Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for spare (6 entries) (3.9465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spare-, *spare*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spare \Spare\, v. t. [imp. & p. p. {Spared}; p. pr. & vb. n. {Sparing}.] [AS. sparian, fr. spaer spare, sparing, saving; akin to D. & G. sparen, OHG. spar?n, Icel. & Sw. spara, Dan. spare See {Spare}, a.] 1. To use frugally or stintingly, as that which is scarce or valuable; to retain or keep unused; to save. "No cost would he spare." --Chaucer. [1913 Webster] [Thou] thy Father's dreadful thunder didst not spare. --Milton. [1913 Webster] He that hath knowledge, spareth his words. --Prov. xvii. 27. [1913 Webster] 2. To keep to one's self; to forbear to impart or give. [1913 Webster] Be pleased your plitics to spare. --Dryden. [1913 Webster] Spare my sight the pain Of seeing what a world of tears it costs you. --Dryden. [1913 Webster] 3. To preserve from danger or punishment; to forbear to punish, injure, or harm; to show mercy to. [1913 Webster] Spare us, good Lord. --Book of Common Prayer. [1913 Webster] Dim sadness did not spare That time celestial visages. --Milton. [1913 Webster] Man alone can whom he conquers spare. --Waller. [1913 Webster] 4. To save or gain, as by frugality; to reserve, as from some occupation, use, or duty. [1913 Webster] All the time he could spare from the necessary cares of his weighty charge, he ?estowed on . . . serving of God. --Knolles. [1913 Webster] 5. To deprive one's self of, as by being frugal; to do without; to dispense with; to give up; to part with. [1913 Webster] Where angry Jove did never spare One breath of kind and temperate air. --Roscommon. [1913 Webster] I could have better spared a better man. --Shak. [1913 Webster] {To spare one's self}. (a) To act with reserve. [Obs.] [1913 Webster] Her thought that a lady should her spare. --Chaucer. [1913 Webster] (b) To save one's self labor, punishment, or blame. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spare \Spare\, v. i. 1. To be frugal; not to be profuse; to live frugally; to be parsimonious. [1913 Webster] I, who at some times spend, at others spare, Divided between carelessness and care. --Pope. [1913 Webster] 2. To refrain from inflicting harm; to use mercy or forbearance. [1913 Webster] He will not spare in the day of vengeance. --Prov. vi. 34. [1913 Webster] 3. To desist; to stop; to refrain. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spare \Spare\, a. [Compar. {Sparer}; superl. {Sparest}; -- not used in all the senses of the word.] [AS. spaer sparing. Cf. {Spare}, v. t. ] 1. Scanty; not abundant or plentiful; as, a spare diet. [1913 Webster] 2. Sparing; frugal; parsimonious; chary. [1913 Webster] He was spare, but discreet of speech. --Carew. [1913 Webster] 3. Being over and above what is necessary, or what must be used or reserved; not wanted, or not used; superfluous; as, I have no spare time. [1913 Webster] If that no spare clothes he had to give. --Spenser. [1913 Webster] 4. Held in reserve, to be used in an emergency; as, a spare anchor; a spare bed or room. [1913 Webster] 5. Lean; wanting flesh; meager; thin; gaunt. [1913 Webster] O, give me the spare men, and spare me the great ones. --Shak. [1913 Webster] 6. Slow. [Obs. or prov. Eng.] --Grose. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spare \Spare\, n. 1. The act of sparing; moderation; restraint. [Obs.] [1913 Webster] Killing for sacrifice, without any spare. --Holland. [1913 Webster] 2. Parsimony; frugal use. [Obs.] --Bacon. [1913 Webster] Poured out their plenty without spite or spare. --Spenser. [1913 Webster] 3. An opening in a petticoat or gown; a placket. [Obs.] [1913 Webster] 4. That which has not been used or expended. [1913 Webster] 5. (Tenpins) The right of bowling again at a full set of pins, after having knocked all the pins down in less than three bowls. If all the pins are knocked down in one bowl it is a double spare; in two bowls, a single spare. For the meaning in modern bowling, see sense 6. [1913 Webster +PJC] 6. (Bowling) The act of knocking down all ten pins in two bowls, which entitles the bowler to add the number of pins knocked down in the next bowl to the score for the frame in which the spare occurred. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: spare adj 1: thin and fit; "the spare figure of a marathon runner"; "a body kept trim by exercise" [syn: {spare}, {trim}] 2: more than is needed, desired, or required; "trying to lose excess weight"; "found some extra change lying on the dresser"; "yet another book on heraldry might be thought redundant"; "skills made redundant by technological advance"; "sleeping in the spare room"; "supernumerary ornamentation"; "it was supererogatory of her to gloat"; "delete superfluous (or unnecessary) words"; "extra ribs as well as other supernumerary internal parts"; "surplus cheese distributed to the needy" [syn: {excess}, {extra}, {redundant}, {spare}, {supererogatory}, {superfluous}, {supernumerary}, {surplus}] 3: not taken up by scheduled activities; "a free hour between classes"; "spare time on my hands" [syn: {spare}, {free}] 4: kept in reserve especially for emergency use; "a reserve supply of food"; "a spare tire"; "spare parts" 5: lacking in amplitude or quantity; "a bare livelihood"; "a scanty harvest"; "a spare diet" [syn: {bare(a)}, {scanty}, {spare}] 6: lacking embellishment or ornamentation; "a plain hair style"; "unembellished white walls"; "functional architecture featuring stark unornamented concrete" [syn: {plain}, {bare}, {spare}, {unembellished}, {unornamented}] n 1: an extra component of a machine or other apparatus [syn: {spare part}, {spare}] 2: an extra car wheel and tire for a four-wheel vehicle [syn: {fifth wheel}, {spare}] 3: a score in tenpins; knocking down all ten after rolling two balls v 1: refrain from harming [syn: {spare}, {save}] 2: save or relieve from an experience or action; "I'll spare you from having to apologize formally" 3: give up what is not strictly needed; "he asked if they could spare one of their horses to speed his journey" [syn: {spare}, {give up}, {part with}, {dispense with}] 4: use frugally or carefully From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: spare save; spare

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.9465 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).