Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for stick (4 entries) (5.5353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stick-, *stick*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stick \Stick\, n. [OE. sticke, AS. sticca; akin to stician to stab, prick, pierce, G. stecken a stick, staff, OHG. steccho, Icel. stik a stick. See {Stick}, v. t..] 1. A small shoot, or branch, separated, as by a cutting, from a tree or shrub; also, any stem or branch of a tree, of any size, cut for fuel or timber. [1913 Webster] Withered sticks to gather, which might serve Against a winter's day. --Milton. [1913 Webster] 2. Any long and comparatively slender piece of wood, whether in natural form or shaped with tools; a rod; a wand; a staff; as, the stick of a rocket; a walking stick. [1913 Webster] 3. Anything shaped like a stick; as, a stick of wax. [1913 Webster] 4. A derogatory expression for a person; one who is inert or stupid; as, an odd stick; a poor stick. [Colloq.] [1913 Webster] 5. (Print.) A composing stick. See under {Composing}. It is usually a frame of metal, but for posters, handbills, etc., one made of wood is used. [1913 Webster] 6. A thrust with a pointed instrument; a stab. [1913 Webster] {A stick of eels}, twenty-five eels. [Prov. Eng.] {Stick chimney}, a chimney made of sticks laid crosswise, and cemented with clay or mud, as in some log houses. [U.S.] {Stick insect}, (Zool.), any one of various species of wingless orthopterous insects of the family {Phasmidae}, which have a long round body, resembling a stick in form and color, and long legs, which are often held rigidly in such positions as to make them resemble small twigs. They thus imitate the branches and twigs of the trees on which they live. The common American species is {Diapheromera femorata}. Some of the Asiatic species are more than a foot long. {To cut one's stick}, or {To cut stick}, to run away. [Slang] --De Quincey. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stick \Stick\, v. t. [imp. & p. p. {Stuck}(Obs. {Sticked}); p. pr. & vb. n. {Sticking}.] [OE. stikien, v.t. & i., combined with steken, whence E. stuck), AS. stician, v.t. & i., and (assumed) stecan, v.t.; akin to OFries. steka, OS. stekan, OHG. stehhan, G. stechen, and to Gr. ? to prick, Skr. tij to be sharp. Cf. {Distinguish}, {Etiquette}, {Extinct}, {Instigate}, {Instinct}, {Prestige}, {Stake}, {Steak}, {Stick}, n., {Stigma}, {Stimulate}, {Sting}, {Stitch} in sewing, {Style} for or in writing.] 1. To penetrate with a pointed instrument; to pierce; to stab; hence, to kill by piercing; as, to stick a beast. [1913 Webster] And sticked him with bodkins anon. --Chaucer. [1913 Webster] It was a shame . . . to stick him under the other gentleman's arm while he was redding the fray. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 2. To cause to penetrate; to push, thrust, or drive, so as to pierce; as, to stick a needle into one's finger. [1913 Webster] Thou stickest a dagger in me. --Shak. [1913 Webster] 3. To fasten, attach, or cause to remain, by thrusting in; hence, also, to adorn or deck with things fastened on as by piercing; as, to stick a pin on the sleeve. [1913 Webster] My shroud of white, stuck all with yew. --Shak. [1913 Webster] The points of spears are stuck within the shield. --Dryden. [1913 Webster] 4. To set; to fix in; as, to stick card teeth. [1913 Webster] 5. To set with something pointed; as, to stick cards. [1913 Webster] 6. To fix on a pointed instrument; to impale; as, to stick an apple on a fork. [1913 Webster] 7. To attach by causing to adhere to the surface; as, to stick on a plaster; to stick a stamp on an envelope; also, to attach in any manner. [1913 Webster] 8. (Print.) To compose; to set, or arrange, in a composing stick; as, to stick type. [Cant] [1913 Webster] 9. (Joinery) To run or plane (moldings) in a machine, in contradistinction to working them by hand. Such moldings are said to be stuck. [1913 Webster] 10. To cause to stick; to bring to a stand; to pose; to puzzle; as, to stick one with a hard problem. [Colloq.] [1913 Webster] 11. To impose upon; to compel to pay; sometimes, to cheat. [Slang] [1913 Webster] {To stick out}, to cause to project or protrude; to render prominent. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stick \Stick\, v. i. 1. To adhere; as, glue sticks to the fingers; paste sticks to the wall. [1913 Webster] The green caterpillar breedeth in the inward parts of roses not blown, where the dew sticketh. --Bacon. [1913 Webster] 2. To remain where placed; to be fixed; to hold fast to any position so as to be moved with difficulty; to cling; to abide; to cleave; to be united closely. [1913 Webster] A friend that sticketh closer than a brother. --Prov. xviii. 