Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for state (7 entries) (4.1404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -state-, *state*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: State \State\ (st[=a]t), n. [OE. stat, OF. estat, F. ['e]tat, fr. L. status a standing, position, fr. stare, statum, to stand. See {Stand}, and cf. {Estate}, {Status}.] 1. The circumstances or condition of a being or thing at any given time. [1913 Webster] State is a term nearly synonymous with "mode," but of a meaning more extensive, and is not exclusively limited to the mutable and contingent. --Sir W. Hamilton. [1913 Webster] Declare the past and present state of things. --Dryden. [1913 Webster] Keep the state of the question in your eye. --Boyle. [1913 Webster] 2. Rank; condition; quality; as, the state of honor. [1913 Webster] Thy honor, state, and seat is due to me. --Shak. [1913 Webster] 3. Condition of prosperity or grandeur; wealthy or prosperous circumstances; social importance. [1913 Webster] She instructed him how he should keep state, and yet with a modest sense of his misfortunes. --Bacon. [1913 Webster] Can this imperious lord forget to reign, Quit all his state, descend, and serve again? --Pope. [1913 Webster] 4. Appearance of grandeur or dignity; pomp. [1913 Webster] Where least of state there most of love is shown. --Dryden. [1913 Webster] 5. A chair with a canopy above it, often standing on a dais; a seat of dignity; also, the canopy itself. [Obs.] [1913 Webster] His high throne, . . . under state Of richest texture spread. --Milton. [1913 Webster] When he went to court, he used to kick away the state, and sit down by his prince cheek by jowl. --Swift. [1913 Webster] 6. Estate; possession. [Obs.] --Daniel. [1913 Webster] Your state, my lord, again is yours. --Massinger. [1913 Webster] 7. A person of high rank. [Obs.] --Latimer. [1913 Webster] 8. Any body of men united by profession, or constituting a community of a particular character; as, the civil and ecclesiastical states, or the lords spiritual and temporal and the commons, in Great Britain. Cf. {Estate}, n., 6. [1913 Webster] 9. The principal persons in a government. [1913 Webster] The bold design Pleased highly those infernal states. --Milton. [1913 Webster] 10. The bodies that constitute the legislature of a country; as, the States-general of Holland. [1913 Webster] 11. A form of government which is not monarchial, as a republic. [Obs.] [1913 Webster] Well monarchies may own religion's name, But states are atheists in their very fame. --Dryden. [1913 Webster] 12. A political body, or body politic; the whole body of people who are united under one government, whatever may be the form of the government; a nation. [1913 Webster] Municipal law is a rule of conduct prescribed by the supreme power in a state. --Blackstone. [1913 Webster] The Puritans in the reign of Mary, driven from their homes, sought an asylum in Geneva, where they found a state without a king, and a church without a bishop. --R. Choate. [1913 Webster] 13. In the United States, one of the commonwealths, or bodies politic, the people of which make up the body of the nation, and which, under the national constitution, stand in certain specified relations with the national government, and are invested, as commonwealths, with full power in their several spheres over all matters not expressly inhibited. [1913 Webster] Note: The term State, in its technical sense, is used in distinction from the federal system, i. e., the government of the United States. [1913 Webster] 14. Highest and stationary condition, as that of maturity between growth and decline, or as that of crisis between the increase and the abating of a disease; height; acme. [Obs.] [1913 Webster] Note: When state is joined with another word, or used adjectively, it denotes public, or what belongs to the community or body politic, or to the government; also, what belongs to the States severally in the American Union; as, state affairs; state policy; State laws of Iowa. [1913 Webster] {Nascent state}. (Chem.) See under {Nascent}. {Secretary of state}. See {Secretary}, n., 3. {State barge}a royal barge, or a barge belonging to a government. {State bed}, an elaborately carved or decorated bed. {State carriage}, a highly decorated carriage for officials going in state, or taking part in public processions. {State paper}, an official paper relating to the interests or government of a state. --Jay. {State prison}, a public prison or penitentiary; -- called also {State's prison}. {State prisoner}, one in confinement, or under arrest, for a political offense. {State rights}, or {States' rights}, the rights of the several independent States, as distinguished from the rights of the Federal government. It has been a question as to what rights have been vested in the general government. [U.S.] {State's evidence}. See {Probator}, 2, and under {Evidence}. {State sword}, a sword used on state occasions, being borne before a sovereign by an attendant of high rank. {State trial}, a trial of a person for a political