Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for speed (4 entries) (6.215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speed-, *speed*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Speed \Speed\, n. [AS. sp?d success, swiftness, from sp?wan to succeed; akin to D. spoedd, OHG. spuot success, spuot to succees, Skr. sph[=a] to increase, grow fat. [root]170b.] 1. Prosperity in an undertaking; favorable issue; success. "For common speed." --Chaucer. [1913 Webster] O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day. --Gen. xxiv. 12. [1913 Webster] 2. The act or state of moving swiftly; swiftness; velocity; rapidly; rate of motion; dispatch; as, the speed a horse or a vessel. [1913 Webster] Speed, to describe whose swiftness number fails. --Milton. [1913 Webster] Note: In kinematics, speedis sometimes used to denote the amount of velocity without regard to direction of motion, while velocity is not regarded as known unless both the direction and the amount are known. [1913 Webster] 3. One who, or that which, causes or promotes speed or success. [Obs.] "Hercules be thy speed!" --Shak. [1913 Webster] {God speed}, Good speed; prosperity. See {Godspeed}. {Speed gauge}, {Speed indicator}, & {Speed recorder} (Mach.), devices for indicating or recording the rate of a body's motion, as the number of revolutions of a shaft in a given time. {Speed lathe} (Mach.), a power lathe with a rapidly revolving spindle, for turning small objects, for polishing, etc.; a hand lathe. {Speed pulley}, a cone pulley with steps. [1913 Webster] Syn: Haste; swiftness; celerity; quickness; dispatch; expedition; hurry; acceleration. See {Haste}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Speed \Speed\ (sp[=e]d), v. i. [imp. & p. p. {Sped} (sp[e^]d), {Speeded}; p. pr. & vb. n. {Speeding}.] [AS. sp[=e]dan, fr. sp[=e]d, n.; akin to D. spoeden, G. sich sputen. See {Speed}, n.] 1. To go; to fare. [Obs.] [1913 Webster] To warn him now he is too farre sped. --Remedy of Love. [1913 Webster] 2. To experience in going; to have any condition, good or ill; to fare. --Shak. [1913 Webster] Ships heretofore in seas like fishes sped; The mightiest still upon the smallest fed. --Waller. [1913 Webster] 3. To fare well; to have success; to prosper. [1913 Webster] Save London, and send true lawyers their meed! For whoso wants money with them shall not speed! --Lydgate. [1913 Webster] I told ye then he should prevail, and speed On his bad errand. --Milton. [1913 Webster] 4. To make haste; to move with celerity. [1913 Webster] I have speeded hither with the very extremest inch of possibility. --Shak. [1913 Webster] 5. To be expedient. [Obs.] --Wyclif (2 Cor. xii. 1.) [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Speed \Speed\, v. t. 1. To cause to be successful, or to prosper; hence, to aid; to favor. "Fortune speed us!" --Shak. [1913 Webster] With rising gales that speed their happy flight. --Dryden. [1913 Webster] 2. To cause to make haste; to dispatch with celerity; to drive at full speed; hence, to hasten; to hurry. [1913 Webster] He sped him thence home to his habitation. --Fairfax. [1913 Webster] 3. To hasten to a conclusion; to expedite. [1913 Webster] Judicial acts . . . are sped in open court at the instance of one or both of the parties. --Ayliffe. [1913 Webster] 4. To hurry to destruction; to put an end to; to ruin; to undo. "Sped with spavins." --Shak. [1913 Webster] A dire dilemma! either way I 'm sped. If foes, they write, if friends, they read, me dead. --Pope. [1913 Webster] 5. To wish success or god fortune to, in any undertaking, especially in setting out upon a journey. [1913 Webster] Welcome the coming, speed the parting guest. --Pope. [1913 Webster] {God speed you}, {them}, etc., may God speed you; or, may you have good speed. [1913 Webster] Syn: To dispatch; hasten; expedite; accelerate; hurry. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: speed n 1: distance travelled per unit time [syn: {speed}, {velocity}] 2: a rate (usually rapid) at which something happens; "the project advanced with gratifying speed" [syn: {speed}, {swiftness}, {fastness}] 3: changing location rapidly [syn: {speed}, {speeding}, {hurrying}] 4: the ratio of the focal length to the diameter of a (camera) lens system [syn: {focal ratio}, {f number}, {stop number}, {speed}] 5: a central nervous system stimulant that increases energy and decreases appetite; used to treat narcolepsy and some forms of depression [syn: {amphetamine}, {pep pill}, {upper}, {speed}] v 1: move fast; "He rushed down the hall to receive his guests"; "The cars raced down the street" [syn: {rush}, {hotfoot}, {hasten}, {hie}, {speed}, {race}, {pelt along}, {rush along}, {cannonball along}, {bucket along}, {belt along}, {step on it}] [ant: {dawdle}, {linger}] 2: move faster; "The car accelerated" [syn: {accelerate}, {speed up}, {speed}, {quicken}] [ant: {decelerate}, {retard}, {slow}, {slow down}, {slow up}] 3: move very fast; "The runner zipped past us at breakneck speed" [syn: {travel rapidly}, {speed}, {hurry}, {zip}] 4: travel at an excessive or illegal velocity; "I got a ticket for speeding" 5: cause to move faster; "He accelerated the car" [syn: {accelerate}, {speed}, {speed up}] [ant: {decelerate}, {slow down}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  speed 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
speed
 • ความรวดเร็ว: ความว่องไว [Lex2]
 • ไปด้วยความรวดเร็ว[Lex2]
 • เร่งความเร็ว: เพิ่มความเร็ว [Lex2]
 • ใช้ยากระตุ้นประสาท (คำสแลง): ใช้ยาม้า [Lex2]
 • (สพีด) {sped/speeded,speeding,speeds} n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความสำเร็จ,ความเจริญรุ่งเรือง. vt.,vi.เร่ง,กระตุ้น เร่งความเร็ว,ส่งเสริม,กระตุ้น,เร่งความเร็ว,ทำให้ประสบความสำเร็จ.,ไปด้วยความรวดเร็ว,ปรับอัตราความเร็ว,ประสบความสำเร็จ,เจริญรุ่งเรือง. [Hope]
 • (n) อัตรา,ความเร็ว,ฝีเท้า,ความไว [Nontri]
 • (vi) เร่งความเร็ว,เร่งฝีเท้า [Nontri]
 • /S P IY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Speer, Spenden, spenden

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sapées, sapée, perd, suède, suédé, speech, suées, épées, spleen, s'éperd, SPIE, pied, sied, siée, suée, épée, pètes, pétés, tweed, cèpes, pète, pété, cède, cèpe, cédé, sept, suèdes, suédés, péter, spider, bée, zée, s'épand, s'aide

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.215 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).