, suça

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.4764 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).