offense. {States of the Church}. See under {Ecclesiastical}. [1913 Webster] Syn: {State}, {Situation}, {Condition}. Usage: State is the generic term, and denotes in general the mode in which a thing stands or exists. The situation of a thing is its state in reference to external objects and influences; its condition is its internal state, or what it is in itself considered. Our situation is good or bad as outward things bear favorably or unfavorably upon us; our condition is good or bad according to the state we are actually in as respects our persons, families, property, and other things which comprise our sources of enjoyment. [1913 Webster] I do not, brother, Infer as if I thought my sister's state Secure without all doubt or controversy. --Milton. [1913 Webster] We hoped to enjoy with ease what, in our situation, might be called the luxuries of life. --Cook. [1913 Webster] And, O, what man's condition can be worse Than his whom plenty starves and blessings curse? --Cowley. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: State \State\ (st[=a]t), a. 1. Stately. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] 2. Belonging to the state, or body politic; public. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: State \State\, v. t. [imp. & p. p. {Stated}; p. pr. & vb. n. {Stating}.] 1. To set; to settle; to establish. [R.] [1913 Webster] I myself, though meanest stated, And in court now almost hated. --Wither. [1913 Webster] Who calls the council, states the certain day. --Pope. [1913 Webster] 2. To express the particulars of; to set down in detail or in gross; to represent fully in words; to narrate; to recite; as, to state the facts of a case, one's opinion, etc. [1913 Webster] {To state it}. To assume state or dignity. [Obs.] "Rarely dressed up, and taught to state it." --Beau. & Fl. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: State \State\, n. A statement; also, a document containing a statement. [R.] --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Argillaceous \Ar`gil*la"ceous\, a. [L. argillaceus, fr. argilla.] Of the nature of clay; consisting of, or containing, argil or clay; clayey. [1913 Webster] {Argillaceous sandstone} (Geol.), a sandstone containing much clay. {Argillaceous iron ore}, the clay ironstone. {Argillaceous schist} or {state}. See {Argillite}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: state n 1: the territory occupied by one of the constituent administrative districts of a nation; "his state is in the deep south" [syn: {state}, {province}] 2: the way something is with respect to its main attributes; "the current state of knowledge"; "his state of health"; "in a weak financial state" 3: the group of people comprising the government of a sovereign state; "the state has lowered its income tax" 4: a politically organized body of people under a single government; "the state has elected a new president"; "African nations"; "students who had come to the nation's capitol"; "the country's largest manufacturer"; "an industrialized land" [syn: {state}, {nation}, {country}, {land}, {commonwealth}, {res publica}, {body politic}] 5: (chemistry) the three traditional states of matter are solids (fixed shape and volume) and liquids (fixed volume and shaped by the container) and gases (filling the container); "the solid state of water is called ice" [syn: {state of matter}, {state}] 6: a state of depression or agitation; "he was in such a state you just couldn't reason with him" 7: the territory occupied by a nation; "he returned to the land of his birth"; "he visited several European countries" [syn: {country}, {state}, {land}] 8: the federal department in the United States that sets and maintains foreign policies; "the Department of State was created in 1789" [syn: {Department of State}, {United States Department of State}, {State Department}, {State}, {DoS}] v 1: express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name" [syn: {state}, {say}, {tell}] 2: put before; "I submit to you that the accused is guilty" [syn: {submit}, {state}, {put forward}, {posit}] 3: indicate through a symbol, formula, etc.; "Can you express this distance in kilometers?" [syn: {express}, {state}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: state n. 1. Condition, situation. ?What's the state of your latest hack?? ?It's winning away.? ?The system tried to read and write the disk simultaneously and got into a totally {wedged} state.? The standard question ?What's your state?? means ?What are you doing?? or ?What are you about to do?? Typical answers are ?about to gronk out?, or ?hungry?. Another standard question is ?What's the state of the world??, meaning ?What's new?? or ?What's going on??. The more terse and humorous way of asking these questions would be ?State-p??. Another way of phrasing the first question under sense 1 would be ?state-p latest hack??. 2. Information being maintained in non-permanent memory (electronic or human).

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.1404 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).