Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for stamp (4 entries) (3.3321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stamp-, *stamp*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stamp \Stamp\ (st[a^]mp) v. t. [imp. & p. p. {Stamped} (st[a^]mt; 215); p. pr. & vb. n. {Stamping}.] [OE. stampen; akin to LG. & D. stampen, G. stampfen, OHG. stampf[=o]n, Dan. stampe, Sw. stampa, Icel. stappa, G. stampf a pestle and E. step. See {Step}, v. i., and cf. {Stampede}.] 1. To strike beat, or press forcibly with the bottom of the foot, or by thrusting the foot downward. --Shak. [1913 Webster] He frets, he fumes, he stares, he stamps the ground. --Dryden. [1913 Webster] 2. To bring down (the foot) forcibly on the ground or floor; as, he stamped his foot with rage. [1913 Webster] 3. To crush; to pulverize; specifically (Metal.), to crush by the blow of a heavy stamp, as ore in a mill. [1913 Webster] I took your sin, the calf which ye had made, and burnt it with fire, and stamped it, and ground it very small. --Deut. ix. 21. [1913 Webster] 4. To impress with some mark or figure; as, to stamp a plate with arms or initials. [1913 Webster] 5. Fig.: To impress; to imprint; to fix deeply; as, to stamp virtuous principles on the heart. [1913 Webster] God . . . has stamped no original characters on our minds wherein we may read his being. --Locke. [1913 Webster] 6. To cut out, bend, or indent, as paper, sheet metal, etc., into various forms, by a blow or suddenly applied pressure with a stamp or die, etc.; to mint; to coin. [1913 Webster] 7. To put a stamp on, as for postage; as, to stamp a letter; to stamp a legal document. [1913 Webster] {To stamp out}, to put an end to by sudden and energetic action; to extinguish; as, to stamp out a rebellion. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stamp \Stamp\, v. i. 1. To strike; to beat; to crush. [1913 Webster] These cooks how they stamp and strain and grind. --Chaucer. [1913 Webster] 2. To strike the foot forcibly downward. [1913 Webster] But starts, exclaims, and stamps, and raves, and dies. --Dennis. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stamp \Stamp\, n. 1. The act of stamping, as with the foot. [1913 Webster] 2. The which stamps; any instrument for making impressions on other bodies, as a die. [1913 Webster] 'T is gold so pure It can not bear the stamp without alloy. --Dryden. [1913 Webster] 3. The mark made by stamping; a mark imprinted; an impression. [1913 Webster] That sacred name gives ornament and grace, And, like his stamp, makes basest metals pass. --Dryden. [1913 Webster] 4. That which is marked; a thing stamped. [1913 Webster] Hanging a golden stamp about their necks. --Shak. [1913 Webster] 5. [F. estampe, of German origin. See {Stamp}, v. t.] A picture cut in wood or metal, or made by impression; a cut; a plate. [Obs.] [1913 Webster] At Venice they put out very curious stamps of the several edifices which are most famous for their beauty and magnificence. --Addison. [1913 Webster] 6. An official mark set upon things chargeable with a duty or tax to government, as evidence that the duty or tax is paid; as, the stamp on a bill of exchange. [1913 Webster] 7. Hence: A stamped or printed device, usually paper, issued by the government at a fixed price, and required by law to be affixed to, or stamped on, certain papers, as evidence that the government dues are paid; as, a postage stamp; a tax stamp; a receipt stamp, etc. [1913 Webster] 8. An instrument for cutting out, or shaping, materials, as paper, leather, etc., by a downward pressure. [1913 Webster] 9. A character or reputation, good or bad, fixed on anything as if by an imprinted mark; current value; authority; as, these persons have the stamp of dishonesty; the Scriptures bear the stamp of a divine origin. [1913 Webster] Of the same stamp is that which is obtruded on us, that an adamant suspends the attraction of the loadstone. --Sir T. Browne. [1913 Webster] 10. Make; cast; form; character; as, a man of the same stamp, or of a different stamp. [1913 Webster] A soldier of this season's stamp. --Shak. [1913 Webster] 11. A kind of heavy hammer, or pestle, raised by water or steam power, for beating ores to powder; anything like a pestle, used for pounding or beating. [1913 Webster] 12. A half-penny. [Obs.] --Beau. & Fl. [1913 Webster] 13. pl. Money, esp. paper money. [Slang, U.S.] [1913 Webster] {Stamp act}, an act of the British Parliament [1765] imposing a duty on all paper, vellum, and parchment used in the American colonies, and declaring all writings on unstamped materials to be null and void. {Stamp collector}, (a) an officer who receives or collects stamp duties. (b) one who collects postage or other stamps, as an avocation or for investment; a philatelist. {Stamp duty}, a duty, or tax, imposed on paper and parchment used for certain writings, as deeds, conveyances, etc., the evidence of the payment of the duty or tax being a stamp. [Eng.] {Stamp hammer}, a hammer, worked by power, which rises and falls vertically, like a stamp in a stamp mill. {Stamp head}, a heavy mass of metal, forming the head or lower end of a bar, which is lifted and let fall, in a stamp mill. {Stamp mill} (Mining), a mill in which ore is crushed with stamps; also, a machine for stamping ore. {Stamp note}, a stamped certificate from a customhouse officer, which allows goods to be received by the captain of a ship as freight. [Eng.] {Stamp office}, an office for the issue of stamps and the reception of stamp duties. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: stamp n 1: the distinctive form in which a thing is made; "pottery of this cast was found throughout the region" [syn: {cast}, {mold}, {mould}, {stamp}] 2: a type or class; "more men of his stamp are needed" 3: a symbol that is the result of printing or engraving; "he put his stamp on the envelope" [syn: {stamp}, {impression}] 4: a small adhesive token stuck on a letter or package to indicate that that postal fees have been paid [syn: {postage}, {postage stamp}, {stamp}] 5: something that can be used as an official medium of payment [syn: {tender}, {legal tender}, {stamp}] 6: a small piece of adhesive paper that is put on an object to show that a government tax has been paid [syn: {revenue stamp}, {stamp}] 7: machine consisting of a heavy bar that moves vertically for pounding or crushing ores [syn: {stamp}, {pestle}] 8: a block or die used to imprint a mark or design 9: a device incised to make an impression; used to secure a closing or to authenticate documents [syn: {seal}, {stamp}] v 1: walk heavily; "The men stomped through the snow in their heavy boots" [syn: {stomp}, {stamp}, {stump}] 2: to mark, or produce an imprint in or on something; "a man whose name is permanently stamped on our maps" 3: reveal clearly as having a certain character; "His playing stamps him as a Romantic" 4: affix a stamp to; "Are the letters properly stamped?" 5: treat or classify according to a mental stereotype; "I was stereotyped as a lazy Southern European" [syn: {pigeonhole}, {stereotype}, {stamp}] 6: destroy or extinguish as if by stamping with the foot; "Stamp fascism into submission"; "stamp out tyranny" 7: form or cut out with a mold, form, or die; "stamp needles" 8: crush or grind with a heavy instrument; "stamp fruit extract the juice" 9: raise in a relief; "embossed stationery" [syn: {emboss}, {boss}, {stamp}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 3.3321 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).