Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for snap (10 entries) (6.0779 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snap-, *snap*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Snap \Snap\, v. i. 1. To break short, or at once; to part asunder suddenly; as, a mast snaps; a needle snaps. [1913 Webster] But this weapon will snap short, unfaithful to the hand that employs it. --Burke. [1913 Webster] 2. To give forth, or produce, a sharp, cracking noise; to crack; as, blazing firewood snaps. [1913 Webster] 3. To make an effort to bite; to aim to seize with the teeth; to catch eagerly (at anything); -- often with at; as, a dog snapsat a passenger; a fish snaps at the bait. [1913 Webster] 4. To utter sharp, harsh, angry words; -- often with at; as, to snap at a child. [1913 Webster] 5. To miss fire; as, the gun snapped. [1913 Webster] 6. Of the eyes, to emit sudden, brief sparkles like those of a snapping fire, as sometimes in anger. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Snap \Snap\, v. t. [imp. & p. p. {Snapped}; p. pr. & vb. n. {Snapping}.] [LG. or D. snappen to snap up, to snatch; akin to G. schnappen, MHG. snaben, Dan. snappe, and to D. snavel beak, bill. Cf. {Neb}, {Snaffle}, n.] 1. To break at once; to break short, as substances that are brittle. [1913 Webster] Breaks the doors open, snaps the locks. --Prior. [1913 Webster] 2. To strike, to hit, or to shut, with a sharp sound. [1913 Webster] 3. To bite or seize suddenly, especially with the teeth. [1913 Webster] He, by playing too often at the mouth of death, has been snapped by it at last. --South. [1913 Webster] 4. To break upon suddenly with sharp, angry words; to treat snappishly; -- usually with up. --Granville. [1913 Webster] 5. To crack; to cause to make a sharp, cracking noise; as, to snap a whip. [1913 Webster] MacMorian snapped his fingers repeatedly. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 6. To project with a snap. [1913 Webster] 7. (Cricket) To catch out sharply (a batsman who has just snicked a bowled ball). [Webster 1913 Suppl.] {To snap back} (Football), to roll the ball back with the foot; -- done only by the center rush, who thus delivers the ball to the quarter back on his own side when both sides are ranged in line. {To snap off}. (a) To break suddenly. (b) To bite off suddenly. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Snap \Snap\, a. Done, performed, made, executed, carried through, or the like, quickly and without deliberation; as, a snap judgment or decision; a snap political convention. [Colloq.] [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Snap \Snap\, n. [Cf. D. snap a snatching. See {Snap}, v. t.] 1. A sudden breaking or rupture of any substance. [1913 Webster] 2. A sudden, eager bite; a sudden seizing, or effort to seize, as with the teeth. [1913 Webster] 3. A sudden, sharp motion or blow, as with the finger sprung from the thumb, or the thumb from the finger. [1913 Webster] 4. A sharp, abrupt sound, as that made by the crack of a whip; as, the snap of the trigger of a gun. [1913 Webster] 5. A greedy fellow. --L'Estrange. [1913 Webster] 6. That which is, or may be, snapped up; something bitten off, seized, or obtained by a single quick movement; hence, a bite, morsel, or fragment; a scrap. [1913 Webster] He's a nimble fellow, And alike skilled in every liberal science, As having certain snaps of all. --B. Jonson. [1913 Webster] 7. A sudden severe interval or spell; -- applied to the weather; as, a cold snap. --Lowell. [1913 Webster] 8. A small catch or fastening held or closed by means of a spring, or one which closes with a snapping sound, as the catch of a bracelet, necklace, clasp of a book, etc. [1913 Webster] 9. (Zool.) A snap beetle. [1913 Webster] 10. A thin, crisp cake, usually small, and flavored with ginger; -- used chiefly in the plural. [1913 Webster] 11. Briskness; vigor; energy; decision. [Colloq.] [1913 Webster] 12. Any circumstance out of which money may be made or an advantage gained. [Slang] [1913 Webster] 13. Any task, labor, set of circumstances, or the like, that yields satisfactory results or gives pleasure with little trouble or effort, as an easy course of study, a job where work is light, a bargain, etc. [Slang, Chiefly U. S.] [Webster 1913 Suppl.] 14. A snap shot with a firearm. [Webster 1913 Suppl.] 15. (Photog.) A snapshot. [Webster 1913 Suppl.] 16. Something of no value; as, not worth a snap. [Colloq.] [Webster 1913 Suppl.] 17. (Football) The action of snapping the ball back, from the center usu. to the quarterback, which commences the play (down), and, if the clock had stopped, restarts the timer clock; a {snap back}. [PJC] {Snap back} (Football), the act of snapping back the ball. {Snap beetle}, or {Snap bug} (Zool.), any beetle of the family {Elateridae}, which, when laid on its back, is able to leap to a considerable height by means of a thoracic spring; -- called also {snapping beetle}. {Snap flask} (Molding), a flask for small work, having its sides separable and held together by latches, so that the flask may be removed from around the sand mold. {Snap judgment}, a judgment formed on the instant without deliberation. {Snap lock}, a lock shutting with a catch or snap. {Snap riveting}, riveting in which the rivets have snapheads formed by a die or swaging tool. {Snap shot}, a quick offhand shot, without deliberately taking aim. