Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for study (4 entries) (5.3233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -study-, *study*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Study \Stud"y\, n.; pl. {Studies}. [OE. studie, L. studium, akin to studere to study; possibly akin to Gr. ? haste, zeal, ? to hasten; cf. OF. estudie, estude, F. ['e]tude. Cf. {Etude}, {Student}, {Studio}, {Study}, v. i.] 1. A setting of the mind or thoughts upon a subject; hence, application of mind to books, arts, or science, or to any subject, for the purpose of acquiring knowledge. [1913 Webster] Hammond . . . spent thirteen hours of the day in study. --Bp. Fell. [1913 Webster] Study gives strength to the mind; conversation, grace. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 2. Mental occupation; absorbed or thoughtful attention; meditation; contemplation. [1913 Webster] Just men they seemed, and all their study bent To worship God aright, and know his works. --Milton. [1913 Webster] 3. Any particular branch of learning that is studied; any object of attentive consideration. [1913 Webster] The Holy Scriptures, especially the New Testament, are her daily study. --Law. [1913 Webster] The proper study of mankind is man. --Pope. [1913 Webster] 4. A building or apartment devoted to study or to literary work. "His cheery little study." --Hawthorne. [1913 Webster] 5. (Fine Arts) A representation or rendering of any object or scene intended, not for exhibition as an original work of art, but for the information, instruction, or assistance of the maker; as, a study of heads or of hands for a figure picture. [1913 Webster] 6. (Mus.) A piece for special practice. See {Etude}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Study \Stud"y\, v. i. [imp. & p. p. {Studied}; p. pr. & vb. n. {Studying}.] [OE. studien, OF. estudier, F. ['e]tudier. See {Study}, n.] 1. To fix the mind closely upon a subject; to dwell upon anything in thought; to muse; to ponder. --Chaucer. [1913 Webster] I found a moral first, and then studied for a fable. --Swift. [1913 Webster] 2. To apply the mind to books or learning. --Shak. [1913 Webster] 3. To endeavor diligently; to be zealous. --1 Thes. iv. 11. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Study \Stud"y\, v. t. 1. To apply the mind to; to read and examine for the purpose of learning and understanding; as, to study law or theology; to study languages. [1913 Webster] 2. To consider attentively; to examine closely; as, to study the work of nature. [1913 Webster] Study thyself; what rank or what degree The wise Creator has ordained for thee. --Dryden. [1913 Webster] 3. To form or arrange by previous thought; to con over, as in committing to memory; as, to study a speech. [1913 Webster] 4. To make an object of study; to aim at sedulously; to devote one's thoughts to; as, to study the welfare of others; to study variety in composition. [1913 Webster] For their heart studieth destruction. --Prov. xxiv. 2. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: study n 1: a detailed critical inspection [syn: {survey}, {study}] 2: applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design" [syn: {study}, {work}] 3: a written document describing the findings of some individual or group; "this accords with the recent study by Hill and Dale" [syn: {report}, {study}, {written report}] 4: a state of deep mental absorption; "she is in a deep study" 5: a room used for reading and writing and studying; "he knocked lightly on the closed door of the study" 6: a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings" [syn: {discipline}, {subject}, {subject area}, {subject field}, {field}, {field of study}, {study}, {bailiwick}] 7: preliminary drawing for later elaboration; "he made several studies before starting to paint" [syn: {sketch}, {study}] 8: attentive consideration and meditation; "after much cogitation he rejected the offer" [syn: {cogitation}, {study}] 9: someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play); "he is a quick study" 10: a composition intended to develop one aspect of the performer's technique; "a study in spiccato bowing" v 1: consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning; "analyze a sonnet by Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal trial"; "analyze your real motives" [syn: {analyze}, {analyse}, {study}, {examine}, {canvass}, {canvas}] 2: be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning 3: give careful consideration to; "consider the possibility of moving" [syn: {study}, {consider}] 4: be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam" [syn: {learn}, {study}, {read}, {take}] 5: learn by reading books; "He is studying geology in his room"; "I have an exam next week; I must hit the books now" [syn: {study}, {hit the books}] 6: think intently and at length, as for spiritual purposes; "He is meditating in his study" [syn: {study}, {meditate}, {contemplate}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  study 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
study
 • ศึกษา: เรียน, เล่าเรียน [Lex2]
 • วิเคราะห์: ตรวจสอบ [Lex2]
 • พิจารณา: พินิจพิจารณา [Lex2]
 • การศึกษา: การเล่าเรียน [Lex2]
 • การวิเคราะห์: การตรวจสอบ [Lex2]
 • รายงานการศึกษา: รายงานการค้นคว้า [Lex2]
 • ห้องค้นคว้า: ห้องศึกษาเล่าเรียน, ห้องเขียนหนังสือ [Lex2]
 • (สทัด\'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา [Hope]
 • (n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า [Nontri]
 • (vt) พิจารณา,เรียน,ศึกษา,ค้นคว้า [Nontri]
 • /S T AH1 D IY0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
stuft, stuf, Sud, Staude, Studie, Studio, Stunde, Stadt, Stufe, Stunt, Stuss, stufe, stur, Saudi, Story, Stube, Stuck, Stuhl, Stunk, Sturm, Sturz, Stute, stumm, sture, Student, Stunden, stufen, Sudan, stupsen, Stadien, Stutzen, stutzen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
studio, stout, sud, stouts, studios, stuc, studieux, Soucy, souda, soude, soudé, stucs, stade, sut, sût, étude, tut, tutti, tût, suit, stand, sûtes, suis, s'étudia, s'étudie

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.3233 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).