Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for spur (7 entries) (3.9599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spur-, *spur*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spur \Spur\, v. t. [imp. & p. p. {Spurred} (sp[^u]rd); p. pr. & vb. n. {Spurring}.] 1. To prick with spurs; to incite to a more hasty pace; to urge or goad; as, to spur a horse. [1913 Webster] 2. To urge or encourage to action, or to a more vigorous pursuit of an object; to incite; to stimulate; to instigate; to impel; to drive. [1913 Webster] Love will not be spurred to what it loathes. --Shak. [1913 Webster] 3. To put spurs on; as, a spurred boot. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spur \Spur\ (sp[^u]r), n. [See {Sparrow}.] (Zool.) (a) A sparrow. [Scot.] (b) A tern. [Prov. Eng.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spur \Spur\, n. [OE. spure, spore, AS. spura, spora; akin to D. spoor, G. sporn, OHG. sporo, Icel. spori, Dan. spore, Sw. sporre, and to AS. spor a trace, footstep, spyrian to trace, track, examine, and E. spurn. [root]171. Cf. {Sparrow}, {Spere}, {Spoor}, {Spurn}.] 1. An implement secured to the heel, or above the heel, of a horseman, to urge the horse by its pressure. Modern spurs have a small wheel, or rowel, with short points. Spurs were the badge of knighthood. [1913 Webster] And on her feet a pair of spurs large. --Chaucer. [1913 Webster] [1913 Webster] 2. That which goads to action; an incitement. [1913 Webster] Fame is the spur that the clear spirit doth raise (That last infirmity of noble mind) To scorn delights and live laborious days. --Milton. [1913 Webster] 3. Something that projects; a snag. [1913 Webster] 4. One of the large or principal roots of a tree. --Shak. [1913 Webster] 5. (Zool.) Any stiff, sharp spine, as on the wings and legs of certain birds, on the legs of insects, etc.; especially, the spine on a cock's leg. [1913 Webster] 6. A mountain that shoots from any other mountain, or range of mountains, and extends to some distance in a lateral direction, or at right angles. [1913 Webster] 7. A spiked iron worn by seamen upon the bottom of the boot, to enable them to stand upon the carcass of a whale, to strip off the blubber. [1913 Webster] 8. (Carp.) A brace strengthening a post and some connected part, as a rafter or crossbeam; a strut. [1913 Webster] 9. (Arch.) (a) The short wooden buttress of a post. (b) A projection from the round base of a column, occupying the angle of a square plinth upon which the base rests, or bringing the bottom bed of the base to a nearly square form. It is generally carved in leafage. [1913 Webster] 10. (Bot.) (a) Any projecting appendage of a flower looking like a spur. --Gray. (b) Ergotized rye or other grain. [R.] [1913 Webster] 11. (Fort.) A wall that crosses a part of a rampart and joins to an inner wall. [1913 Webster] 12. (Shipbuilding) (a) A piece of timber fixed on the bilge ways before launching, having the upper ends bolted to the vessel's side. (b) A curved piece of timber serving as a half beam to support the deck where a whole beam can not be placed. [1913 Webster] 13. (Mining) A branch of a vein. [Webster 1913 Suppl.] 14. The track of an animal, as an otter; a spoor. [Webster 1913 Suppl.] {Spur fowl} (Zool.), any one of several species of Asiatic gallinaceous birds of the genus {Galloperdix}, allied to the jungle fowl. The males have two or more spurs on each leg. {Spur gear} (Mach.), a cogwheel having teeth which project radially and stand parallel to the axis; a spur wheel. {Spur gearing}, gearing in which spur gears are used. See under {Gearing}. {Spur pepper}. (Bot.) See the Note under {Capsicum}. {Spur wheel}. Same as {Spur gear}, above. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spur \Spur\, v. i. To spur on one's horse; to travel with great expedition; to hasten; hence, to press forward in any pursuit. "Now spurs the lated traveler." --Shak. [1913 Webster] The Parthians shall be there, And, spurring from the fight, confess their fear. --Dryden. [1913 Webster] The roads leading to the capital were covered with multitudes of yeomen, spurring hard to Westminster. --Macaulay. [1913 Webster] Some bold men, . . . by spurring on, refine themselves. --Grew. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: spur n 1: a verbalization that encourages you to attempt something; "the ceaseless prodding got on his nerves" [syn: {goad}, {goading}, {prod}, {prodding}, {urging}, {spur}, {spurring}] 2: any sharply pointed projection [syn: {spur}, {spine}, {acantha}] 3: tubular extension at the base of the corolla in some flowers 4: a sharp prod fixed to a rider's heel and used to urge a horse onward; "cowboys know not to squat with their spurs on" [syn: {spur}, {gad}] 5: a railway line connected to a trunk line [syn: {branch line}, {spur track}, {spur}] v 1: incite or stimulate; "The Academy was formed to spur research" 2: give heart or courage to [syn: {spur}, {goad}] 3: strike with a spur 4: goad with spurs; "the rider spurred his horse" 5: equip with spurs; "spur horses" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SPUR Supercomputing Program for Undergraduate Research From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Spur [ʃpuːr] (n) , s.(f ) groove; soupcon; spoor; trace; track; vestige

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.9599 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).