Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sound (12 entries) (6.0854 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sound-, *sound*.

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, n. [AS. sund a swimming, akin to E. swim. See {Swim}.] The air bladder of a fish; as, cod sounds are an esteemed article of food. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, n. (Zool.) A cuttlefish. [Obs.] --Ainsworth. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, a. [Compar. {Sounder}; superl. {Soundest}.] [OE. sound, AS. sund; akin to D. gezond, G. gesund, OHG. gisunt, Dan. & Sw. sund, and perhaps to L. sanus. Cf. {Sane}.] 1. Whole; unbroken; unharmed; free from flaw, defect, or decay; perfect of the kind; as, sound timber; sound fruit; a sound tooth; a sound ship. [1913 Webster] 2. Healthy; not diseased; not being in a morbid state; -- said of body or mind; as, a sound body; a sound constitution; a sound understanding. [1913 Webster] 3. Firm; strong; safe. [1913 Webster] The brasswork here, how rich it is in beams, And how, besides, it makes the whole house sound. --Chapman. [1913 Webster] 4. Free from error; correct; right; honest; true; faithful; orthodox; -- said of persons; as, a sound lawyer; a sound thinker. [1913 Webster] Do not I know you a favorer Of this new seat? Ye are nor sound. --Shak. [1913 Webster] 5. Founded in truth or right; supported by justice; not to be overthrown on refuted; not fallacious; as, sound argument or reasoning; a sound objection; sound doctrine; sound principles. [1913 Webster] Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me. --2 Tim. i. 13. [1913 Webster] 6. heavy; laid on with force; as, a sound beating. [1913 Webster] 7. Undisturbed; deep; profound; as, sound sleep. [1913 Webster] 8. Founded in law; legal; valid; not defective; as, a sound title to land. [1913 Webster] Note: Sound is sometimes used in the formation of self-explaining compounds; as, sound-headed, sound-hearted, sound-timbered, etc. [1913 Webster] {Sound currency} (Com.), a currency whose actual value is the same as its nominal value; a currency which does not deteriorate or depreciate or fluctuate in comparision with the standard of values. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, n. [F. sonde. See {Sound} to fathom.] (Med.) Any elongated instrument or probe, usually metallic, by which cavities of the body are sounded or explored, especially the bladder for stone, or the urethra for a stricture. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, v. i. To ascertain the depth of water with a sounding line or other device. [1913 Webster] I sound as a shipman soundeth in the sea with his plummet to know the depth of sea. --Palsgrave. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, adv. Soundly. [1913 Webster] So sound he slept that naught might him awake. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, n. [AS. sund a narrow sea or strait; akin to Icel., Sw., Dan. & G. sund, probably so named because it could be swum across. See {Swim}.] (Geog.) A narrow passage of water, or a strait between the mainland and an island; also, a strait connecting two seas, or connecting a sea or lake with the ocean; as, the Sound between the Baltic and the german Ocean; Long Island Sound. [1913 Webster] The Sound of Denmark, where ships pay toll. --Camden. [1913 Webster] {Sound dues}, tolls formerly imposed by Denmark on vessels passing through the Baltic Sound. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, v. t. [imp. & p. p. {Sounded}; p. pr. & vb. n. {Sounding}.] [F. sonder; cf. AS. sundgyrd a sounding rod, sundline a sounding line (see {Sound} a narrow passage of water).] 1. To measure the depth of; to fathom; especially, to ascertain the depth of by means of a line and plummet. [1913 Webster] 2. Fig.: To ascertain, or try to ascertain, the thoughts, motives, and purposes of (a person); to examine; to try; to test; to probe. [1913 Webster] I was in jest, And by that offer meant to sound your breast. --Dryden. [1913 Webster] I've sounded my Numidians man by man. --Addison. [1913 Webster] 3. (Med.) To explore, as the bladder or urethra, with a sound; to examine with a sound; also, to examine by auscultation or percussion; as, to sound a patient. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, v. t. 1. To cause to make a noise; to play on; as, to sound a trumpet or a horn; to sound an alarm. [1913 Webster] A bagpipe well could he play and soun[d]. --Chaucer. [1913 Webster] 2. To cause to exit as a sound; as, to sound a note with the voice, or on an instrument. [1913 Webster] 3. To order, direct, indicate, or proclain by a sound, or sounds; to give a signal for by a certain sound; as, to sound a retreat; to sound a parley. [1913 Webster] The clock sounded the hour of noon. --G. H. Lewes. [1913 Webster] 4. To celebrate or honor by sounds; to cause to be reported; to publish or proclaim; as, to sound the praises of fame of a great man or a great exploit. [1913 Webster] 5. To examine the condition of (anything) by causing the same to emit sounds and noting their character; as, to sound a piece of timber; to sound a vase; to sound the lungs of a patient. [1913 Webster] 6. To signify; to import; to denote. [Obs.] --Milton. [1913 Webster] Soun[d]ing alway the increase of his winning. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, n. [OE. soun, OF. son, sun, F. son, fr. L. sonus akin to Skr. svana sound, svan to sound, and perh. to E. swan. Cf. {Assonant}, {Consonant}, {Person}, {Sonata}, {Sonnet}, {Sonorous}, {Swan}.] 