Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for smote (3 entries) (5.6355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smote-, *smote*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Smote \Smote\, imp. (& rare p. p.) of {Smite}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Smite \Smite\ (sm[imac]t), v. t. [imp. {Smote} (sm[=o]t), rarely {Smit} (sm[i^]t); p. p. {Smitten} (sm[i^]t"t'n), rarely {Smit}, or {Smote}; p. pr. & vb. n. {Smiting} (sm[imac]t"[i^]ng).] [AS. sm[imac]tan to smite, to soil, pollute; akin to OFries. sm[imac]ta to smite, LG. smiten, D. smijten, G. schmeissen, OHG. sm[imac]zan to smear, stroke, OSw. & dial. Sw. smita to smite, Dan. smide to throw, Goth. bismeitan, to anoint, besmear; cf. Skr. m[=e]d to be fat. The original sense seems to have been, to daub on, to smear. Cf. {Smut}.] 1. To strike; to inflict a blow upon with the hand, or with any instrument held in the hand, or with a missile thrown by the hand; as, to smite with the fist, with a rod, sword, spear, or stone. [1913 Webster] Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. --Matt. v. 39. [1913 Webster] And David . . . took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead. --1 Sam. xvii. 49. [1913 Webster] 2. To cause to strike; to use as an instrument in striking or hurling. [1913 Webster] Prophesy, and smite thine hands together. --Ezek. xxi. 14. [1913 Webster] Saul . . . smote the javelin into the wall. --1 Sam. xix. 10. [1913 Webster] 3. To destroy the life of by beating, or by weapons of any kind; to slay by a blow; to kill; as, to smite one with the sword, or with an arrow or other instrument. [1913 Webster] 4. To put to rout in battle; to overthrow by war. [1913 Webster] 5. To blast; to destroy the life or vigor of, as by a stroke or by some visitation. [1913 Webster] The flax and the barly was smitten. --Ex. ix. 31. [1913 Webster] 6. To afflict; to chasten; to punish. [1913 Webster] Let us not mistake God's goodness, nor imagine, because he smites us, that we are forsaken by him. --Wake. [1913 Webster] 7. To strike or affect with passion, as love or fear. [1913 Webster] The charms that smite the simple heart. --Pope. [1913 Webster] Smit with the love of sister arts we came. --Pope. [1913 Webster] {To smite off}, to cut off. {To smite out}, to knock out, as a tooth. --Exod. xxi. 27. {To smite with the tongue}, to reproach or upbraid; to revile. [Obs.] --Jer. xviii. 18. [1913 Webster] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: smite 1. (smote, smitten) vurmak, kuvvetle vurmak, darbe indirmek, çarpmak 2. şamar atmak 3. vurup öldürmek 4. belâ kesilmek 5. kuvvetle etkilemek 6. rahatsız etmek, pişman etmek. smite off bir darbede kesmek. smite out bir darbede ortadan kaldırmak.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  smote 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
smote
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ smite[Lex2]
 • (สโมท) vt.,vi. กริยาช่อง 3 ของ smite (ดู) [Hope]
 • (vt) pp ของ smite [Nontri]
 • (v) // [OALD]
  [smite]
 • ตีอย่างแรง (คำโบราณ): ฟาด, ทุบ [Lex2]
 • ทำให้เจ็บแปลบ: ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ทุกข์ใจ [Lex2]
 • (สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ) ###SW. smiter n. [Hope]
 • (vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ [Nontri]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Monte, Motel, Motte, Sorte, moste, motze, softe, Note, amte, Schote, Simone, smarte, Saite, Spore, Suite, knote, Bote, Gote, Lote, Mode, Mole, Mute, SMTP, Smog, Soge, Sole, Soße, Spot, Tote, Zote, lote, mute, rote, säte, tote, Osmose, somit, mosten, Boote, Brote, Pfote, Safte, Sekte, Semit, Sexte, Sitte, Smogs, Spots, Spott, Stute, Säfte, motzen, samten, satte, saute, spute, späte, stete, stoße, süßte, Amor, Set, amten, Mont, Most, Samt, samt, soft, Amt, Not, Sport, mit, smart, so, Knoten, knoten, Simon, Stoß, loten, muten, sooft, Amok, Show, Snob, GMT, Kot, Lot, Mob, Mol, Mut, SMD, SOS, Sao, Sog, bot, rot, sog, tot, Omen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
s'ôte, m'ôte, motet, motte, motté, note, noté, sotte, s'ôter, mode, sodé, n'ôte, m'ôter, m'ôtes

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.6355 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).