Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sling (4 entries) (6.2745 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sling-, *sling*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sling \Sling\, n. [OE. slinge; akin to OD. slinge, D. slinger, OHG. slinga; cf. OF. eslingue, of German origin. See {Sling}, v. t.] 1. An instrument for throwing stones or other missiles, consisting of a short strap with two strings fastened to its ends, or with a string fastened to one end and a light stick to the other. The missile being lodged in a hole in the strap, the ends of the string are taken in the hand, and the whole whirled rapidly round until, by loosing one end, the missile is let fly with centrifugal force. [1913 Webster] 2. The act or motion of hurling as with a sling; a throw; figuratively, a stroke. [1913 Webster] The slings and arrows of outrageous fortune. --Shak. [1913 Webster] At one sling Of thy victorius arm, well-pleasing Son. --Milton. [1913 Webster] 3. A contrivance for sustaining anything by suspension; as: (a) A kind of hanging bandage put around the neck, in which a wounded arm or hand is supported. (b) A loop of rope, or a rope or chain with hooks, for suspending a barrel, bale, or other heavy object, in hoisting or lowering. (c) A strap attached to a firearm, for suspending it from the shoulder. (d) (Naut.) A band of rope or iron for securing a yard to a mast; -- chiefly in the plural. [1913 Webster] {Sling cart}, a kind of cart used to transport cannon and their carriages, large stones, machines, etc., the objects transported being slung, or suspended by a chain attached to the axletree. {Sling dog}, one of a pair of iron hooks used as part of a sling. See def. 3 (b) above. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sling \Sling\, v. t. [imp. {Slung}, Archaic {Slang}; p. p. {Slung}; p. pr. & vb. n. {Slinging}.] [AS. slingan; akin to D. slingeren, G. schlingen, to wind, to twist, to creep, OHG. slingan to wind, to twist, to move to and fro, Icel. slyngva, sl["o]ngva, to sling, Sw. slunga, Dan. slynge, Lith. slinkti to creep.] 1. To throw with a sling. "Every one could sling stones at an hairbreadth, and not miss." --Judg. xx. 16. [1913 Webster] 2. To throw; to hurl; to cast. --Addison. [1913 Webster] 3. To hang so as to swing; as, to sling a pack. [1913 Webster] 4. (Naut) To pass a rope round, as a cask, gun, etc., preparatory to attaching a hoisting or lowering tackle. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sling \Sling\, n. [Cf. G. schlingen to swallow.] A drink composed of spirit (usually gin) and water sweetened. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sling n 1: a highball with liquor and water with sugar and lemon or lime juice 2: a plaything consisting of a Y-shaped stick with elastic between the arms; used to propel small stones [syn: {slingshot}, {sling}, {catapult}] 3: a shoe that has a strap that wraps around the heel [syn: {slingback}, {sling}] 4: a simple weapon consisting of a looped strap in which a projectile is whirled and then released 5: bandage to support an injured forearm; consisting of a wide triangular piece of cloth hanging from around the neck [syn: {sling}, {scarf bandage}, {triangular bandage}] v 1: hurl as if with a sling [syn: {sling}, {catapult}] 2: hang loosely or freely; let swing 3: move with a sling; "sling the cargo onto the ship" 4: hold or carry in a sling; "he cannot button his shirt with his slinged arm"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  sling 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
sling
 • แถบผ้าคล้องคอสำหรับแขวนมือหรือแขนที่บาดเจ็บ[Lex2]
 • สายสะพายปืน[Lex2]
 • ห่วงเชือก สายหนัง หรือโซ่สำหรับดึงรั้งของหนัก[Lex2]
 • ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน (อาวุธ): ห่วงหนังสติ๊ก [Lex2]
 • ขว้าง: ปา, ฟาด [Lex2]
 • คล้อง: แขวน, ห้อย, โยง [Lex2]
 • เหล้าผสมน้ำแข็ง น้ำตาลและมะนาว: เครื่องดื่มค็อกเทล, เหล้าค็อกเทล [Lex2]
 • (สลิง) {slung,slung,slinging,slings} n. ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน,หนังสติ๊ก,ห่วงแขวนของ,สายสะพายปืน,สายโยง,สายผ้ายึดแขนหรือส่วนของร่างกายที่รับบาดเจ็บ,สาแหรก (สำหรับการโยงหรือหาบ) ,เชือกแขวนเรือเล็ก vt. เหวี่ยง,ขว้าง,โยง,โยงขึ้น,แขวน,แกว่ง,ห้อย,ชักรอก [Hope]
 • (n) ลวดสลิง,หนังสติ๊ก,ผ้าคล้องแขนคนเจ็บ,สาแหรก,สายสะพาย [Nontri]
 • (vt) แขวน,ขว้าง,ห้อย,แกว่ง,ชักรอก,เหวี่ยง [Nontri]
 • /S L IH1 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
sing, Swing, kling, singen, klingen, swingen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
seing, swing, seings, swings, slang, shilling

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2745 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).