Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for step (7 entries) (5.6127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -step-, *step*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Step \Step\, v. i. [imp. & p. p. {Stepped}; p. pr. & vb. n. {Stepping}.] [AS. staeppan; akin to OFries. steppa, D. stappen to step, stap a step, OHG. stepfen to step, G. stapfe a footstep, OHG. stapfo, G. stufe a step to step on; cf. Gr. ? to shake about, handle roughly, stamp (?). Cf. {Stamp}, n. & a.] 1. To move the foot in walking; to advance or recede by raising and moving one of the feet to another resting place, or by moving both feet in succession. [1913 Webster] 2. To walk; to go on foot; esp., to walk a little distance; as, to step to one of the neighbors. [1913 Webster] 3. To walk slowly, gravely, or resolutely. [1913 Webster] Home the swain retreats, His flock before him stepping to the fold. --Thomson. [1913 Webster] 4. Fig.: To move mentally; to go in imagination. [1913 Webster] They are stepping almost three thousand years back into the remotest antiquity. --Pope. [1913 Webster] {To step aside}, to walk a little distance from the rest; to retire from company. {To step forth}, to move or come forth. {To step in} or {To step into}. (a) To walk or advance into a place or state, or to advance suddenly in. [1913 Webster] Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. --John v. 4. [1913 Webster] (b) To enter for a short time; as, I just stepped into the house. (c) To obtain possession without trouble; to enter upon easily or suddenly; as, to step into an estate. {To step out}. (a) (Mil.) To increase the length, but not the rapidity, of the step, extending it to thirty-tree inches. (b) To go out for a short distance or a short time. {To step short} (Mil.), to diminish the length or rapidity of the step according to the established rules. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Step \Step\, v. t. 1. To set, as the foot. [1913 Webster] 2. (Naut.) To fix the foot of (a mast) in its step; to erect. [1913 Webster] {To step off}, to measure by steps, or paces; hence, to divide, as a space, or to form a series of marks, by successive measurements, as with dividers. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Step \Step\, n. [AS. staepe. See {Step}, v. i.] 1. An advance or movement made by one removal of the foot; a pace. [1913 Webster] 2. A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a round of a ladder. [1913 Webster] The breadth of every single step or stair should be never less than one foot. --Sir H. Wotton. [1913 Webster] 3. The space passed over by one movement of the foot in walking or running; as, one step is generally about three feet, but may be more or less. Used also figuratively of any kind of progress; as, he improved step by step, or by steps. [1913 Webster] To derive two or three general principles of motion from phenomena, and afterwards to tell us how the properties and actions of all corporeal things follow from those manifest principles, would be a very great step in philosophy. --Sir I. Newton. [1913 Webster] 4. A small space or distance; as, it is but a step. [1913 Webster] 5. A print of the foot; a footstep; a footprint; track. [1913 Webster] 6. Gait; manner of walking; as, the approach of a man is often known by his step. [1913 Webster] 7. Proceeding; measure; action; an act. [1913 Webster] The reputation of a man depends on the first steps he makes in the world. --Pope. [1913 Webster] Beware of desperate steps. The darkest day, Live till to-morrow, will have passed away. --Cowper. [1913 Webster] I have lately taken steps . . . to relieve the old gentleman's distresses. --G. W. Cable. [1913 Webster] 8. pl. Walk; passage. [1913 Webster] Conduct my steps to find the fatal tree. --Dryden. [1913 Webster] 9. pl. A portable framework of stairs, much used indoors in reaching to a high position. [1913 Webster] 10. (Naut.) In general, a framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif., a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast. [1913 Webster] 11. (Mach.) (a) One of a series of offsets, or parts, resembling the steps of stairs, as one of the series of parts of a cone pulley on which the belt runs. (b) A bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves. [1913 Webster] 12. (Mus.) The intervak between two contiguous degrees of the csale. [1913 Webster] Note: The word tone is often used as the name of this interval; but there is evident incongruity in using tone for indicating the interval between tones. As the word scale is derived from the Italian scala, a ladder, the intervals may well be called steps. [1913 Webster] 13. (Kinematics) A change of position effected by a motion of translation. --W. K. Clifford. [1913 Webster] 14. (Fives) At Eton College, England, a shallow step dividing the court into an inner and an outer portion. [Webster 1913 Suppl.] {Back step}, {Half step}, etc. See under {Back}, {Half}, etc. {Step grate}, a form of grate for holding fuel, in which the bars rise above one another in the manner of steps. {To take steps}, to take action; to move in a matter. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Step- \Step-\ [AS. ste['o]p-; akin to OFries. stiap-, stiep-, D. & G. stief-, OHG. stiuf-, Icel. stj?p-, Sw. styf-, and to AS. [=a]st[=e]pan, [=a]ste['o]pan, to deprive, bereave, as children of their parents, OHG. stiufen.] A prefix used before father, mother, brother, sister, son, daughter, child, etc., to indicate that the person thus spoken of is not a blood relative, but is a relative by the marriage of a parent; as, a stepmother to X is the wife of the father of X, married by him after the death of the mother of X. See {Stepchild}, {Stepdaughter}, {Stepson}, etc. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: step n 1: any maneuver made as part of progress toward a goal; "the situation called for strong measures"; "the police took steps to reduce crime" [syn: {measure}, {step}] 2: the distance covered by a step; "he stepped off ten paces from the old tree and began to dig" [syn: {footstep}, {pace}, {step}, {stride}] 3: the act of changing location by raising the foot and setting it down; "he walked with unsteady steps" 4: support consisting of a place to rest the foot while ascending or descending a stairway; "he paused on the bottom step" [syn: {step}, {stair}] 5: relative position in a graded series; "always a step behind"; "subtle gradations in color"; "keep in step with the fashions" [syn: {gradation}, {step}] 6: a short distance; "it's only a step to the drugstore" [syn: {step}, {stone's throw}] 7: the sound of a step of someone walking; "he heard footsteps on the porch" [syn: {footfall}, {footstep}, {step}] 8: a musical interval of two semitones [syn: {tone}, {whole tone}, {step}, {whole step}] 9: a mark of a foot or shoe on a surface; "the police made casts of the footprints in the soft earth outside the window" [syn: {footprint}, {footmark}, {step}] 10: a solid block joined to the beams in which the heel of a ship's mast or capstan is fixed 11: a sequence of foot movements that make up a particular dance; "he taught them the waltz step" [syn: {dance step}, {step}] v 1: shift or move by taking a step; "step back" 2: put down or press the foot, place the foot; "For fools rush in where angels fear to tread"; "step on the brake" [syn: {step}, {tread}] 3: cause (a computer) to execute a single command 4: treat badly; "This boss abuses his workers"; "She is always stepping on others to get ahead" [syn: {mistreat}, {maltreat}, {abuse}, {ill-use}, {step}, {ill-treat}] 5: furnish with steps; "The architect wants to step the terrace" 6: move with one's feet in a specific manner; "step lively" 7: walk a short distance to a specified place or in a specified manner; "step over to the blackboard" 8: place (a ship's mast) in its step 9: measure (distances) by pacing; "step off ten yards" [syn: {pace}, {step}] 10: move or proceed as if by steps into a new situation; "She stepped into a life of luxury"; "he won't step into his father's footsteps" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: STEP STandard for the External representation / Exchange of Product data definition (ISO, DP 10303, CAD) From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: step [stɛp] scooter

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.6127 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).