Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for staple (4 entries) (6.1634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staple-, *staple*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Staple \Sta"ple\ (st[=a]"p'l), n. [AS. stapul, stapol, stapel, a step, a prop, post, table, fr. stapan to step, go, raise; akin to D. stapel a pile, stocks, emporium, G. stapela heap, mart, stake, staffel step of a ladder, Sw. stapel, Dan. stabel, and E. step; cf. OF. estaple a mart, F. ['e]tape. See {Step}.] 1. A settled mart; an emporium; a city or town to which merchants brought commodities for sale or exportation in bulk; a place for wholesale traffic. [1913 Webster] The customs of Alexandria were very great, it having been the staple of the Indian trade. --Arbuthnot. [1913 Webster] For the increase of trade and the encouragement of the worthy burgesses of Woodstock, her majesty was minded to erect the town into a staple for wool. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Note: In England, formerly, the king's staple was established in certain ports or towns, and certain goods could not be exported without being first brought to these places to be rated and charged with the duty payable to the king or the public. The principal commodities on which customs were levied were wool, skins, and leather; and these were originally the staple commodities. [1913 Webster] 2. Hence: Place of supply; source; fountain head. [1913 Webster] Whitehall naturally became the chief staple of news. Whenever there was a rumor that any thing important had happened or was about to happen, people hastened thither to obtain intelligence from the fountain head. --Macaulay. [1913 Webster] 3. The principal commodity of traffic in a market; a principal commodity or production of a country or district; as, wheat, maize, and cotton are great staples of the United States. [1913 Webster] We should now say, Cotton is the great staple, that is, the established merchandise, of Manchester. --Trench. [1913 Webster] 4. The principal constituent in anything; chief item. [1913 Webster] 5. Unmanufactured material; raw material. [1913 Webster] 6. The fiber of wool, cotton, flax, or the like; as, a coarse staple; a fine staple; a long or short staple. [1913 Webster] 7. A loop of metal such as iron, or a bar or wire, bent and formed with two points to be driven into wood, to hold a hook, pin, or the like. [1913 Webster] 8. Specifically: A small loop of metal such as steel, bent into a U-shape with the points sharpened, used to fasten sheets of paper together by driving the staple[8] through the stacked sheets and into a formed receptacle which curls the ends in and backward, thus holding the papers firmly together; also, a similar, slightly larger such fastener which may be driven into wood to fasten objects to a wooden backing. [1913 Webster] 9. (Mining) (a) A shaft, smaller and shorter than the principal one, joining different levels. (b) A small pit. [1913 Webster] 10. A district granted to an abbey. [Obs.] --Camden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Staple \Sta"ple\, a. 1. Pertaining to, or being a market or staple for, commodities; as, a staple town. [R.] [1913 Webster] 2. Established in commerce; occupying the markets; settled; as, a staple trade. --Dryden. [1913 Webster] 3. Fit to be sold; marketable. [R.] --Swift. [1913 Webster] 4. Regularly produced or manufactured in large quantities; belonging to wholesale traffic; principal; chief. [1913 Webster] Wool, the great staple commodity of England. --Hallam. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: staple \sta"ple\, v. t. [imp. & p. p. {stapled} (-p'ld); p. pr. & vb. n. {stapling}.] 1. To sort according to its staple; as, to staple cotton. [1913 Webster] 2. To fasten together with a staple[9] or staples; as, to staple a check to a letter. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: staple adj 1: necessary or important, especially regarding food or commodities; "wheat is a staple crop" n 1: (usually plural) a necessary commodity for which demand is constant [syn: {basic}, {staple}] 2: a natural fiber (raw cotton, wool, hemp, flax) that can be twisted to form yarn; "staple fibers vary widely in length" [syn: {staple}, {staple fiber}, {staple fibre}] 3: material suitable for manufacture or use or finishing [syn: {raw material}, {staple}] 4: a short U-shaped wire nail for securing cables 5: paper fastener consisting of a short length of U-shaped wire that can fasten papers together v 1: secure or fasten with a staple or staples; "staple the papers together" [ant: {unstaple}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  staple 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
staple
 • ลวดเย็บกระดาษ[Lex2]
 • ติดด้วยลวดเย็บกระดาษ: เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ [Lex2]
 • อาหารหลัก[Lex2]
 • ส่วนสำคัญ: หัวข้อสำคัญ [Lex2]
 • สินค้าหลัก: สินค้าสำคัญ, ผลิตภัณฑ์หลัก [Lex2]
 • วัตถุดิบหลัก: วัตถุดิบสำคัญ [Lex2]
 • เส้นใยของขนสัตว์, ฝ้ายหรืออื่น[Lex2]
 • แยกชนิดตามลักษณะเส้นใย[Lex2]
 • สำคัญ: จำเป็น, หลัก [Lex2]
 • ลวดเย็บกระดาษ [LongdoEN]
 • (สเท\'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว\'U\'หรือตะปูรูป \'U\' [Hope]
 • (adj) เป็นหลัก,สำคัญยิ่ง,เป็นพื้น,เป็นแก่น [Nontri]
 • (n) วัตถุดิบ,สินค้าหลัก,สาร,แก่น,ใยฝ้าย [Nontri]
 • /S T EY1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
+ stapeln

Similar FRENCH words suggested by aspell:
stable, stables, stalle, stiple, stalles, stiples, sable, sablé, table, tablé, semple

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1634 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).