Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for spoil (4 entries) (5.9405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoil-, *spoil*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spoil \Spoil\ (spoil), v. t. [imp. & p. p. {Spoiled} (spoild) or {Spoilt} (spoilt); p. pr. & vb. n. {Spoiling}.] [F. spolier, OF. espoillier, fr. L. spoliare, fr. spolium spoil. Cf. {Despoil}, {Spoliation}.] 1. To plunder; to strip by violence; to pillage; to rob; -- with of before the name of the thing taken; as, to spoil one of his goods or possessions. "Ye shall spoil the Egyptians." --Ex. iii. 22. [1913 Webster] My sons their old, unhappy sire despise, Spoiled of his kingdom, and deprived of eyes. --Pope. [1913 Webster] 2. To seize by violence; to take by force; to plunder. [1913 Webster] No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man. --Mark iii. 27. [1913 Webster] 3. To cause to decay and perish; to corrupt; to vitiate; to mar. [1913 Webster] Spiritual pride spoils many graces. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 4. To render useless by injury; to injure fatally; to ruin; to destroy; as, to spoil paper; to have the crops spoiled by insects; to spoil the eyes by reading. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spoil \Spoil\ (spoil), v. i. 1. To practice plunder or robbery. [1913 Webster] Outlaws, which, lurking in woods, used to break forth to rob and spoil. --Spenser. [1913 Webster] 2. To lose the valuable qualities; to be corrupted; to decay; as, fruit will soon spoil in warm weather. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spoil \Spoil\, n. [Cf. OF. espoille, L. spolium.] 1. That which is taken from another by violence; especially, the plunder taken from an enemy; pillage; booty. [1913 Webster] Gentle gales, Fanning their odoriferous wings, dispense Native perfumes, and whisper whence they stole Those balmy spoils. --Milton. [1913 Webster] 2. Public offices and their emoluments regarded as the peculiar property of a successful party or faction, to be bestowed for its own advantage; -- commonly in the plural; as, to the victor belong the spoils. [1913 Webster] From a principle of gratitude I adhered to the coalition; my vote was counted in the day of battle, but I was overlooked in the division of the spoil. --Gibbon. [1913 Webster] 3. That which is gained by strength or effort. [1913 Webster] Each science and each art his spoil. --Bentley. [1913 Webster] 4. The act or practice of plundering; robbery; waste. [1913 Webster] The man that hath no music in himself, Nor is not moved with concord of sweet sounds, Is fit for treason, stratagems, and spoils. --Shak. [1913 Webster] 5. Corruption; cause of corruption. [Archaic] [1913 Webster] Villainous company hath been the spoil of me. --Shak. [1913 Webster] 6. The slough, or cast skin, of a serpent or other animal. [Obs.] --Bacon. [1913 Webster] {Spoil bank}, a bank formed by the earth taken from an excavation, as of a canal. {The spoils system}, the theory or practice of regarding public offices and their emoluments as so much plunder to be distributed among their active partisans by those who are chosen to responsible offices of administration. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: spoil n 1: (usually plural) valuables taken by violence (especially in war); "to the victor belong the spoils of the enemy" 2: the act of spoiling something by causing damage to it; "her spoiling my dress was deliberate" [syn: {spoil}, {spoiling}, {spoilage}] 3: the act of stripping and taking by force [syn: {spoil}, {spoliation}, {spoilation}, {despoilation}, {despoilment}, {despoliation}] v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge}, {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub}, {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle}, {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up}, {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up}, {fuck up}] 2: become unfit for consumption or use; "the meat must be eaten before it spoils" [syn: {spoil}, {go bad}] 3: alter from the original [syn: {corrupt}, {spoil}] 4: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn: {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby}, {coddle}, {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}] 5: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of; "What ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing September surge"; "foil your opponent" [syn: {thwart}, {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross}, {frustrate}, {baffle}, {bilk}] 6: have a strong desire or urge to do something; "She is itching to start the project"; "He is spoiling for a fight" [syn: {itch}, {spoil}] 7: destroy and strip of its possession; "The soldiers raped the beautiful country" [syn: {rape}, {spoil}, {despoil}, {violate}, {plunder}] 8: make imperfect; "nothing marred her beauty" [syn: {mar}, {impair}, {spoil}, {deflower}, {vitiate}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.9405 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).