Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for style (4 entries) (5.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -style-, *style*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Style \Style\, n. [OE. stile, F. style, Of. also stile, L. stilus a style or writing instrument, manner or writing, mode of expression; probably for stiglus, meaning, a pricking instrument, and akin to E. stick. See {Stick}, v. t., and cf. {Stiletto}. The spelling with y is due to a supposed connection with Gr. sty^los a pillar.] 1. An instrument used by the ancients in writing on tablets covered with wax, having one of its ends sharp, and the other blunt, and somewhat expanded, for the purpose of making erasures by smoothing the wax. [1913 Webster] 2. Hence, anything resembling the ancient style in shape or use. Specifically: [1913 Webster] (a) A pen; an author's pen. --Dryden. [1913 Webster] (b) A sharp-pointed tool used in engraving; a graver. [1913 Webster] (c) A kind of blunt-pointed surgical instrument. [1913 Webster] (d) (Zool.) A long, slender, bristlelike process, as the anal styles of insects. [1913 Webster] (e) [Perhaps fr. Gr. sty^los a pillar.] The pin, or gnomon, of a dial, the shadow of which indicates the hour. See {Gnomon}. [1913 Webster] (f) [Probably fr. Gr. sty^los a pillar.] (Bot.) The elongated part of a pistil between the ovary and the stigma. See Illust. of {Stamen}, and of {Pistil}. [1913 Webster] 3. Mode of expressing thought in language, whether oral or written; especially, such use of language in the expression of thought as exhibits the spirit and faculty of an artist; choice or arrangement of words in discourse; rhetorical expression. [1913 Webster] High style, as when that men to kinges write. --Chaucer. [1913 Webster] Style is the dress of thoughts. --Chesterfield. [1913 Webster] Proper words in proper places make the true definition of style. --Swift. [1913 Webster] It is style alone by which posterity will judge of a great work. --I. Disraeli. [1913 Webster] 4. Mode of presentation, especially in music or any of the fine arts; a characteristic of peculiar mode of developing in idea or accomplishing a result. [1913 Webster] The ornamental style also possesses its own peculiar merit. --Sir J. Reynolds. [1913 Webster] 5. Conformity to a recognized standard; manner which is deemed elegant and appropriate, especially in social demeanor; fashion. [1913 Webster] According to the usual style of dedications. --C. Middleton. [1913 Webster] 6. Mode or phrase by which anything is formally designated; the title; the official designation of any important body; mode of address; as, the style of Majesty. [1913 Webster] One style to a gracious benefactor, another to a proud, insulting foe. --Burke. [1913 Webster] 7. (Chron.) A mode of reckoning time, with regard to the Julian and Gregorian calendars. [1913 Webster] Note: Style is Old or New. The Old Style follows the Julian manner of computing the months and days, or the calendar as established by Julius Caesar, in which every fourth year consists of 366 days, and the other years of 365 days. This is about 11 minutes in a year too much. Pope Georgy XIII. reformed the calendar by retrenching 10 days in October, 1582, in order to bring back the vernal equinox to the same day as at the time of the Council of Nice, a. d. 325. This reformation was adopted by act of the British Parliament in 1751, by which act 11 days in September, 1752, were retrenched, and the third day was reckoned the fourteenth. This mode of reckoning is called New Style, according to which every year divisible by 4, unless it is divisible by 100 without being divisible by 400, has 366 days, and any other year 365 days. [1913 Webster] {Style of court}, the practice or manner observed by a court in its proceedings. --Ayliffe. [1913 Webster] Syn: Diction; phraseology; manner; course; title. See {Diction}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Style \Style\, v. t. [imp. & p. p. {Styled}; p. pr. & vb. n. {Styling}.] To entitle; to term, name, or call; to denominate. "Styled great conquerors." --Milton. [1913 Webster] How well his worth and brave adventures styled. --Dryden. [1913 Webster] Syn: To call; name; denominate; designate; term; characterize. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: style n 1: how something is done or how it happens; "her dignified manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode of existence"; "in the characteristic New York style"; "a lonely way of life"; "in an abrasive fashion" [syn: {manner}, {mode}, {style}, {way}, {fashion}] 2: a way of expressing something (in language or art or music etc.) that is characteristic of a particular person or group of people or period; "all the reporters were expected to adopt the style of the newspaper" [syn: {expressive style}, {style}] 3: a particular kind (as to appearance); "this style of shoe is in demand" 4: the popular taste at a given time; "leather is the latest vogue"; "he followed current trends"; "the 1920s had a style of their own" [syn: {vogue}, {trend}, {style}] 5: (botany) the narrow elongated part of the pistil between the ovary and the stigma 6: editorial directions to be followed in spelling and punctuation and capitalization and typographical display 7: distinctive and stylish elegance; "he wooed her with the confident dash of a cavalry officer" [syn: {dash}, {elan}, {flair}, {panache}, {style}] 8: a pointed tool for writing or drawing or engraving; "he drew the design on the stencil with a steel stylus" [syn: {stylus}, {style}] 9: a slender bristlelike or tubular process; "a cartilaginous style" v 1: designate by an identifying term; "They styled their nation `The Confederate States'" [syn: {style}, {title}] 2: make consistent with a certain fashion or style; "Style my hair"; "style the dress" 3: make consistent with certain rules of style; "style a manuscript" From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: style [stil] style

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  style 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
style
 • รูปแบบ: ลีลา, ท่าทาง, วิธีการ [Lex2]
 • สำนวน: ท่วงทำนอง, โวหาร [Lex2]
 • ความเก๋ไก๋: ความงดงาม, รสนิยม [Lex2]
 • ความนิยม: สมัยนิยม, แฟชั่น [Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปแบบ: ออกแบบ [Lex2]
 • ขนานนาม (คำเป็นทางการ): ตั้งชื่อ [Lex2]
 • (สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม, [Hope]
 • (n) ลีลา,สมัย,ชนิด,รูปแบบ,ท่าทาง,ท่วงทำนอง [Nontri]
 • (vt) ขนานนาม,เรียกขาน,ตั้งชื่อ,ออกแบบ,ทำให้ทันสมัย [Nontri]
 • /S T AY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Stile, Stuhle, Stulle, Stulpe, Stühle, stülpe, Stiel, Stelle, Stiele, Stilen, Stiles, Stille, Stolpe, Ställe, stehle, steile, stelle, stelze, stille, stolze, Spule, Stube, Stufe, Stute, Stylist, Säule, spule, spüle, stufe, sture, Sole, Stil, Sylt, Säle, Type, Sattel, Sättel, stülpen, Satyr, Seele, Seile, Siele, Sohle, Stall, Stare, Stege, Steve, Stils, Stola, Stolz, Stäbe, Stöße, staue, stehe, stell, stete, still, stolz, stoße, Äthyl, Stuhl, stur, Stapel, Steg, Stößel, Asyl, stehlen, Athlet, Siel, Stellen, Stillen, Stollen, spulen, spülen, stellen, stelzen, stillen, stufen, steil, Saul, Stahl, Star, Stier, Stör, stahl, stak, stieg, stieß, RTL, SQL, Tal, Typ, Segel, Stilett, Säbel, Stalin, Stauen, Stehen

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions



 • Time: 5.0415 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).