Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for start (7 entries) (6.0792 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -start-, *start*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: start \start\ (st[aum]rt), v. i. [imp. & p. p. {started}; p. pr. & vb. n. {starting}.] [OE. sterten; akin to D. storten to hurl, rush, fall, G. st["u]rzen, OHG. sturzen to turn over, to fall, Sw. st["o]rta to cast down, to fall, Dan. styrte, and probably also to E. start a tail; the original sense being, perhaps, to show the tail, to tumble over suddenly. [root]166. Cf. {Start} a tail.] 1. To leap; to jump. [Obs.] [1913 Webster] 2. To move suddenly, as with a spring or leap, from surprise, pain, or other sudden feeling or emotion, or by a voluntary act. [1913 Webster] And maketh him out of his sleep to start. --Chaucer. [1913 Webster] I start as from some dreadful dream. --Dryden. [1913 Webster] Keep your soul to the work when ready to start aside. --I. Watts. [1913 Webster] But if he start, It is the flesh of a corrupted heart. --Shak. [1913 Webster] 3. To set out; to commence a course, as a race or journey; to begin; as, to start in business. [1913 Webster] At once they start, advancing in a line. --Dryden. [1913 Webster] At intervals some bird from out the brakes Starts into voice a moment, then is still. --Byron. [1913 Webster] 4. To become somewhat displaced or loosened; as, a rivet or a seam may start under strain or pressure. [1913 Webster] {To start after}, to set out after; to follow; to pursue. {To start against}, to act as a rival candidate against. {To start for}, to be a candidate for, as an office. {To start up}, to rise suddenly, as from a seat or couch; to come suddenly into notice or importance. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Start \Start\, n. [OE. stert a tail, AS. steort; akin to LG. stert, steert, D. staart, G. sterz, Icel. stertr, Dan. stiert, Sw. stjert. [root]166. Cf. Stark naked, under {Stark}, {Start}, v. i.] 1. A tail, or anything projecting like a tail. [1913 Webster] 2. The handle, or tail, of a plow; also, any long handle. [Prov. Eng.] [1913 Webster] 3. The curved or inclined front and bottom of a water-wheel bucket. [1913 Webster] 4. (Mining) The arm, or lever, of a gin, drawn around by a horse. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Start \Start\, n. 1. The act of starting; a sudden spring, leap, or motion, caused by surprise, fear, pain, or the like; any sudden motion, or beginning of motion. [1913 Webster] The fright awakened Arcite with a start. --Dryden. [1913 Webster] 2. A convulsive motion, twitch, or spasm; a spasmodic effort. [1913 Webster] For she did speak in starts distractedly. --Shak. [1913 Webster] Nature does nothing by starts and leaps, or in a hurry. --L'Estrange. [1913 Webster] 3. A sudden, unexpected movement; a sudden and capricious impulse; a sally; as, starts of fancy. [1913 Webster] To check the starts and sallies of the soul. --Addison. [1913 Webster] 4. The beginning, as of a journey or a course of action; first motion from a place; act of setting out; the outset; -- opposed to {finish}. [1913 Webster] The start of first performance is all. --Bacon. [1913 Webster] I see you stand like greyhounds in the slips, Straining upon the start. --Shak. [1913 Webster] {At a start}, at once; in an instant. [Obs.] [1913 Webster] At a start he was betwixt them two. --Chaucer. [1913 Webster] {To get the start}, or {To have the start}, to begin before another; to gain or have the advantage in a similar undertaking; -- usually with of. "Get the start of the majestic world." --Shak. "She might have forsaken him if he had not got the start of her." --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Start \Start\ (st[aum]rt), v. t. 1. To cause to move suddenly; to disturb suddenly; to startle; to alarm; to rouse; to cause to flee or fly; as, the hounds started a fox. [1913 Webster] Upon malicious bravery dost thou come To start my quiet? --Shak. [1913 Webster] Brutus will start a spirit as soon as Caesar. --Shak. [1913 Webster] 2. To bring into being or into view; to originate; to invent. [1913 Webster] Sensual men agree in the pursuit of every pleasure they can start. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 3. To cause to move or act; to set going, running, or flowing; as, to start a railway train; to start a mill; to start a stream of water; to start a rumor; to start a business. [1913 Webster] I was engaged in conversation upon a subject which the people love to start in discourse. --Addison. [1913 Webster] 4. To move suddenly from its place or position; to displace or loosen; to dislocate; as, to start a bone; the storm started the bolts in the vessel. [1913 Webster] One, by a fall in wrestling, started the end of the clavicle from the sternum. --Wiseman. [1913 Webster] 5. [Perh. from D. storten, which has this meaning also.] (Naut.) To pour out; to empty; to tap and begin drawing from; as, to start a water cask. