Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for stave (7 entries) (3.9014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stave-, *stave*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Staff \Staff\ (st[.a]f), n.; pl. {Staves} (st[=a]vz or st[aum]vz; 277) or {Staffs} (st[.a]fs) in senses 1-9, {Staffs} in senses 10, 11. [AS. staef a staff; akin to LG. & D. staf, OFries. stef, G. stab, Icel. stafr, Sw. staf, Dan. stav, Goth. stabs element, rudiment, Skr. sth[=a]pay to cause to stand, to place. See {Stand}, and cf. {Stab}, {Stave}, n.] 1. A long piece of wood; a stick; the long handle of an instrument or weapon; a pole or stick, used for many purposes; as, a surveyor's staff; the staff of a spear or pike. [1913 Webster] And he put the staves into the rings on the sides of the altar to bear it withal. --Ex. xxxviii. 7. [1913 Webster] With forks and staves the felon to pursue. --Dryden. [1913 Webster] 2. A stick carried in the hand for support or defense by a person walking; hence, a support; that which props or upholds. "Hooked staves." --Piers Plowman. [1913 Webster] The boy was the very staff of my age. --Shak. [1913 Webster] He spoke of it [beer] in "The Earnest Cry," and likewise in the "Scotch Drink," as one of the staffs of life which had been struck from the poor man's hand. --Prof. Wilson. [1913 Webster] 3. A pole, stick, or wand borne as an ensign of authority; a badge of office; as, a constable's staff. [1913 Webster] Methought this staff, mine office badge in court, Was broke in twain. --Shak. [1913 Webster] All his officers brake their staves; but at their return new staves were delivered unto them. --Hayward. [1913 Webster] 4. A pole upon which a flag is supported and displayed. [1913 Webster] 5. The round of a ladder. [R.] [1913 Webster] I ascended at one [ladder] of six hundred and thirty-nine staves. --Dr. J. Campbell (E. Brown's Travels). [1913 Webster] 6. A series of verses so disposed that, when it is concluded, the same order begins again; a stanza; a stave. [1913 Webster] Cowley found out that no kind of staff is proper for an heroic poem, as being all too lyrical. --Dryden. [1913 Webster] 7. (Mus.) The five lines and the spaces on which music is written; -- formerly called {stave}. [1913 Webster] 8. (Mech.) An arbor, as of a wheel or a pinion of a watch. [1913 Webster] 9. (Surg.) The grooved director for the gorget, or knife, used in cutting for stone in the bladder. [1913 Webster] 10. [From {Staff}, 3, a badge of office.] (Mil.) An establishment of officers in various departments attached to an army, to a section of an army, or to the commander of an army. The general's staff consists of those officers about his person who are employed in carrying his commands into execution. See {['E]tat Major}. [1913 Webster] 11. Hence: A body of assistants serving to carry into effect the plans of a superintendent or manager; sometimes used for the entire group of employees of an enterprise, excluding the top management; as, the staff of a newspaper. [1913 Webster +PJC] {Jacob's staff} (Surv.), a single straight rod or staff, pointed and iron-shod at the bottom, for penetrating the ground, and having a socket joint at the top, used, instead of a tripod, for supporting a compass. {Staff angle} (Arch.), a square rod of wood standing flush with the wall on each of its sides, at the external angles of plastering, to prevent their being damaged. {The staff of life}, bread. "Bread is the staff of life." --Swift. {Staff tree} (Bot.), any plant of the genus {Celastrus}, mostly climbing shrubs of the northern hemisphere. The American species ({Celastrus scandens}) is commonly called {bittersweet}. See 2d {Bittersweet}, 3 (b) . {To set up one's staff}, {To put up one's staff}, {To set down one's staff} or {To put down one's staff}, to take up one's residence; to lodge. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stave \Stave\, v. i. To burst in pieces by striking against something; to dash into fragments. [1913 Webster] Like a vessel of glass she stove and sank. --Longfellow. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stave \Stave\, v. t. [imp. & p. p. {Staved} (st[=a]vd) or {Stove} (st[=o]v); p. pr. & vb. n. {Staving}.] [From {Stave}, n., or {Staff}, n.] 1. To break in a stave or the staves of; to break a hole in; to burst; -- often with in; as, to stave a cask; to stave in a boat. [1913 Webster] 2. To push, as with a staff; -- with off. [1913 Webster] The condition of a servant staves him off to a distance. --South. [1913 Webster] 3. To delay by force or craft; to drive away; -- usually with off; as, to stave off the execution of a project. [1913 Webster] And answered with such craft as women use, Guilty or guiltless, to stave off a chance That breaks upon them perilously. --Tennyson. [1913 Webster] 4. To suffer, or cause, to be lost by breaking the cask. [1913 Webster] All the wine in the city has been staved. --Sandys. [1913 Webster] 5. To furnish with staves or rundles. --Knolles. [1913 Webster] 6. To render impervious or solid by driving with a calking iron; as, to stave lead, or the joints of pipes into which lead has been run. [1913 Webster] {To stave and tail}, in bear baiting, (to stave) to interpose with the staff, doubtless to stop the bear; (to tail) to hold back the dog by the tail. --Nares. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stave \Stave\ (st[=a]v), n. [From {Staff}, and corresponding to the pl. staves. See {Staff}.] 1. One of a number of narrow strips of wood, or narrow iron plates, placed edge to edge to form the sides, covering, or lining of a vessel or structure; esp., one of the strips which form the sides of a cask, a pail, etc. [1913 Webster] 2. One of the cylindrical bars of a lantern wheel; one of the bars or rounds of a rack, a ladder, etc. [1913 Webster] 3. A metrical portion; a stanza; a staff. [1913 Webster] Let us chant a passing stave In honor of that hero brave. --Wordsworth. [1913 Webster] 4. (Mus.) The five horizontal and parallel lines on and between which musical notes are written or printed; the staff[7]. [Obs.] [1913 Webster] {Stave jointer}, a machine for dressing the edges of staves. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: stave n 1: (music) the system of five horizontal lines on which the musical notes are written [syn: {staff}, {stave}] 2: one of several thin slats of wood forming the sides of a barrel or bucket [syn: {stave}, {lag}] 3: a crosspiece between the legs of a chair [syn: {rung}, {round}, {stave}] v 1: furnish with staves; "stave a ladder" 2: burst or force (a hole) into something [syn: {stave}, {stave in}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: stave spell From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: staves 1. (çoğ.), (bak.) staff, stave.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.9014 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).