Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for staid (4 entries) (6.2034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staid-, *staid*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Staid \Staid\ (st[=a]d), imp. & p. p. of {Stay}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Staid \Staid\, a. [From {Stay} to stop.] Sober; grave; steady; sedate; composed; regular; not wild, volatile, flighty, or fanciful. "Sober and staid persons." --Addison. [1913 Webster] O'erlaid with black, staid Wisdom's hue. --Milton. [1913 Webster] Syn: Sober; grave; steady; steadfast; composed; regular; sedate. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stay \Stay\ (st[=a]), v. t. [imp. & p. p. {Stayed} (st[=a]d) or {Staid} (st[=a]d); p. pr. & vb. n. {Staying}.] [OF. estayer, F. ['e]tayer to prop, fr. OF. estai, F. ['e]tai, a prop, probably fr. OD. stade, staeye, a prop, akin to E. stead; or cf. stay a rope to support a mast. Cf. {Staid}, a., {Stay}, v. i.] 1. To stop from motion or falling; to prop; to fix firmly; to hold up; to support. [1913 Webster] Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side. --Ex. xvii. 12. [1913 Webster] Sallows and reeds . . . for vineyards useful found To stay thy vines. --Dryden. [1913 Webster] 2. To support from sinking; to sustain with strength; to satisfy in part or for the time. [1913 Webster] He has devoured a whole loaf of bread and butter, and it has not staid his stomach for a minute. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 3. To bear up under; to endure; to support; to resist successfully. [1913 Webster] She will not stay the siege of loving terms, Nor bide the encounter of assailing eyes. --Shak. [1913 Webster] 4. To hold from proceeding; to withhold; to restrain; to stop; to hold. [1913 Webster] Him backward overthrew and down him stayed With their rude hands and grisly grapplement. --Spenser. [1913 Webster] All that may stay their minds from thinking that true which they heartily wish were false. --Hooker. [1913 Webster] 5. To hinder; to delay; to detain; to keep back. [1913 Webster] Your ships are stayed at Venice. --Shak. [1913 Webster] This business staid me in London almost a week. --Evelyn. [1913 Webster] I was willing to stay my reader on an argument that appeared to me new. --Locke. [1913 Webster] 6. To remain for the purpose of; to wait for. "I stay dinner there." --Shak. [1913 Webster] 7. To cause to cease; to put an end to. [1913 Webster] Stay your strife. --Shak. [1913 Webster] For flattering planets seemed to say This child should ills of ages stay. --Emerson. [1913 Webster] 8. (Engin.) To fasten or secure with stays; as, to stay a flat sheet in a steam boiler. [1913 Webster] 9. (Naut.) To tack, as a vessel, so that the other side of the vessel shall be presented to the wind. [1913 Webster] {To stay a mast} (Naut.), to incline it forward or aft, or to one side, by the stays and backstays. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: staid adj 1: characterized by dignity and propriety [syn: {sedate}, {staid}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  staid 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
staid
 • เงียบขรึม: ขรึม, สงบ, มั่นคง, สุขุม [Lex2]
 • (สเทด) adj. สงบจิต,สงบประสาท,มั่นคง,สุขุม,สงบ. ###SW. staidily adv. staidiness n. ###S. calm,stable,sedate,proper [Hope]
 • /S T EY1 D/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [stay]
 • พักอยู่: อาศัยอยู่, ค้างอยู่, ยังอยู่ [Lex2]
 • (สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. การอยู่,การพักอยู่,การหยุดอยู่,การค้างอยู่,การเลื่อนการพิจารณา,สิ่งค้ำ,เครื่องค้ำ,สิ่งยึด,เครื่องรัดหน้าท้องหญิง,เชือกโยง,เสื้อในรัดรูป,แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง [Hope]
 • (n) การหยุด,การพัก,เครื่องค้ำจุน,การเลื่อนการพิจารณา [Nontri]
 • (vi) หยุดอยู่,พักอยู่,อาศัยอยู่,ยืนหยัด,ทน,ค้างอยู่ [Nontri]
 • (vt) ให้ที่พัก,ทำให้หยุด,ระงับ,ยับยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,สกัด,คอย [Nontri]
 • /S T EY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Stand, stand, Stadien

Similar FRENCH words suggested by aspell:
stand, stands, sait, tait, suait, était, ôtait, sied, sautait, t'ait, s'était, s'ôtait, sentait, citait, c'était

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2034 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).