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: START \START\ (st[aum]rt), n. [From Strategic Arms Reduction Treaty.] A Treaty between the United States and the Soviet Union which provided for stepwise reductions in the number of nuclear weapons possessed by each country. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: start n 1: the beginning of anything; "it was off to a good start" 2: the time at which something is supposed to begin; "they got an early start"; "she knew from the get-go that he was the man for her" [syn: {beginning}, {commencement}, {first}, {outset}, {get-go}, {start}, {kickoff}, {starting time}, {showtime}, {offset}] [ant: {end}, {ending}, {middle}] 3: a turn to be a starter (in a game at the beginning); "he got his start because one of the regular pitchers was in the hospital"; "his starting meant that the coach thought he was one of their best linemen" [syn: {start}, {starting}] 4: a sudden involuntary movement; "he awoke with a start" [syn: {startle}, {jump}, {start}] 5: the act of starting something; "he was responsible for the beginning of negotiations" [syn: {beginning}, {start}, {commencement}] [ant: {finish}, {finishing}] 6: a line indicating the location of the start of a race or a game [syn: {start}, {starting line}, {scratch}, {scratch line}] 7: a signal to begin (as in a race); "the starting signal was a green light"; "the runners awaited the start" [syn: {starting signal}, {start}] 8: the advantage gained by beginning early (as in a race); "with an hour's start he will be hard to catch" [syn: {start}, {head start}] v 1: take the first step or steps in carrying out an action; "We began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as soon as the sun rises!"; "The first tourists began to arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's get down to work now" [syn: {get down}, {begin}, {get}, {start out}, {start}, {set about}, {set out}, {commence}] [ant: {end}, {terminate}] 2: set in motion, cause to start; "The U.S. started a war in the Middle East"; "The Iraqis began hostilities"; "begin a new chapter in your life" [syn: {begin}, {lead off}, {start}, {commence}] [ant: {end}, {terminate}] 3: leave; "The family took off for Florida" [syn: {depart}, {part}, {start}, {start out}, {set forth}, {set off}, {set out}, {take off}] 4: have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative sense; "The DMZ begins right over the hill"; "The second movement begins after the Allegro"; "Prices for these homes start at $250,000" [syn: {begin}, {start}] [ant: {cease}, {end}, {finish}, {stop}, {terminate}] 5: bring into being; "He initiated a new program"; "Start a foundation" [syn: {originate}, {initiate}, {start}] 6: get off the ground; "Who started this company?"; "We embarked on an exciting enterprise"; "I start my day with a good breakfast"; "We began the new semester"; "The afternoon session begins at 4 PM"; "The blood shed started when the partisans launched a surprise attack" [syn: {start}, {start up}, {embark on}, {commence}] 7: move or jump suddenly, as if in surprise or alarm; "She startled when I walked into the room" [syn: {startle}, {jump}, {start}] 8: get going or set in motion; "We simply could not start the engine"; "start up the computer" [syn: {start}, {start up}] [ant: {stop}] 9: begin or set in motion; "I start at eight in the morning"; "Ready, set, go!" [syn: {start}, {go}, {get going}] [ant: {halt}, {stop}] 10: begin work or acting in a certain capacity, office or job; "Take up a position"; "start a new job" [syn: {start}, {take up}] 11: play in the starting lineup 12: have a beginning characterized in some specified way; "The novel begins with a murder"; "My property begins with the three maple trees"; "Her day begins with a workout"; "The semester begins with a convocation ceremony" [syn: {begin}, {start}] 13: begin an event that is implied and limited by the nature or inherent function of the direct object; "begin a cigar"; "She started the soup while it was still hot"; "We started physics in 10th grade" [syn: {begin}, {start}] 14: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude}, {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come out}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Start [ʃtart] (n) , s.(m ) activation; blastoff; boot; departure; kickoff; start; starting

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0792 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).