Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for split (8 entries) (4.5601 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -split-, *split*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Split \Split\, v. i. 1. To part asunder; to be rent; to burst; as, vessels split by the freezing of water in them. [1913 Webster] 2. To be broken; to be dashed to pieces. [1913 Webster] The ship splits on the rock. --Shak. [1913 Webster] 3. To separate into parties or factions. [Colloq.] [1913 Webster] 4. To burst with laughter. [Colloq.] [1913 Webster] Each had a gravity would make you split. --Pope. [1913 Webster] 5. To divulge a secret; to betray confidence; to peach. [Slang] --Thackeray. [1913 Webster] 6. (Blackjack) To divide one hand of blackjack into two hands; -- a strategy allowed to a player when the first two cards dealt to the player have the same value. [PJC] 7. To leave; to depart (from a place or gathering); as, let's split. [Slang] [PJC] {To split on a rock}, to fail; to to err fatally; to have the hopes and designs frustrated. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Split \Split\ (spl[i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Split} ({Splitted}, R.); p. pr. & vb. n. {Splitting}.] [Probably of Scand. or Low German origin; cf. Dan. splitte, LG. splitten, OD. splitten, spletten, D. splijten, G. spleissen, MHG. spl[imac]zen. Cf. {Splice}, {Splint}, {Splinter}.] 1. To divide lengthwise; to separate from end to end, esp. by force; to divide in the direction of the grain or layers; to rive; to cleave; as, to split a piece of timber or a board; to split a gem; to split a sheepskin. [1913 Webster] Cold winter split the rocks in twain. --Dryden. [1913 Webster] 2. To burst; to rupture; to rend; to tear asunder. [1913 Webster] A huge vessel of exceeding hard marble split asunder by congealed water. --Boyle. [1913 Webster] 3. To divide or break up into parts or divisions, as by discord; to separate into parts or parties, as a political party; to disunite. [Colloq.] --South. [1913 Webster] 4. (Chem.) To divide or separate into components; -- often used with up; as, to split up sugar into alcohol and carbonic acid. [1913 Webster] {To split hairs}, to make distinctions of useless nicety. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Split \Split\, n. 1. A crack, rent, or longitudinal fissure. [1913 Webster] 2. A breach or separation, as in a political party; a division. [Colloq.] [1913 Webster] 3. A piece that is split off, or made thin, by splitting; a splinter; a fragment. [1913 Webster] 4. Specif: (Leather Manuf.), One of the sections of a skin made by dividing it into two or more thicknesses. [1913 Webster] 5. (Faro) A division of a stake happening when two cards of the kind on which the stake is laid are dealt in the same turn. [1913 Webster] 6. (a) (Basketwork) Any of the three or four strips into which osiers are commonly cleft for certain kinds of work; -- usually in pl. (b) (Weaving) Any of the dents of a reed. (c) Any of the air currents in a mine formed by dividing a larger current. [Webster 1913 Suppl.] 7. Short for {Split shot} or {split stroke}. [Webster 1913 Suppl.] 8. (Gymnastics) The feat of going down to the floor so that the legs extend in a straight line, either with one on each side or with one in front and the other behind. [Cant or Slang] [Webster 1913 Suppl.] 9. A small bottle (containing about half a pint) of some drink; -- so called as containing half the quantity of the customary smaller commercial size of bottle; also, a drink of half the usual quantity; a half glass. [Cant or Slang] [Webster 1913 Suppl.] 10. (Finance) The substitution of more than one share of a corporation's stock for one share. The market price of the stock usually drops in proportion to the increase in outstanding shares of stock. The split may be in any ratio, as, a two-for-one split; a three-for-two split. [PJC] 11. (Blackjack) The division by a player of one hand of blackjack into two hands, allowed when the first two cards dealt to a player have the same value; the player who chooses to split is obliged to increase the amount wagered by placing a sum equal to the original bet on the new hand thus created. See {split}[6], v.i. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Split \Split\, a. 1. Divided; cleft. [1913 Webster] 2. (Bot.) Divided deeply; cleft. [1913 Webster] 3. (Exchanges) (a) Divided so as to be done or executed part at one time or price and part at another time or price; -- said of an order, sale, etc. (b) Of quotations, given in sixteenth, quotations in eighths being regular; as, 103/16 is a split quotation. (c) (London Stock Exchange) Designating ordinary stock that has been divided into preferred ordinary and deferred ordinary. [Webster 1913 Suppl.] {Split pease}, hulled pease split for making soup, etc. {Split pin} (Mach.), a pin with one end split so that it may be spread open to secure it in its place. {Split pulley}, a parting pulley. See under {Pulley}. {Split ring}, a ring with overlapped or interlocked ends which may be sprung apart so that objects, as keys, may be strung upon the ring or removed from it. {Split ticket}, a ballot in which a voter votes for a portion of the candidates nominated by one party, candidates of other parties being substituted for those omitted. [U.S.] [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: damaged \damaged\ (d[a^]m"[asl]jd), adj. 1. changed so as to reduce value, function, or other desirable trait; -- usually not used of persons. Opposite of {undamaged}. [Narrower terms: {battered, beat-up, beaten-up, bedraggled, broken-down, dilapidated, ramshackle, tumble-down, unsound}; {bent, crumpled, dented}; {blasted, rent, ripped, torn}; {broken-backed}; {burned-out(prenominal), burned out(predicate), burnt-out(prenominal), burnt out(predicate)}; {burst, ruptured}; {corroded}; {cracked, crackled, crazed}; {defaced, marred}; {hurt, weakened}; {knocked-out(prenominal), knocked out}; {mangled, mutilated}; {peeling}; {scraped, scratched}; {storm-beaten}] Also See {blemished}, {broken}, {damaged}, {destroyed}, {impaired}, {injured}, {unsound}. [WordNet 1.5] 2. Rendered imperfect by impairing the integrity of some part, or by breaking. Opposite of {unbroken}. [Narrower terms: {busted}; {chipped}; {cracked}; {crumbled, fragmented}; {crushed, ground}; {dissolved}; {fractured}; {shattered, smashed, splintered}; {split}; {unkept, violated}] Also See: {damaged}, {imperfect}, {injured}, {unsound}. Syn: broken. [WordNet 1.5] 3. being unjustly brought into disrepute; as, her damaged reputation. Syn: discredited. [WordNet 1.5] 4. made to appear imperfect; -- especially of reputation; as, the senator's seriously damaged reputation. Syn: besmirched, flyblown, spotted, stained, sullied, tainted, tarnished. [WordNet 1.5] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: split adj 1: having been divided; having the unity destroyed; "Congress...gave the impression of...a confusing sum of disconnected local forces"-Samuel Lubell; "a league of disunited nations"- E.B.White; "a fragmented coalition"; "a split group" [syn: {disconnected}, {disunited}, {fragmented}, {split}] 2: (especially of wood) cut or ripped longitudinally with the grain; "we bought split logs for the fireplace" n 1: extending the legs at right angles to the trunk (one in front and the other in back) 2: a bottle containing half the usual amount 3: a promised or claimed share of loot or money; "he demanded his split before they disbanded" 4: a lengthwise crack in wood; "he inserted the wedge into a split in the log" 5: an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a rip in his pants"; "she had snags in her stockings" [syn: {rip}, {rent}, {snag}, {split}, {tear}] 6: an old Croatian city on the Adriatic Sea 7: a dessert of sliced fruit and ice cream covered with whipped cream and cherries and nuts 8: (tenpin bowling) a divided formation of pins left standing after the first bowl; "he was winning until he got a split in the tenth frame" 9: an increase in the number of outstanding shares of a corporation without changing the shareholders' equity; "they announced a two-for-one split of the common stock" [syn: {split}, {stock split}, {split up}] 10: the act of rending or ripping or splitting something; "he gave the envelope a vigorous rip" [syn: {rent}, {rip}, {split}] 11: division of a group into opposing factions; "another schism like that and they will wind up in bankruptcy" [syn: {schism}, {split}] v 1: separate into parts or portions; "divide the cake into three equal parts"; "The British carved up the Ottoman Empire after World War I" [syn: {divide}, {split}, {split up}, {separate}, {dissever}, {carve up}] [ant: {unify}, {unite}] 2: separate or cut with a tool, such as a sharp instrument; "cleave the bone" [syn: {cleave}, {split}, {rive}] 3: discontinue an association or relation; go different ways; "The business partners broke over a tax question"; "The couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and I split up" [syn: {separate}, {part}, {split up}, {split}, {break}, {break up}] 4: go one's own way; move apart; "The friends separated after the party" [syn: {separate}, {part}, {split}] 5: come open suddenly and violently, as if from internal pressure; "The bubble burst" [syn: {burst}, {split}, {break open}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: split 1. (split, ting) yarmak, ortasından ayırmak, çatlatmak 2. hiziplere ayırmak 3. dağıtmak: bölmek 4. paylaşmak, bölüşmek. split hairs kılı kırk yarmak. split one' sides gülmekten kasıkları çatlamak, kahkahadan yerlere yatmak. split off yarılmak parçalanmak 5. bölünmek 6. ayrılmak 7. kopmak. split the difference ortalama bir rakamda anlaşmak. split up bölüştürmek 8. ayrılmak, bozuşmak. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: split [split] crack; crevice

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.5601 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).