Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for solid (4 entries) (6.2716 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solid-, *solid*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Solid \Sol"id\ (s[o^]l"[i^]d), a. [L. solidus, probably akin to sollus whole, entire, Gr. ???: cf. F. solide. Cf. {Consolidate},{Soda}, {Solder}, {Soldier}, {Solemn}.] 1. Having the constituent parts so compact, or so firmly adhering, as to resist the impression or penetration of other bodies; having a fixed form; hard; firm; compact; -- opposed to {fluid} and {liquid} or to {plastic}, like clay, or to {incompact}, like sand. [1913 Webster] 2. Not hollow; full of matter; as, a solid globe or cone, as distinguished from a {hollow} one; not spongy; dense; hence, sometimes, heavy. [1913 Webster] 3. (Arith.) Having all the geometrical dimensions; cubic; as, a solid foot contains 1,728 solid inches. [1913 Webster] Note: In this sense, cubics now generally used. [1913 Webster] 4. Firm; compact; strong; stable; unyielding; as, a solid pier; a solid pile; a solid wall. [1913 Webster] 5. Applied to a compound word whose parts are closely united and form an unbroken word; -- opposed to {hyphened}. [1913 Webster] 6. Fig.: Worthy of credit, trust, or esteem; substantial, as opposed to {frivolous} or {fallacious}; weighty; firm; strong; valid; just; genuine. [1913 Webster] The solid purpose of a sincere and virtuous answer. --Milton. [1913 Webster] These, wanting wit, affect gravity, and go by the name of solid men. --Dryden. [1913 Webster] The genius of the Italians wrought by solid toil what the myth-making imagination of the Germans had projected in a poem. --J. A. Symonds. [1913 Webster] 7. Sound; not weakly; as, a solid constitution of body. --I. Watts. [1913 Webster] 8. (Bot.) Of a fleshy, uniform, undivided substance, as a bulb or root; not spongy or hollow within, as a stem. [1913 Webster] 9. (Metaph.) Impenetrable; resisting or excluding any other material particle or atom from any given portion of space; -- applied to the supposed ultimate particles of matter. [1913 Webster] 10. (Print.) Not having the lines separated by leads; not open. [1913 Webster] 11. United; without division; unanimous; as, the delegation is solid for a candidate. [Polit. Cant. U.S.] [1913 Webster] {Solid angle}. (Geom.) See under {Angle}. {Solid color}, an even color; one not shaded or variegated. {Solid green}. See {Emerald green} (a), under {Green}. {Solid measure} (Arith.), a measure for volumes, in which the units are each a cube of fixed linear magnitude, as a cubic foot, yard, or the like; thus, a foot, in solid measure, or a solid foot, contains 1,728 solid inches. {Solid newel} (Arch.), a newel into which the ends of winding stairs are built, in distinction from a hollow newel. See under {Hollow}, a. {Solid problem} (Geom.), a problem which can be construed geometrically, only by the intersection of a circle and a conic section or of two conic sections. --Hutton. {Solid square} (Mil.), a square body or troops in which the ranks and files are equal. [1913 Webster] Syn: Hard; firm; compact; strong; substantial; stable; sound; real; valid; true; just; weighty; profound; grave; important. Usage: {Solid}, {Hard}. These words both relate to the internal constitution of bodies; but hardnotes a more impenetrable nature or a firmer adherence of the component parts than solid. Hard is opposed to soft, and solid to fluid, liquid, open, or hollow. Wood is usually solid; but some kinds of wood are hard, and others are soft. [1913 Webster] Repose you there; while I [return] to this hard house, More harder than the stones whereof 't is raised. --Shak. [1913 Webster] I hear his thundering voice resound, And trampling feet than shake the solid ground. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Solid \Sol"id\, n. 1. A substance that is held in a fixed form by cohesion among its particles; a substance not fluid. [1913 Webster] 2. (Geom.) A magnitude which has length, breadth, and thickness; a part of space bounded on all sides. [1913 Webster] {Solid of revolution}. (Geom.) See {Revolution}, n., 5. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: solid adj 1: characterized by good substantial quality; "solid comfort"; "a solid base hit" 2: of definite shape and volume; firm; neither liquid nor gaseous; "ice is water in the solid state" [ant: {gaseous}, {liquid}] 3: entirely of one substance with no holes inside; "a solid block of wood" [ant: {hollow}] 4: of one substance or character throughout; "solid gold"; "carved out of solid rock" 5: uninterrupted in space; having no gaps or breaks; "a solid line across the page"; "solid sheets of water" 6: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid food"; "ate a substantial breakfast"; "four square meals a day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid}, {square}, {substantial}] 7: of good quality and condition; solidly built; "a solid foundation"; "several substantial timber buildings" [syn: {solid}, {strong}, {substantial}] 8: not soft or yielding to pressure; "a firm mattress"; "the snow was firm underfoot"; "solid ground" [syn: {firm}, {solid}] 9: having three dimensions; "a solid object" 10: impenetrable for the eye; "solid blackness" 11: financially sound; "the bank is solid and will survive this attack" 12: of a substantial character and not frivolous or superficial; "work of solid scholarship"; "based on solid facts" 13: meriting respect or esteem; "an upstanding member of the community" [syn: {upstanding}, {solid}] 14: of the same color throughout; "solid color" [syn: {solid}, {self-colored}, {self-coloured}] 15: acting together as a single undiversified whole; "a solid voting bloc" [syn: {solid}, {unanimous}, {whole}] n 1: matter that is solid at room temperature and pressure 2: the state in which a substance has no tendency to flow under moderate stress; resists forces (such as compression) that tend to deform it; and retains a definite size and shape [syn: {solid}, {solidness}, {solid state}] 3: a three-dimensional shape From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: solid [zoːliːt] solid

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  solid 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
solid
 • เชื่อใจได้: ไว้ใจได้ [Lex2]
 • แข็ง: มีลักษณะตัน [Lex2]
 • ซึ่งไว้ใจได้[Lex2]
 • ต่อเนื่อง: ซึ่งไม่หยุดพัก [Lex2]
 • ของแข็ง[Lex2]
 • (ซอล\'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน [Hope]
 • (adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์ [Nontri]
 • (n) ของแข็ง [Nontri]
 • /S AA1 L AH0 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
solide, Sold, Soli

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sol id, sol-id, solide, soli, solin, solins, solides, soit, polit, polît, salit, salît

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2716 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).