Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for snake (4 entries) (3.2033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snake-, *snake*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Snake \Snake\, n. [AS. snaca; akin to LG. snake, schnake, Icel. sn[=a]kr, sn?kr, Dan. snog, Sw. snok; of uncertain origin.] (Zool.) Any species of the order Ophidia; an ophidian; a serpent, whether harmless or venomous. See {Ophidia}, and {Serpent}. [1913 Webster] Note: Snakes are abundant in all warm countries, and much the larger number are harmless to man. [1913 Webster] {Blind snake}, {Garter snake}, {Green snake}, {King snake}, {Milk snake}, {Rock snake}, {Water snake}, etc. See under {Blind}, {Garter}, etc. {Fetich snake} (Zool.), a large African snake ({Python Sebae}) used by the natives as a fetich. {Ringed snake} (Zool.), a common European columbrine snake ({Tropidonotus natrix}). {Snake eater}. (Zool.) (a) The markhoor. (b) The secretary bird. {Snake fence}, a worm fence (which see). [U.S.] {Snake fly} (Zool.), any one of several species of neuropterous insects of the genus {Rhaphidia}; -- so called because of their large head and elongated neck and prothorax. {Snake gourd} (Bot.), a cucurbitaceous plant ({Trichosanthes anguina}) having the fruit shorter and less snakelike than that of the serpent cucumber. {Snake killer}. (Zool.) (a) The secretary bird. (b) The chaparral cock. {Snake moss} (Bot.), the common club moss ({Lycopodium clavatum}). See {Lycopodium}. {Snake nut} (Bot.), the fruit of a sapindaceous tree ({Ophiocaryon paradoxum}) of Guiana, the embryo of which resembles a snake coiled up. {Tree snake} (Zool.), any one of numerous species of colubrine snakes which habitually live in trees, especially those of the genus {Dendrophis} and allied genera. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Snake \Snake\, v. i. To crawl like a snake. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Snake \Snake\, v. t. [imp. & p. p. {Snaked}; p. pr. & vb. n. {Snaking}.] 1. To drag or draw, as a snake from a hole; -- often with out. [Colloq. U.S.] --Bartlett. [1913 Webster] 2. (Naut.) To wind round spirally, as a large rope with a smaller, or with cord, the small rope lying in the spaces between the strands of the large one; to worm. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: snake n 1: limbless scaly elongate reptile; some are venomous [syn: {snake}, {serpent}, {ophidian}] 2: a deceitful or treacherous person [syn: {snake}, {snake in the grass}] 3: a tributary of the Columbia River that rises in Wyoming and flows westward; discovered in 1805 by the Lewis and Clark Expedition [syn: {Snake}, {Snake River}] 4: a long faint constellation in the southern hemisphere near the equator stretching between Virgo and Cancer [syn: {Hydra}, {Snake}] 5: something long, thin, and flexible that resembles a snake v 1: move smoothly and sinuously, like a snake 2: form a snake-like pattern; "The river snakes through the valley" 3: move along a winding path; "The army snaked through the jungle"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  snake 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
snake
 • งู[Lex2]
 • (สเนค) n. งู,ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง,คนกลับกลอก,ชายที่ชอบหลอกลวงหญิงสาว vt.,vi. คดเคี้ยวไปมา,เคลื่อนตัวเหมือนงู, ###S. reptile,serpent, [Hope]
 • (n) งู [Nontri]
 • /S N EY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
sanken, danke, Anke, sank, anale, sacke, sinke, Säcke, Sande, Schnake, ranke, sankt, tanke, zanke, Kanake, Senate, Sonate, knacke, staken, starke, Name, Nase, Safe, Sage, Same, Unke, danken, hake, nahe, sage, saue, stak, unke, stank, Dank, dank, San, sacken, sinken, Gnade, Knabe, Krake, Silke, Slawe, Socke, Spike, Stare, spaße, spuke, stakt, staue, anal, Sack, ranken, tanken, zanken, stark, Bank, Inka, Sand, Tank, Zank, knacken, sang, sann, Skalen, Skat, Haken, Laken, Namen, Paket, Senat, Sinai, Stack, Steak, haken, sagen, sauen, unken, Saal, Star, SAP, SAS, Sam, Sao, Sau, nah, sah, saß, Isaak, Stauen, spaßen, spuken, stauen, Span, Flak, Irak, Peak, Saat, Snob

Similar FRENCH words suggested by aspell:
saké, sakés, snack, shaker, snacks, saque, saqué

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.2033 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).