Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for stud (5 entries) (3.7527 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stud-, *stud*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Quarter \Quar"ter\ (kw[aum]r"t[~e]r), n. [F. quartier, L. quartarius a fourth part, fr. quartus the fourth. See {Quart}.] 1. One of four equal parts into which anything is divided, or is regarded as divided; a fourth part or portion; as, a quarter of a dollar, of a pound, of a yard, of an hour, etc. Hence, specifically: (a) The fourth of a hundred-weight, being 25 or 28 pounds, according as the hundredweight is reckoned at 100 or 112 pounds. (b) The fourth of a ton in weight, or eight bushels of grain; as, a quarter of wheat; also, the fourth part of a chaldron of coal. --Hutton. (c) (Astron.) The fourth part of the moon's period, or monthly revolution; as, the first quarter after the change or full. (d) One limb of a quadruped with the adjacent parts; one fourth part of the carcass of a slaughtered animal, including a leg; as, the fore quarters; the hind quarters. (e) That part of a boot or shoe which forms the side, from the heel to the vamp. (f) (Far.) That part on either side of a horse's hoof between the toe and heel, being the side of the coffin. (g) A term of study in a seminary, college, etc, etc.; properly, a fourth part of the year, but often longer or shorter. (h) pl. (Mil.) The encampment on one of the principal passages round a place besieged, to prevent relief and intercept convoys. (i) (Naut.) The after-part of a vessel's side, generally corresponding in extent with the quarter-deck; also, the part of the yardarm outside of the slings. (j) (Her.) One of the divisions of an escutcheon when it is divided into four portions by a horizontal and a perpendicular line meeting in the fess point. [1913 Webster] Note: When two coats of arms are united upon one escutcheon, as in case of marriage, the first and fourth quarters display one shield, the second and third the other. See {Quarter}, v. t., 5. [1913 Webster] (k) One of the four parts into which the horizon is regarded as divided; a cardinal point; a direction' principal division; a region; a territory. [1913 Webster] Scouts each coast light-armed scour, Each quarter, to descry the distant foe. --Milton. [1913 Webster] (l) A division of a town, city, or county; a particular district; a locality; as, the Latin quarter in Paris. (m) (Arch.) A small upright timber post, used in partitions; -- in the United States more commonly called {stud}. (n) (Naut.) The fourth part of the distance from one point of the compass to another, being the fourth part of 11[deg] 15', that is, about 2[deg] 49'; -- called also {quarter point}. [1913 Webster] [1913 Webster] 2. Proper station; specific place; assigned position; special location. [1913 Webster] Swift to their several quarters hasted then The cumbrous elements. --Milton. [1913 Webster] Hence, specifically: (a) (Naut.) A station at which officers and men are posted in battle; -- usually in the plural. (b) Place of lodging or temporary residence; shelter; entertainment; -- usually in the plural. [1913 Webster] The banter turned as to what quarters each would find. --W. Irving. [1913 Webster] (c) pl. (Mil.) A station or encampment occupied by troops; a place of lodging for soldiers or officers; as, winter quarters. (d) Treatment shown by an enemy; mercy; especially, the act of sparing the life a conquered enemy; a refraining from pushing one's advantage to extremes. [1913 Webster] He magnified his own clemency, now they were at his mercy, to offer them quarter for their lives. --Clarendon. [1913 Webster] Cocks and lambs . . . at the mercy of cats and wolves . . . must never expect better quarter. --L'Estrange. [1913 Webster] 3. Friendship; amity; concord. [Obs.] To keep quarter, to keep one's proper place, and so be on good terms with another. [Obs.] [1913 Webster] In quarter, and in terms like bride and groom. --Shak. [1913 Webster] I knew two that were competitors for the secretary's place, . . . and yet kept good quarter between themselves. --Bacon. [1913 Webster] {False quarter}, a cleft in the quarter of a horse's foot. {Fifth quarter}, the hide and fat; -- a butcher's term. {On the quarter} (Naut.), in a direction between abeam and astern; opposite, or nearly opposite, a vessel's quarter. {Quarter aspect}. (Astrol.) Same as {Quadrate}. {Quarter back} (Football), the player who has position next behind center rush, and receives the ball on the snap back. {Quarter badge} (Naut.), an ornament on the side of a vessel near, the stern. --Mar. Dict. {Quarter bill} (Naut.), a list specifying the different stations to be taken by the officers and crew in time of action, and the names of the men assigned to each. {Quarter block} (Naut.), a block fitted under the quarters of a yard on each side of the slings, through which the clew lines and sheets are reeved. --R. H. Dana, Jr. {Quarter boat} (Naut.), a boat hung at a vessel's quarter. {Quarter cloths} (Naut.), long pieces of painted canvas, used to cover the quarter netting. {Quarter day}, a day regarded as terminating a quarter of the year; hence, one on which any payment, especially rent, becomes due. In matters influenced by United States statutes, quarter days are the first days of January, April, July, and