Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sort (8 entries) (3.5869 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sort-, *sort*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sort \Sort\, n. [F. sorl, L. sors, sortis. See {Sort} kind.] Chance; lot; destiny. [Obs.] [1913 Webster] By aventure, or sort, or cas [chance]. --Chaucer. [1913 Webster] Let blockish Ajax draw The sort to fight with Hector. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sort \Sort\, n. [F. sorie (cf. It. sorta, sorte), from L. sors, sorti, a lot, part, probably akin to serere to connect. See {Series}, and cf. {Assort}, {Consort}, {Resort}, {Sorcery}, {Sort} lot.] 1. A kind or species; any number or collection of individual persons or things characterized by the same or like qualities; a class or order; as, a sort of men; a sort of horses; a sort of trees; a sort of poems. [1913 Webster] 2. Manner; form of being or acting. [1913 Webster] Which for my part I covet to perform, In sort as through the world I did proclaim. --Spenser. [1913 Webster] Flowers, in such sort worn, can neither be smelt nor seen well by those that wear them. --Hooker. [1913 Webster] I'll deceive you in another sort. --Shak. [1913 Webster] To Adam in what sort Shall I appear? --Milton. [1913 Webster] I shall not be wholly without praise, if in some sort I have copied his style. --Dryden. [1913 Webster] 3. Condition above the vulgar; rank. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 4. A chance group; a company of persons who happen to be together; a troop; also, an assemblage of animals. [Obs.] "A sort of shepherds." --Spenser. "A sort of steers." --Spenser. "A sort of doves." --Dryden. "A sort of rogues." --Massinger. [1913 Webster] A boy, a child, and we a sort of us, Vowed against his voyage. --Chapman. [1913 Webster] 5. A pair; a set; a suit. --Johnson. [1913 Webster] 6. pl. (Print.) Letters, figures, points, marks, spaces, or quadrats, belonging to a case, separately considered. [1913 Webster] {Out of sorts} (Print.), with some letters or sorts of type deficient or exhausted in the case or font; hence, colloquially, out of order; ill; vexed; disturbed. {To run upon sorts} (Print.), to use or require a greater number of some particular letters, figures, or marks than the regular proportion, as, for example, in making an index. [1913 Webster] Syn: Kind; species; rank; condition. Usage: {Sort}, {Kind}. Kind originally denoted things of the same family, or bound together by some natural affinity; and hence, a class. Sort signifies that which constitutes a particular lot of parcel, not implying necessarily the idea of affinity, but of mere assemblage. the two words are now used to a great extent interchangeably, though sort (perhaps from its original meaning of lot) sometimes carries with it a slight tone of disparagement or contempt, as when we say, that sort of people, that sort of language. From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sort \Sort\, v. i. 1. To join or associate with others, esp. with others of the same kind or species; to agree. [1913 Webster] Nor do metals only sort and herd with metals in the earth, and minerals with minerals. --Woodward. [1913 Webster] The illiberality of parents towards children makes them base, and sort with any company. --Bacon. [1913 Webster] 2. To suit; to fit; to be in accord; to harmonize. [1913 Webster] They are happy whose natures sort with their vocations. --Bacon. [1913 Webster] Things sort not to my will. --herbert. [1913 Webster] I can not tell you precisely how they sorted. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sort \Sort\, v. t. [imp. & p. p. {Sorted}; p. pr. & vb. n. {Sorting}.] 1. To separate, and place in distinct classes or divisions, as things having different qualities; as, to sort cloths according to their colors; to sort wool or thread according to its fineness. [1913 Webster] Rays which differ in refrangibility may be parted and sorted from one another. --Sir I. Newton. [1913 Webster] 2. To reduce to order from a confused state. --Hooker. [1913 Webster] 3. To conjoin; to put together in distribution; to class. [1913 Webster] Shellfish have been, by some of the ancients, compared and sorted with insects. --Bacon. [1913 Webster] She sorts things present with things past. --Sir J. Davies. [1913 Webster] 4. To choose from a number; to select; to cull. [1913 Webster] That he may sort out a worthy spouse. --Chapman. [1913 Webster] I'll sort some other time to visit you. --Shak. [1913 Webster] 5. To conform; to adapt; to accommodate. [R.] [1913 Webster] I pray thee, sort thy heart to patience. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sort n 1: a category of things distinguished by some common characteristic or quality; "sculpture is a form of art"; "what kinds of desserts are there?" [syn: {kind}, {sort}, {form}, {variety}] 2: an approximate definition or example; "she wore a sort of magenta dress"; "she served a creamy sort of dessert thing" 3: a person of a particular character or nature; "what sort of person is he?"; "he's a good sort" 4: an operation that segregates items into groups according to a specified criterion; "the bottleneck in mail delivery is the process of sorting" [syn: {sort}, {sorting}] v 1: examine in order to test suitability; "screen these samples"; "screen the job applicants" [syn: {screen}, {screen out}, {sieve}, {sort}] 2: arrange or order by classes or categories; "How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?" [syn: {classify}, {class}, {sort}, {assort}, {sort out}, {separate}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: sort kind; sort From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: sort black From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: sort [sɔr] destiny; fate; fortune; luck kind; sort

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.5869 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).