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: snap n 1: the act of catching an object with the hands; "Mays made the catch with his back to the plate"; "he made a grab for the ball before it landed"; "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"; "the infielder's snap and throw was a single motion" [syn: {catch}, {grab}, {snatch}, {snap}] 2: a spell of cold weather; "a cold snap in the middle of May" 3: tender green beans without strings that easily snap into sections [syn: {snap bean}, {snap}] 4: a crisp round cookie flavored with ginger [syn: {gingersnap}, {ginger snap}, {snap}, {ginger nut}] 5: the noise produced by the rapid movement of a finger from the tip to the base of the thumb on the same hand; "servants appeared at the snap of his fingers" 6: a sudden sharp noise; "the crack of a whip"; "he heard the cracking of the ice"; "he can hear the snap of a twig" [syn: {crack}, {cracking}, {snap}] 7: a sudden breaking 8: the tendency of a body to return to its original shape after it has been stretched or compressed; "the waistband had lost its snap" [syn: {elasticity}, {snap}] [ant: {inelasticity}] 9: an informal photograph; usually made with a small hand-held camera; "my snapshots haven't been developed yet"; "he tried to get unposed shots of his friends" [syn: {snapshot}, {snap}, {shot}] 10: a fastener used on clothing; fastens with a snapping sound; "children can manage snaps better than buttons" [syn: {snap}, {snap fastener}, {press stud}] 11: any undertaking that is easy to do; "marketing this product will be no picnic" [syn: {cinch}, {breeze}, {picnic}, {snap}, {duck soup}, {child's play}, {pushover}, {walkover}, {piece of cake}] 12: the act of snapping the fingers; movement of a finger from the tip to the base of the thumb on the same hand; "he gave his fingers a snap" 13: (American football) putting the ball in play by passing it (between the legs) to a back; "the quarterback fumbled the snap" [syn: {centering}, {snap}] v 1: utter in an angry, sharp, or abrupt tone; "The sales clerk snapped a reply at the angry customer"; "The guard snarled at us" [syn: {snap}, {snarl}] 2: separate or cause to separate abruptly; "The rope snapped"; "tear the paper" [syn: {tear}, {rupture}, {snap}, {bust}] 3: break suddenly and abruptly, as under tension; "The pipe snapped" [syn: {snap}, {crack}] 4: move or strike with a noise; "he clicked on the light"; "his arm was snapped forward" [syn: {snap}, {click}] 5: close with a snapping motion; "The lock snapped shut" 6: make a sharp sound; "his fingers snapped" [syn: {snap}, {crack}] 7: move with a snapping sound; "bullets snapped past us" 8: to grasp hastily or eagerly; "Before I could stop him the dog snatched the ham bone" [syn: {snatch}, {snatch up}, {snap}] 9: put in play with a snap; "snap a football" 10: cause to make a snapping sound; "snap your fingers" [syn: {snap}, {click}, {flick}] 11: lose control of one's emotions; "When she heard that she had not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby died, she snapped" [syn: {break down}, {lose it}, {snap}] 12: bring the jaws together; "he snapped indignantly" 13: record on photographic film; "I photographed the scene of the accident"; "She snapped a picture of the President" [syn: {photograph}, {snap}, {shoot}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: snap v. To replace a pointer to a pointer with a direct pointer; to replace an old address with the forwarding address found there. If you telephone the main number for an institution and ask for a particular person by name, the operator may tell you that person's extension before connecting you, in the hopes that you will snap your pointer and dial direct next time. The underlying metaphor may be that of a rubber band stretched through a number of intermediate points; if you remove all the thumbtacks in the middle, it snaps into a straight line from first to last. See {chase pointers}. Often, the behavior of a {trampoline} is to perform an error check once and then snap the pointer that invoked it so as henceforth to bypass the trampoline (and its one-shot error check). In this context one also speaks of snapping links. For example, in a LISP implementation, a function interface trampoline might check to make sure that the caller is passing the correct number of arguments; if it is, and if the caller and the callee are both compiled, then snapping the link allows that particular path to use a direct procedure-call instruction with no further overhead. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SNAP SubNetwork Access Protocol (LAN, ethernet) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SNAP SubNetwork Attachment Point (IEEE 802.1a) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SNAP System and Network Administration Program From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SNAP System Neutral Access Protocol (SciTech)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0779 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).