Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for soft (5 entries) (6.0771 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soft-, *soft*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Soft \Soft\ (s[o^]ft; 115), a. [Compar. {Softer} (s[o^]ft"[~e]r); superl. {Softest}.] [OE. softe, AS. s[=o]fte, properly adv. of s[=e]fte, adj.; akin to OS. s[=a]fto, adv., D. zacht, OHG. samfto, adv., semfti, adj., G. sanft, LG. sacht; of uncertain origin.] 1. Easily yielding to pressure; easily impressed, molded, or cut; not firm in resisting; impressible; yielding; also, malleable; -- opposed to {hard}; as, a soft bed; a soft peach; soft earth; soft wood or metal. [1913 Webster] 2. Not rough, rugged, or harsh to the touch; smooth; delicate; fine; as, soft silk; a soft skin. [1913 Webster] They that wear soft clothing are in king's houses. --Matt. xi. 8. [1913 Webster] 3. Hence, agreeable to feel, taste, or inhale; not irritating to the tissues; as, a soft liniment; soft wines. "The soft, delicious air." --Milton. [1913 Webster] 4. Not harsh or offensive to the sight; not glaring; pleasing to the eye; not exciting by intensity of color or violent contrast; as, soft hues or tints. [1913 Webster] The sun, shining upon the upper part of the clouds . . . made the softest lights imaginable. --Sir T. Browne. [1913 Webster] 5. Not harsh or rough in sound; gentle and pleasing to the ear; flowing; as, soft whispers of music. [1913 Webster] Her voice was ever soft, Gentle, and low, -- an excellent thing in woman. --Shak. [1913 Webster] Soft were my numbers; who could take offense? --Pope. [1913 Webster] 6. Easily yielding; susceptible to influence; flexible; gentle; kind. [1913 Webster] I would to God my heart were flint, like Edward's; Or Edward's soft and pitiful, like mine. --Shak. [1913 Webster] The meek or soft shall inherit the earth. --Tyndale. [1913 Webster] 7. Expressing gentleness, tenderness, or the like; mild; conciliatory; courteous; kind; as, soft eyes. [1913 Webster] A soft answer turneth away wrath. --Prov. xv. 1. [1913 Webster] A face with gladness overspread, Soft smiles, by human kindness bred. --Wordsworth. [1913 Webster] 8. Effeminate; not courageous or manly, weak. [1913 Webster] A longing after sensual pleasures is a dissolution of the spirit of a man, and makes it loose, soft, and wandering. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 9. Gentle in action or motion; easy. [1913 Webster] On her soft axle, white she paces even, And bears thee soft with the smooth air along. --Milton. [1913 Webster] 10. Weak in character; impressible. [1913 Webster] The deceiver soon found this soft place of Adam's. --Glanvill. [1913 Webster] 11. Somewhat weak in intellect. [Colloq.] [1913 Webster] He made soft fellows stark noddies, and such as were foolish quite mad. --Burton. [1913 Webster] 12. Quiet; undisturbed; paceful; as, soft slumbers. [1913 Webster] 13. Having, or consisting of, a gentle curve or curves; not angular or abrupt; as, soft outlines. [1913 Webster] 14. Not tinged with mineral salts; adapted to decompose soap; as, soft water is the best for washing. [1913 Webster] 15. (Phonetics) (a) Applied to a palatal, a sibilant, or a dental consonant (as g in gem, c in cent, etc.) as distinguished from a guttural mute (as g in go, c in cone, etc.); -- opposed to {hard}. (b) Belonging to the class of sonant elements as distinguished from the surd, and considered as involving less force in utterance; as, b, d, g, z, v, etc., in contrast with p, t, k, s, f, etc. [1913 Webster] {Soft clam} (Zool.), the common or long clam ({Mya arenaria}). See {Mya}. {Soft coal}, bituminous coal, as distinguished from anthracite, or hard, coal. {Soft crab} (Zool.), any crab which has recently shed its shell. {Soft dorsal} (Zool.), the