Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for slide (4 entries) (6.2303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slide-, *slide*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slide \Slide\, v. t. [imp. {Slid}; p. p. {Slidden}, {Slid}; p. pr. & vb. n. {Slidding}.] [OE. sliden, AS. sl[imac]dan; akin to MHG. sl[imac]ten, also to AS. slidor slippery, E. sled, Lith. slidus slippery. Cf. {Sled}.] 1. To move along the surface of any body by slipping, or without walking or rolling; to slip; to glide; as, snow slides down the mountain's side. [1913 Webster] 2. Especially, to move over snow or ice with a smooth, uninterrupted motion, as on a sled moving by the force of gravity, or on the feet. [1913 Webster] They bathe in summer, and in winter slide. --Waller. [1913 Webster] 3. To pass inadvertently. [1913 Webster] Beware thou slide not by it. --Ecclus. xxviii. 26. [1913 Webster] 4. To pass along smoothly or unobservedly; to move gently onward without friction or hindrance; as, a ship or boat slides through the water. [1913 Webster] Ages shall slide away without perceiving. --Dryden. [1913 Webster] Parts answering parts shall slide into a whole. --Pope. [1913 Webster] 5. To slip when walking or standing; to fall. [1913 Webster] Their foot shall slide in due time. --Deut. xxxii. 35. [1913 Webster] 6. (Mus.) To pass from one note to another with no perceptible cassation of sound. [1913 Webster] 7. To pass out of one's thought as not being of any consequence. [Obs. or Colloq.] [1913 Webster] With good hope let he sorrow slide. --Chaucer. [1913 Webster] With a calm carelessness letting everything slide. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slide \Slide\, v. t. 1. To cause to slide; to thrust along; as, to slide one piece of timber along another. [1913 Webster] 2. To pass or put imperceptibly; to slip; as, to slide in a word to vary the sense of a question. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slide \Slide\, n. [AS. sl[imac]de.] 1. The act of sliding; as, a slide on the ice. [1913 Webster] 2. Smooth, even passage or progress. [1913 Webster] A better slide into their business. --Bacon. [1913 Webster] 3. That on which anything moves by sliding. Specifically: (a) An inclined plane on which heavy bodies slide by the force of gravity, esp. one constructed on a mountain side for conveying logs by sliding them down. (b) A surface of ice or snow on which children slide for amusement. [1913 Webster] 4. That which operates by sliding. Specifically: (a) A cover which opens or closes an aperture by sliding over it. (b) (Mach.) A moving piece which is guided by a part or parts along which it slides. (c) A clasp or brooch for a belt, or the like. [1913 Webster] 5. A plate or slip of glass on which is a picture or delineation to be exhibited by means of a magic lantern, stereopticon, or the like; a plate on which is an object to be examined with a microscope. [1913 Webster] 6. The descent of a mass of earth, rock, or snow down a hill or mountain side; as, a land slide, or a snow slide; also, the track of bare rock left by a land slide. [1913 Webster] 7. (Geol.) A small dislocation in beds of rock along a line of fissure. --Dana. [1913 Webster] 8. (Mus.) (a) A grace consisting of two or more small notes moving by conjoint degrees, and leading to a principal note either above or below. (b) An apparatus in the trumpet and trombone by which the sounding tube is lengthened and shortened so as to produce the tones between the fundamental and its harmonics. [1913 Webster] 9. (Phonetics) A sound which, by a gradual change in the position of the vocal organs, passes imperceptibly into another sound. [1913 Webster] 10. (Steam Engine) (a) Same as {Guide bar}, under {Guide}. (b) A slide valve. [1913 Webster] {Slide box} (Steam Engine), a steam chest. See under {Steam}. {Slide lathe}, an engine lathe. See under {Lathe}. {Slide rail}, a transfer table. See under {Transfer}. {Slide rest} (Turning lathes), a contrivance for holding, moving, and guiding, the cutting tool, made to slide on ways or guides by screws or otherwise, and having compound motion. {Slide rule}, a mathematical instrument consisting of two parts, one of which slides upon the other, for the mechanical performance of addition and subtraction, and, by means of logarithmic scales, of multiplication and division. {Slide valve}. (a) Any valve which opens and closes a passageway by sliding over a port. (b) A particular kind of sliding valve, often used in steam engines for admitting steam to the piston and releasing it, alternately, having a cuplike cavity in its face, through which the exhaust steam passes. It is situated in the steam chest, and moved by the valve gear. It is sometimes called a {D valve}, -- a name which is also applied to a semicylindrical pipe used as a sliding valve. [1913 Webster] In the illustration, a is the cylinder of a steam engine, in which plays the piston p; b the steam chest, receiving its supply from the pipe i, and containing the slide valve s, which is shown as admitting steam to one end of the cylinder through the port e, and opening communication between the exhaust passage f and the port c, for the release of steam from the opposite end of the cylinder. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: slide n 1: a small flat rectangular piece of glass on which specimens can be mounted for microscopic study [syn: {slide}, {microscope slide}] 2: (geology) the descent of a large mass of earth or rocks or snow etc. 3: (music) rapid sliding up or down the musical scale; "the violinist was indulgent with his swoops and slides" [syn: {swoop}, {slide}] 4: plaything consisting of a sloping chute down which children can slide [syn: {slide}, {playground slide}, {sliding board}] 5: the act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it; "his slide didn't stop until the bottom of the hill"; "the children lined up for a coast down the snowy slope" [syn: {slide}, {glide}, {coast}] 6: a transparency mounted in a frame; viewed with a slide projector [syn: {slide}, {lantern slide}] 7: sloping channel through which things can descend [syn: {chute}, {slide}, {slideway}, {sloping trough}] v 1: move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled manner; "the wheels skidded against the sidewalk" [syn: {skid}, {slip}, {slue}, {slew}, {slide}] 2: to pass or move unobtrusively or smoothly; "They slid through the wicket in the big gate" [syn: {slither}, {slide}] 3: move smoothly along a surface; "He slid the money over to the other gambler"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2303 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).