Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for stir (4 entries) (5.2114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stir-, *stir*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stir \Stir\, v. t. [imp. & p. p. {Stirred}; p. pr. & vb. n. {Stirring}.] [OE. stiren, steren, sturen, AS. styrian; probably akin to D. storen to disturb, G. st["o]ren, OHG. st[=o]ren to scatter, destroy. [root]166.] 1. To change the place of in any manner; to move. [1913 Webster] My foot I had never yet in five days been able to stir. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 2. To disturb the relative position of the particles of, as of a liquid, by passing something through it; to agitate; as, to stir a pudding with a spoon. [1913 Webster] My mind is troubled, like a fountain stirred. --Shak. [1913 Webster] 3. To bring into debate; to agitate; to moot. [1913 Webster] Stir not questions of jurisdiction. --Bacon. [1913 Webster] 4. To incite to action; to arouse; to instigate; to prompt; to excite. "To stir men to devotion." --Chaucer. [1913 Webster] An Ate, stirring him to blood and strife. --Shak. [1913 Webster] And for her sake some mutiny will stir. --Dryden. [1913 Webster] Note: In all senses except the first, stir is often followed by up with an intensive effect; as, to stir up fire; to stir up sedition. [1913 Webster] Syn: To move; incite; awaken; rouse; animate; stimulate; excite; provoke. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stir \Stir\, v. i. 1. To move; to change one's position. [1913 Webster] I had not power to stir or strive, But felt that I was still alive. --Byron. [1913 Webster] 2. To be in motion; to be active or bustling; to exert or busy one's self. [1913 Webster] All are not fit with them to stir and toil. --Byron. [1913 Webster] The friends of the unfortunate exile, far from resenting his unjust suspicions, were stirring anxiously in his behalf. --Merivale. [1913 Webster] 3. To become the object of notice; to be on foot. [1913 Webster] They fancy they have a right to talk freely upon everything that stirs or appears. --I. Watts. [1913 Webster] 4. To rise, or be up, in the morning. [Colloq.] --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stir \Stir\, n. 1. The act or result of stirring; agitation; tumult; bustle; noise or various movements. [1913 Webster] Why all these words, this clamor, and this stir? --Denham. [1913 Webster] Consider, after so much stir about genus and species, how few words we have yet settled definitions of. --Locke. [1913 Webster] 2. Public disturbance or commotion; tumultuous disorder; seditious uproar. [1913 Webster] Being advertised of some stirs raised by his unnatural sons in England. --Sir J. Davies. [1913 Webster] 3. Agitation of thoughts; conflicting passions. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: stir n 1: a prominent or sensational but short-lived news event; "he made a great splash and then disappeared" [syn: {stir}, {splash}] 2: emotional agitation and excitement 3: a rapid active commotion [syn: {bustle}, {hustle}, {flurry}, {ado}, {fuss}, {stir}] v 1: move an implement through; "stir the soup"; "stir my drink"; "stir the soil" 2: move very slightly; "He shifted in his seat" [syn: {stir}, {shift}, {budge}, {agitate}] 3: stir feelings in; "stimulate my appetite"; "excite the audience"; "stir emotions" [syn: {stimulate}, {excite}, {stir}] 4: stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories shook the community"; "the civil war shook the country" [syn: {stimulate}, {shake}, {shake up}, {excite}, {stir}] 5: affect emotionally; "A stirring movie"; "I was touched by your kind letter of sympathy" [syn: {touch}, {stir}] 6: summon into action or bring into existence, often as if by magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild birds in the air"; "call down the spirits from the mountain" [syn: {raise}, {conjure}, {conjure up}, {invoke}, {evoke}, {stir}, {call down}, {arouse}, {bring up}, {put forward}, {call forth}] 7: to begin moving, "As the thunder started the sleeping children began to stir" [syn: {arouse}, {stir}] 8: mix or add by stirring; "Stir nuts into the dough"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  stir 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
stir
 • คนให้เข้ากัน: กวน [Lex2]
 • ขยับ: ค่อยๆ เคลื่อน [Lex2]
 • ปลุกเร้า: กระตุ้น, ทำให้ตื่นเต้น [Lex2]
 • การกวน: การคนให้เข้ากัน [Lex2]
 • ความตื่นเต้น: ความชุลมุนวุ่นวาย [Lex2]
 • คุก (คำสแลง): เรือนจำ [Lex2]
 • (สเทอร์) vt. กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อย ๆ เคลื่อน,เขย่า,แหย่,ขยับ,คุ้ย,เขี่ย,ปลุก,ปลุกเร้า,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น,ก่อให้เกิด. vi. ขยับ,เคลื่อนไปมา,ดำเนินการ,หมุนเวียน,แพร่หลาย,มีอารมณ์. n. การกวน (คน,แกว่ง,ไกว...) ,เสียงกวน,ความตื่นเต้น,ความโกลาหล,ความรู้สึก,อารมณ์ [Hope]
 • (vt) คน,ทำให้เคลื่อนไหว,ก่อกวน,แกว่ง,เขย่า,กระตุ้น,ปลุกเร้า [Nontri]
 • /S T ER1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Stier, Stirn, stirb, Stör, stur, Sir, Star, Stil, stieren, stören

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sir, tir, soir, star

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.2114 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).