posterior part of the dorsal fin of fishes when supported by soft rays. {Soft grass}. (Bot.) See {Velvet grass}. {Soft money}, paper money, as distinguished from coin, or hard money. [Colloq. U.S.] {Soft mute}. (Phonetics) See {Media}. {Soft palate}. See the Note under {Palate}. {Soft ray} (Zool.), a fin ray which is articulated and usually branched. {Soft soap}. See under {Soap}. {Soft-tack}, leavened bread, as distinguished from {hard-tack}, or {ship bread}. {Soft tortoise} (Zool.), any river tortoise of the genus Trionyx. See {Trionyx}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Soft \Soft\, n. A soft or foolish person; an idiot. [Colloq.] --G. Eliot. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Soft \Soft\, adv. Softly; without roughness or harshness; gently; quietly. --Chaucer. [1913 Webster] A knight soft riding toward them. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Soft \Soft\, interj. Be quiet; hold; stop; not so fast. [1913 Webster] Soft, you; a word or two before you go. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: soft adv 1: in a relaxed manner; or without hardship; "just wanted to take it easy" (`soft' is nonstandard) [syn: {easy}, {soft}] adj 1: yielding readily to pressure or weight [ant: {hard}] 2: compassionate and kind; conciliatory; "he was soft on his children" [ant: {hard}] 3: (of sound) relatively low in volume; "soft voices"; "soft music" [ant: {loud}] 4: easily hurt; "soft hands"; "a baby's delicate skin" [syn: {delicate}, {soft}] 5: produced with vibration of the vocal cords; "a frequently voiced opinion"; "voiced consonants such as `b' and `g' and `z'"; [syn: {voiced}, {sonant}, {soft}] [ant: {hard}, {surd}, {unvoiced}, {voiceless}] 6: not protected against attack (especially by nuclear weapons); "soft targets" [ant: {hardened}] 7: used chiefly as a direction or description in music; "the piano passages in the composition" [syn: {piano}, {soft}] [ant: {forte}, {loud}] 8: (of light) transmitted from a broad light source or reflected [syn: {soft}, {diffuse}, {diffused}] [ant: {concentrated}, {hard}] 9: (of speech sounds); produced with the back of the tongue raised toward the hard palate; characterized by a hissing or hushing sound (as `s' and `sh') [ant: {hard}] 10: (of a commodity or market or currency) falling or likely to fall in value; "the market for computers is soft" 11: using evidence not readily amenable to experimental verification or refutation; "soft data"; "the soft sciences" 12: tolerant or lenient; "indulgent parents risk spoiling their children"; "too soft on the children"; "they are soft on crime" [syn: {indulgent}, {lenient}, {soft}] 13: soft and mild; not harsh or stern or severe; "a gentle reprimand"; "a vein of gentle irony"; "poked gentle fun at him" [syn: {gentle}, {soft}] 14: having little impact; "an easy pat on the shoulder"; "gentle rain"; "a gentle breeze"; "a soft (or light) tapping at the window" [syn: {easy}, {gentle}, {soft}] 15: out of condition; not strong or robust; incapable of exertion or endurance; "he was too soft for the army"; "flabby around the middle"; "flaccid cheeks" [syn: {soft}, {flabby}, {flaccid}] 16: willing to negotiate and compromise 17: not burdensome or demanding; borne or done easily and without hardship; "what a cushy job!"; "the easygoing life of a parttime consultant"; "a soft job" [syn: {cushy}, {soft}, {easygoing}] 18: mild and pleasant; "balmy days and nights"; "the climate was mild and conducive to life or growth"; "a soft breeze" [syn: {balmy}, {mild}, {soft}] 19: not brilliant or glaring; "the moon cast soft shadows"; "soft pastel colors"; "subdued lighting" [syn: {soft}, {subdued}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0771 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).