October. In New York and many other places, as between landlord and tenant, they are the first days of May, August, November, and February. The quarter days usually recognized in England are 25th of March (Lady Day), the 24th of June (Midsummer Day), the 29th of September (Michaelmas Day), and the 25th of December (Christmas Day). {Quarter face}, in fine arts, portrait painting, etc., a face turned away so that but one quarter is visible. {Quarter gallery} (Naut.), a balcony on the quarter of a ship. See {Gallery}, 4. {Quarter gunner} (Naut.), a petty officer who assists the gunner. {Quarter look}, a side glance. [Obs.] --B. Jonson. {Quarter nettings} (Naut.), hammock nettings along the quarter rails. {Quarter note} (Mus.), a note equal in duration to half a minim or a fourth of semibreve; a crochet. {Quarter pieces} (Naut.), several pieces of timber at the after-part of the quarter gallery, near the taffrail. --Totten. {Quarter point}. (Naut.) See {Quarter}, n., 1 (n) . {Quarter railing}, or {Quarter rails} (Naut.), narrow molded planks reaching from the top of the stern to the gangway, serving as a fence to the quarter-deck. {Quarter sessions} (Eng. Law), a general court of criminal jurisdiction held quarterly by the justices of peace in counties and by the recorders in boroughs. {Quarter square} (Math.), the fourth part of the square of a number. Tables of quarter squares have been devised to save labor in multiplying numbers. {Quarter turn}, {Quarter turn belt} (Mach.), an arrangement in which a belt transmits motion between two shafts which are at right angles with each other. {Quarter watch} (Naut.), a subdivision of the full watch (one fourth of the crew) on a man-of- war. {To give quarter}, or {To show quarter} (Mil.), to accept as prisoner, on submission in battle; to forbear to kill, as a vanquished enemy. {To keep quarter}. See {Quarter}, n., 3. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stud \Stud\, v. t. [imp. & p. p. {Studded}; p. pr. & vb. n. {Studding}.] 1. To adorn with shining studs, or knobs. [1913 Webster] Thy horses shall be trapped, Their harness studded all with gold and pearl. --Shak. [1913 Webster] 2. To set with detached ornaments or prominent objects; to set thickly, as with studs. [1913 Webster] The sloping sides and summits of our hills, and the extensive plains that stretch before our view, are studded with substantial, neat, and commodious dwellings of freemen. --Bp. Hobart. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stud \Stud\, n. [AS. studu a post; akin to Sw. st["o]d a prop, Icel. sto? a post, sty?ja to prop, and probably ultimately to E. stand; cf. D. stut a prop, G. st["u]tze. See {Stand}.] 1. A stem; a trunk. [Obs.] [1913 Webster] Seest not this same hawthorn stud? --Spenser. [1913 Webster] 2. (Arch.) An upright scanting, esp. one of the small uprights in the framing for lath and plaster partitions, and furring, and upon which the laths are nailed. [1913 Webster] 3. A kind of nail with a large head, used chiefly for ornament; an ornamental knob; a boss. [1913 Webster] A belt of straw and ivy buds, With coral clasps and amber studs. --Marlowe. [1913 Webster] Crystal and myrrhine cups, embossed with gems And studs of pearl. --Milton. [1913 Webster] 4. An ornamental button of various forms, worn in a shirt front, collar, wristband, or the like, not sewed in place, but inserted through a buttonhole or eyelet, and transferable. [1913 Webster] 5. (Mach.) (a) A short rod or pin, fixed in and projecting from something, and sometimes forming a journal. (b) A stud bolt. [1913 Webster] 6. An iron brace across the shorter diameter of the link of a chain cable. [1913 Webster] {Stud bolt}, a bolt with threads on both ends, to be screwed permanently into a fixed part at one end and receive a nut upon the other; -- called also {standing bolt}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stud \Stud\, n. [OE. stod, stood, AS. st[=o]d; akin to OHG. stuota, G. stute a mare, Icel. st[=o]? stud, Lith. stodas a herd, Russ. stado, and to E. stand. The sense is properly, a stand, an establishment. [root]163. See {Stand}, and cf. {Steed}.] A collection of breeding horses and mares, or the place where they are kept; also, a number of horses kept for a racing, riding, etc. [1913 Webster] In the studs of Ireland, where care is taken, we see horses bred of excellent shape, vigor, and size. --Sir W. Temple. [1913 Webster] He had the finest stud in England, and his delight was to win plates from Tories. --Macaulay. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: stud n 1: a man who is virile and sexually active [syn: {stud}, {he- man}, {macho-man}] 2: ornament consisting of a circular rounded protuberance (as on a vault or shield or belt) [syn: {stud}, {rivet}] 3: an upright in house framing [syn: {scantling}, {stud}] 4: adult male horse kept for breeding [syn: {stud}, {studhorse}] 5: poker in which each player receives hole cards and the remainder are dealt face up; bets are placed after each card is dealt [syn: {stud}, {stud poker}] v 1: scatter or intersperse like dots or studs; "Hills constellated with lights" [syn: {dot}, {stud}, {constellate}] 2: provide with or construct with studs; "stud the wall"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.7527 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).