Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for stake (3 entries) (6.2371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stake-, *stake*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stake \Stake\ (st[=a]k), n. [AS. staca, from the root of E. stick; akin to OFries. & LG. stake, D. staak, Sw. stake, Dan. stage. See {Stick}, v. t., and cf. {Estacade}, {Stockade}.] 1. A piece of wood, usually long and slender, pointed at one end so as to be easily driven into the ground as a support or stay; as, a stake to support vines, fences, hedges, etc. [1913 Webster] A sharpened stake strong Dryas found. --Dryden. [1913 Webster] 2. A stick inserted upright in a loop, eye, or mortise, at the side or end of a cart, a flat car, or the like, to prevent goods from falling off. [1913 Webster] 3. The piece of timber to which a martyr was affixed to be burned; hence, martyrdom by fire. [1913 Webster] 4. A small anvil usually furnished with a tang to enter a hole in a bench top, -- used by tinsmiths, blacksmiths, etc., for light work, punching upon, etc. [1913 Webster] 5. That which is laid down as a wager; that which is staked or hazarded; a pledge. [1913 Webster] 6. (Mormon Ch.) A territorial division; -- called also {stake of Zion}. Every city, or "stake," including a chief town and surrounding towns, has its president, with two counselors; and this president has a high council of chosen men. --Schaff-Herzog Encyc. [Webster 1913 Suppl.] {At stake}, in danger; hazarded; pledged. "I see my reputation is at stake." --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stake \Stake\, v. t. [imp. & p. p. {Staked} (st[=a]kd); p. pr. & vb. n. {Staking}.] 1. To fasten, support, or defend with stakes; as, to stake vines or plants. [1913 Webster] 2. To mark the limits of by stakes; -- with out; as, to stake out land; to stake out a new road. [1913 Webster] 3. To put at hazard upon the issue of competition, or upon a future contingency; to wager; to pledge. [1913 Webster] I'll stake yon lamb, that near the fountain plays. --Pope. [1913 Webster] 4. To pierce or wound with a stake. --Spectator. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: stake n 1: (law) a right or legal share of something; a financial involvement with something; "they have interests all over the world"; "a stake in the company's future" [syn: {interest}, {stake}] 2: a pole or stake set up to mark something (as the start or end of a race track); "a pair of posts marked the goal"; "the corner of the lot was indicated by a stake" [syn: {post}, {stake}] 3: instrument of execution consisting of a vertical post that a victim is tied to for burning 4: the money risked on a gamble [syn: {stake}, {stakes}, {bet}, {wager}] 5: a strong wooden or metal post with a point at one end so it can be driven into the ground v 1: put at risk; "I will stake my good reputation for this" [syn: {venture}, {hazard}, {adventure}, {stake}, {jeopardize}] 2: place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm betting on the new horse" [syn: {bet on}, {back}, {gage}, {stake}, {game}, {punt}] 3: mark with a stake; "stake out the path" [syn: {stake}, {post}] 4: tie or fasten to a stake; "stake your goat" 5: kill by piercing with a spear or sharp pole; "the enemies were impaled and left to die" [syn: {impale}, {stake}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  stake 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
stake
 • เสาหลัก: เสาเข็ม [Lex2]
 • การประหารชีวิตแบบผูกติดกับเสาแล้วเผา[Lex2]
 • ปักเสา: ลงเสา [Lex2]
 • ปักเขต: ล้อมเขต [Lex2]
 • ผูกไว้กับเสา: ผูกไว้กับหลัก [Lex2]
 • เงินเดิมพัน[Lex2]
 • ดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์[Lex2]
 • วางเดิมพัน: พนัน, พนันขันต่อ [Lex2]
 • (สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลัก,เสาเข็ม,เสาหมุด,เสาบ้าน,หลัก,หมุด,หลักปักเขต,ทั่งไม้,เงินเดิมพัน,เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้,ส่วนได้เสีย,การเสี่ยง,การแข่งม้า,หุ้นผลประโยชน์,การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ,พนัน, ###SW. stakes n. เงินเดิมพัน [Hope]
 • (n) เงินเดิมพัน,สลัก,ไม้เรียว,หมุด,การเผาทั้งเป็น,การแข่งม้า,เสาเข็ม [Nontri]
 • (vt) ผูก,กั้นหลัก,วางเงินเดิมพัน,ปักเขต,เสี่ยง,ลงเสาเข็ม [Nontri]
 • /S T EY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
staken, starke, stak, Stare, stakt, staue

Similar FRENCH words suggested by aspell:
saké, stade, stage, stase, stalle, sakés, shaker, stades, stages, stance, stases, stoker

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2371 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).