1. The peceived object occasioned by the impulse or vibration of a material substance affecting the ear; a sensation or perception of the mind received through the ear, and produced by the impulse or vibration of the air or other medium with which the ear is in contact; the effect of an impression made on the organs of hearing by an impulse or vibration of the air caused by a collision of bodies, or by other means; noise; report; as, the sound of a drum; the sound of the human voice; a horrid sound; a charming sound; a sharp, high, or shrill sound. [1913 Webster] The warlike sound Of trumpets loud and clarions. --Milton. [1913 Webster] 2. The occasion of sound; the impulse or vibration which would occasion sound to a percipient if present with unimpaired; hence, the theory of vibrations in elastic media such cause sound; as, a treatise on sound. [1913 Webster] Note: In this sense, sounds are spoken of as audible and inaudible. [1913 Webster] 3. Noise without signification; empty noise; noise and nothing else. [1913 Webster] Sense and not sound . . . must be the principle. --Locke. [1913 Webster] {Sound boarding}, boards for holding pugging, placed in partitions of under floors in order to deaden sounds. {Sound bow}, in a series of transverse sections of a bell, that segment against which the clapper strikes, being the part which is most efficacious in producing the sound. See Illust. of {Bell}. {Sound post}. (Mus.) See {Sounding post}, under {Sounding}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sound \Sound\, v. i. [OE. sounen, sownen, OF. soner, suner, F. sonner, from L. sonare. See {Sound} a noise.] 1. To make a noise; to utter a voice; to make an impulse of the air that shall strike the organs of hearing with a perceptible effect. "And first taught speaking trumpets how to sound." --Dryden. [1913 Webster] How silver-sweet sound lovers' tongues! --Shak. [1913 Webster] 2. To be conveyed in sound; to be spread or published; to convey intelligence by sound. [1913 Webster] From you sounded out the word of the Lord. --1 Thess. i. 8. [1913 Webster] 3. To make or convey a certain impression, or to have a certain import, when heard; hence, to seem; to appear; as, this reproof sounds harsh; the story sounds like an invention. [1913 Webster] Good sir, why do you start, and seem to fear Things that do sound so fair? --Shak. [1913 Webster] {To sound in} or {To sound into}, to tend to; to partake of the nature of; to be consonant with. [Obs., except in the phrase To sound in damages, below.] [1913 Webster] Soun[d]ing in moral virtue was his speech. --Chaucer. [1913 Webster] {To sound in damages} (Law), to have the essential quality of damages. This is said of an action brought, not for the recovery of a specific thing, as replevin, etc., but for damages only, as trespass, and the like. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sound adj 1: financially secure and safe; "sound investments"; "a sound economy" [ant: {unsound}] 2: exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of French laws"; "healthy relations between labor and management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his decision" [syn: {healthy}, {intelligent}, {levelheaded}, {level-headed}, {sound}] 3: in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation" [ant: {unsound}] 4: in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body" [syn: {good}, {sound}] 5: logically valid; "a sound argument" [syn: {reasoned}, {sound}, {well-grounded}] 6: having legal efficacy or force; "a sound title to the property" [syn: {legal}, {sound}, {effectual}] 7: free from moral defect; "a man of sound character" 8: (of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep" [syn: {heavy}, {profound}, {sound}, {wakeless}] 9: thorough; "a sound thrashing" n 1: the particular auditory effect produced by a given cause; "the sound of rain on the roof"; "the beautiful sound of music" [ant: {quiet}, {silence}] 2: the subjective sensation of hearing something; "he strained to hear the faint sounds" [syn: {sound}, {auditory sensation}] 3: mechanical vibrations transmitted by an elastic medium; "falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them" 4: the sudden occurrence of an audible event; "the sound awakened them" 5: the audible part of a transmitted signal; "they always raise the audio for commercials" [syn: {audio}, {sound}] 6: (phonetics) an individual sound unit of speech without concern as to whether or not it is a phoneme of some language [syn: {phone}, {speech sound}, {sound}] 7: a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water [syn: {strait}, {sound}] 8: a large ocean inlet or deep bay; "the main body of the sound ran parallel to the coast" v 1: appear in a certain way; "This sounds interesting" 2: make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun went `bang'" [syn: {sound}, {go}] 3: give off a certain sound or sounds; "This record sounds scratchy" 4: announce by means of a sound; "sound the alarm" 5: utter with vibrating vocal chords [syn: {voice}, {sound}, {vocalize}, {vocalise}] [ant: {devoice}] 6: cause to sound; "sound the bell"; "sound a certain note" 7: measure the depth of (a body of water) with a sounding line [syn: {fathom}, {sound}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0854 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).