24. [1913 Webster] I am a kind of bur; I shall stick. --Shak. [1913 Webster] If on your fame our sex a bolt has thrown, 'T will ever stick through malice of your own. --Young. [1913 Webster] 3. To be prevented from going farther; to stop by reason of some obstacle; to be stayed. [1913 Webster] I had most need of blessing, and "Amen" Stuck in my throat. --Shak. [1913 Webster] The trembling weapon passed Through nine bull hides, . . . and stuck within the last. --Dryden. [1913 Webster] 4. To be embarrassed or puzzled; to hesitate; to be deterred, as by scruples; to scruple; -- often with at. [1913 Webster] They will stick long at part of a demonstration for want of perceiving the connection of two ideas. --Locke. [1913 Webster] Some stick not to say, that the parson and attorney forged a will. --Arbuthnot. [1913 Webster] 5. To cause difficulties, scruples, or hesitation. [1913 Webster] This is the difficulty that sticks with the most reasonable. --Swift. [1913 Webster] {To stick by}. (a) To adhere closely to; to be firm in supporting. "We are your only friends; stick by us, and we will stick by you." --Davenant. (b) To be troublesome by adhering. "I am satisfied to trifle away my time, rather than let it stick by me." --Pope. {To stick out}. (a) To project; to be prominent. "His bones that were not seen stick out." --Job xxxiii. 21. (b) To persevere in a purpose; to hold out; as, the garrison stuck out until relieved. [Colloq.] {To stick to}, to be persevering in holding to; as, to stick to a party or cause. "The advantage will be on our side if we stick to its essentials." --Addison. {To stick up}, to stand erect; as, his hair sticks up. {To stick up for}, to assert and defend; as, to stick up for one's rights or for a friend. [Colloq.] {To stick upon}, to dwell upon; not to forsake. "If the matter be knotty, the mind must stop and buckle to it, and stick upon it with labor and thought." --Locke. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: stick n 1: an implement consisting of a length of wood; "he collected dry sticks for a campfire"; "the kid had a candied apple on a stick" 2: a small thin branch of a tree 3: a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane [syn: {stick}, {control stick}, {joystick}] 4: a rectangular quarter pound block of butter or margarine 5: informal terms for the leg; "fever left him weak on his sticks" [syn: {pin}, {peg}, {stick}] 6: a long implement (usually made of wood) that is shaped so that hockey or polo players can hit a puck or ball 7: a long thin implement resembling a length of wood; "cinnamon sticks"; "a stick of dynamite" 8: marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking [syn: {joint}, {marijuana cigarette}, {reefer}, {stick}, {spliff}] 9: threat of a penalty; "the policy so far is all stick and no carrot" v 1: put, fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table"; "stick your thumb in the crack" [syn: {lodge}, {wedge}, {stick}, {deposit}] [ant: {dislodge}, {free}] 2: stay put (in a certain place); "We are staying in Detroit; we are not moving to Cincinnati"; "Stay put in the corner here!"; "Stick around and you will learn something!" [syn: {stay}, {stick}, {stick around}, {stay put}] [ant: {move}] 3: stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?" [syn: {adhere}, {hold fast}, {bond}, {bind}, {stick}, {stick to}] 4: be or become fixed; "The door sticks--we will have to plane it" 5: endure; "The label stuck to her for the rest of her life" 6: be a devoted follower or supporter; "The residents of this village adhered to Catholicism"; "She sticks to her principles" [syn: {adhere}, {stick}] 7: be loyal to; "She stood by her husband in times of trouble"; "The friends stuck together through the war" [syn: {stand by}, {stick by}, {stick}, {adhere}] 8: cover and decorate with objects that pierce the surface; "stick some feathers in the turkey before you serve it" 9: fasten with an adhesive material like glue; "stick the poster onto the wall" 10: fasten with or as with pins or nails; "stick the photo onto the corkboard" 11: fasten into place by fixing an end or point into something; "stick the corner of the sheet under the mattress" 12: pierce with a thrust using a pointed instrument; "he stuck the cloth with the needle" 13: pierce or penetrate or puncture with something pointed; "He stuck the needle into his finger" 14: come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation; "The dress clings to her body"; "The label stuck to the box"; "The sushi rice grains cohere" [syn: {cling}, {cleave}, {adhere}, {stick}, {cohere}] 15: saddle with something disagreeable or disadvantageous; "They stuck me with the dinner bill"; "I was stung with a huge tax bill" [syn: {stick}, {sting}] 16: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get}, {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder}, {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze}, {dumbfound}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.5353 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).