Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for stop (6 entries) (6.0744 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stop-, *stop*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stop \Stop\, v. t. [imp. & p. p. {Stopped}; p. pr. & vb. n. {Stopping}.] [OE. stoppen, AS. stoppian (in comp.); akin to LG. & D. stoppen, G. stopfen, Icel. stoppa, Sw. stoppa, Dan. stoppe; all probably fr. LL. stopare, stupare, fr. L. stuppa the coarse part of flax, tow, oakum. Cf. {Estop}, {Stuff}, {Stupe} a fomentation.] 1. To close, as an aperture, by filling or by obstructing; as, to stop the ears; hence, to stanch, as a wound. --Shak. [1913 Webster] 2. To obstruct; to render impassable; as, to stop a way, road, or passage. [1913 Webster] 3. To arrest the progress of; to hinder; to impede; to shut in; as, to stop a traveler; to stop the course of a stream, or a flow of blood. [1913 Webster] 4. To hinder from acting or moving; to prevent the effect or efficiency of; to cause to cease; to repress; to restrain; to suppress; to interrupt; to suspend; as, to stop the execution of a decree, the progress of vice, the approaches of old age or infirmity. [1913 Webster] Whose disposition all the world well knows Will not be rubbed nor stopped. --Shak. [1913 Webster] 5. (Mus.) To regulate the sounds of, as musical strings, by pressing them against the finger board with the finger, or by shortening in any way the vibrating part. [1913 Webster] 6. To point, as a composition; to punctuate. [R.] [1913 Webster] If his sentences were properly stopped. --Landor. [1913 Webster] 7. (Naut.) To make fast; to stopper. [1913 Webster] Syn: To obstruct; hinder; impede; repress; suppress; restrain; discontinue; delay; interrupt. [1913 Webster] {To stop off} (Founding), to fill (a part of a mold) with sand, where a part of the cavity left by the pattern is not wanted for the casting. {To stop the mouth}. See under {Mouth}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stop \Stop\, n. 1. The act of stopping, or the state of being stopped; hindrance of progress or of action; cessation; repression; interruption; check; obstruction. [1913 Webster] It is doubtful . . . whether it contributed anything to the stop of the infection. --De Foe. [1913 Webster] Occult qualities put a stop to the improvement of natural philosophy. --Sir I. Newton. [1913 Webster] It is a great step toward the mastery of our desires to give this stop to them. --Locke. [1913 Webster] 2. That which stops, impedes, or obstructs; as obstacle; an impediment; an obstruction. [1913 Webster] A fatal stop traversed their headlong course. --Daniel. [1913 Webster] So melancholy a prospect should inspire us with zeal to oppose some stop to the rising torrent. --Rogers. [1913 Webster] 3. (Mach.) A device, or piece, as a pin, block, pawl, etc., for arresting or limiting motion, or for determining the position to which another part shall be brought. [1913 Webster] 4. (Mus.) (a) The closing of an aperture in the air passage, or pressure of the finger upon the string, of an instrument of music, so as to modify the tone; hence, any contrivance by which the sounds of a musical instrument are regulated. [1913 Webster] The organ sound a time survives the stop. --Daniel. [1913 Webster] (b) In the organ, one of the knobs or handles at each side of the organist, by which he can draw on or shut off any register or row of pipes; the register itself; as, the vox humana stop. [1913 Webster] 5. (Arch.) A member, plain or molded, formed of a separate piece and fixed to a jamb, against which a door or window shuts. This takes the place, or answers the purpose, of a rebate. Also, a pin or block to prevent a drawer from sliding too far. [1913 Webster] 6. A point or mark in writing or printing intended to distinguish the sentences, parts of a sentence, or clauses; a mark of punctuation. See {Punctuation}. [1913 Webster] 7. (Opt.) The diaphragm used in optical instruments to cut off the marginal portions of a beam of light passing through lenses. [1913 Webster] 8. (Zool.) The depression in the face of a dog between the skull and the nasal bones. It is conspicuous in the bulldog, pug, and some other breeds. [1913 Webster] 9. (Phonetics) Some part of the articulating organs, as the lips, or the tongue and palate, closed (a) so as to cut off the passage of breath or voice through the mouth and the nose (distinguished as a lip-stop, or a front-stop, etc., as in p, t, d, etc.), or (b) so as to obstruct, but not entirely cut off, the passage, as in l, n, etc.; also, any of the consonants so formed. --H. Sweet. [1913 Webster] {Stop bead} (Arch.), the molding screwed to the inner side of a window frame, on the face of the pulley stile, completing the groove in which the inner sash is to slide. {Stop motion} (Mach.), an automatic device for arresting the motion of a machine, as when a certain operation is completed, or when an imperfection occurs in its performance or product, or in the material which is supplied to it, etc. {Stop plank}, one of a set of planks employed to form a sort of dam in some hydraulic works. {Stop valve}, a valve that can be closed or opened at will, as by hand, for preventing or regulating flow, as of a liquid in a pipe; -- in distinction from a valve which is operated by the action of the fluid it restrains. {Stop watch}, a watch the hands of which can be stopped in order to tell exactly the time that has passed, as in timing a race. See {Independent seconds watch}, under {Independent}, a. [1913 Webster] Syn: Cessation; check; obstruction; obstacle; hindrance; impediment; interruption. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stop \Stop\, v. i. 1. To cease to go on; to halt, or stand still; to come to a stop. [1913 Webster] He bites his lip, and starts; Stops on a sudden, looks upon the ground; Then lays his finger on his temple: strait Springs out into fast gait; then stops again. --Shak. [1913 Webster] 2. To cease from any motion, or course of action. [1913 Webster] Stop, while ye may, suspend your mad career! --Cowper. [1913 Webster] 3. To spend a short time; to reside temporarily; to stay; to tarry; as, to stop with a friend. [Colloq.] [1913 Webster] By stopping at home till the money was gone. --R. D. Blackmore. [1913 Webster] {To stop over}, to stop at a station or airport beyond the time of the departure of the train or airplane on which one came, with the purpose of continuing one's journey on a subsequent train or airplane; to break one's journey. See {stopover}, n. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: stop n 1: the event of something ending; "it came to a stop at the bottom of the hill" [syn: {stop}, {halt}] 2: the act of stopping something; "the third baseman made some remarkable stops"; "his stoppage of the flow resulted in a flood" [syn: {stop}, {stoppage}] 3: a brief stay in the course of a journey; "they made a stopover to visit their friends" [syn: {stop}, {stopover}, {layover}] 4: the state of inactivity following an interruption; "the negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled him to escape the blow"; "he spent the entire stop in his seat" [syn: {arrest}, {check}, {halt}, {hitch}, {stay}, {stop}, {stoppage}] 5: a spot where something halts or pauses; "his next stop is Atlanta" 6: a consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it; "his stop consonants are too aspirated" [syn: {stop consonant}, {stop}, {occlusive}, {plosive consonant}, {plosive speech sound}, {plosive}] [ant: {continuant}, {continuant consonant}] 7: a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in England they call a period a stop" [syn: {period}, {point}, {full stop}, {stop}, {full point}] 8: (music) a knob on an organ that is pulled to change the sound quality from the organ pipes; "the organist pulled out all the stops" 9: a mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens; "the new cameras adjust the diaphragm automatically" [syn: {diaphragm}, {stop}] 10: a restraint that checks the motion of something; "he used a book as a stop to hold the door open" [syn: {catch}, {stop}] 11: an obstruction in a pipe or tube; "we had to call a plumber to clear out the blockage in the drainpipe" [syn: {blockage}, {block}, {closure}, {occlusion}, {stop}, {stoppage}] v 1: come to a halt, stop moving; "the car stopped"; "She stopped in front of a store window" [syn: {stop}, {halt}] [ant: {get going}, {go}, {start}] 2: put an end to a state or an activity; "Quit teasing your little brother" [syn: {discontinue}, {stop}, {cease}, {give up}, {quit}, {lay off}] [ant: {bear on}, {carry on}, {continue}, {preserve}, {uphold}] 3: stop from happening or developing; "Block his election"; "Halt the process" [syn: {stop}, {halt}, {block}, {kibosh}] 4: interrupt a trip; "we stopped at Aunt Mary's house"; "they stopped for three days in Florence" [syn: {stop}, {stop over}] 5: cause to stop; "stop a car"; "stop the thief" [ant: {start}, {start up}] 6: prevent completion; "stop the project"; "break off the negotiations" [syn: {break}, {break off}, {discontinue}, {stop}] 7: hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth of communism in South East Asia"; "Contain the rebel movement"; "Turn back the tide of communism" [syn: {check}, {turn back}, {arrest}, {stop}, {contain}, {hold back}] 8: seize on its way; "The fighter plane was ordered to intercept an aircraft that had entered the country's airspace" [syn: {intercept}, {stop}] 9: have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo" [syn: {end}, {stop}, {finish}, {terminate}, {cease}] [ant: {begin}, {start}] 10: render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road" [syn: {barricade}, {block}, {blockade}, {stop}, {block off}, {block up}, {bar}] 11: stop and wait, as if awaiting further instructions or developments; "Hold on a moment!" [syn: {hold on}, {stop}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: stop [stɔp] patch stop plug; electricplug; stopper From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: stop jug; pitcher jug; box; container; vessel

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0744 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).