Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for slant (64 entries) (0.5732 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slant-, *slant*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slant[VI] เอน, See also: เอียง, เฉียง, เฉ, Syn. veer, slope, incline, Ant. plane
slant[VT] ทำให้เอน, See also: ทำให้เอียง, ทำให้เฉ, ทำให้เฉียง, Syn. veer, slope, incline, Ant. plane
slant[VI] บิดเบือน
slant[VT] บิดเบือน
slant[N] การเอียงลาด
slant[N] การบิดเบือน
slant[N] ความคิดเห็น, See also: ทัศนคติ, Syn. attitude, point of view
slantwise[ADV] เอียง
slant against[PHRV] บิดเบือน, Syn. weight against
slant towards[PHRV] เอียงลาดไปทาง, See also: ลาดไปทาง, Syn. slope towards

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
slant edgeสันเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
slant engineเครื่องยนต์กระบอกสูบเอียง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slant heightส่วนสูงเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slant(สลานทฺ,สแลนทฺ) vi.,vt. (ทำให้) ลาด,เอียง,เบน,โน้มเอียง,แฉลบ n.. การเอียงลาด,การบ่ายเบน,การบิดเบือน,ความคิดเห็น,ทัศนคติ,อคติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
slant(n) การบิดเบือน,ที่ลาดเอียง,ทัศนคติ,แง่คิด
slant(vi,vt) เอียง,เอน,ลาด,แฉลบ,บิดเบือนข่าว,เบน
slantwise(adv) อย่างเฉียง,อย่างเอียงๆ,อย่างลาดเอียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป๋[ADJ] slanted, See also: twisted, distorted, askew, awry, inclined, Syn. บิด, เบี้ยว, เฉ, เอียง, คด, Ant. ตรง
ตาปลาดุก[N] small slender eyes, See also: slanting eyed, small slanting eyes, small and tapering eyes, Example: เธอตาเล็กเหมือนตาปลาดุก, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ดวงตาที่มีลักษณะเล็กเรียวเหมือนตาของปลาดุก
เฉ[ADV] slantingly, See also: deviously, indirectly, Syn. เบี่ยง, เบี้ยว, เอียง, Ant. ตรง, Example: เหล้าเข้าปากไม่ทันไร เขาก็เริ่มเดินเฉเสียแล้ว, Thai definition: เหไป, ไม่ตรงเส้นตรงแนว
เฉ[V] slant, See also: deviate, distort, twist away, out of shape, Syn. เบี่ยง, เบี้ยว, เอียง, Ant. ตรง, Example: เขาเคยเอาไม้ตะเกียบทิ่มหน้าเพื่อน แต่บังเอิญมันเฉไปโดนนัยน์ตาจนเพื่อนคนนั้นร้องไห้จ้า, Thai definition: เหไป, ไม่ตรงเส้นตรงแนว
เฉลียง[ADV] slantingly, See also: slantwise, diagonally, Syn. เฉียง, Example: พระท่านบอกให้เอาตะกรุดพิสมรผูกข้อมือ หรือผูกเฉลียงบ่าไว้ การผูกตะกรุดพิสมรเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
เฉวียงบ่า[ADV] place upon the left shoulder, See also: slantingly, diagonally, Example: ชุดไทยบางชุดมีผ้าสไบห่มเฉวียงบ่า
เฉ[ADJ] slanting, See also: leaning, inclined, crooked, oblique, sloping, slanted, Syn. เบี่ยง, เบี้ยว, เอียง, Ant. ตรง, Thai definition: เหไป, ไม่ตรงเส้นตรงแนว
เฉวียง[V] slant, See also: incline, Syn. ตะแคง, Ant. ตรง, Example: องค์พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้ายเฉวียงลงมาทางขวา
กระเท่[ADV] lopsidedly, See also: slantingly, leanly, Syn. เอียง, กระเท่เร่, Example: ใครวางแก้วกระเท่อยู่บนโต๊ะ
กระเท่เร่[ADV] slantingly, See also: leanly, lopsidedly, Syn. กะเท่, Example: ข้าวของในกระจาดวางเอียงกระเท่เร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort   FR: dévier ; obliquer
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew   FR: oblique ; incliné ; diagonal
เอียง[v.] (īeng) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant   FR: incliner ; obliquer ; pencher
เอียง[adj.] (īeng) EN: slanting ; oblique ; inclined ; tilted   FR: incliné ; oblique
กระเท่[adj.] (krathē) EN: leaning ; lopsided ; slanting   FR: incliné ; penché
แง่มุม[n.] (ngaēmum) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant   FR: aspect [m]
ตั๊กแตนอีค่วง[n. exp.] (takkataēn ikhūang) EN: Slant-faced Grasshopper   
ตั๊กแตนหน้าแหลม[n. exp.] (takkataēn nā laēm) EN: Slant-faced Grasshopper   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLANT S L AE1 N T
SLANTED S L AE1 N T AH0 D
SLANTED S L AE1 N AH0 D
SLANTING S L AE1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slant (v) (s l aa1 n t)
slants (v) (s l aa1 n t s)
slanted (v) (s l aa1 n t i d)
slanting (v) (s l aa1 n t i ng)
slantwise (a) (s l aa1 n t w ai z)
slantingly (a) (s l aa1 n t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xie2, 斜] slanting [Add to Longdo]
斜线[xie2 xian4, 斜線] slanting line; diagonal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neigung {f}slant [Add to Longdo]
Schärfegrad {m} (Längsrichtung) [techn.]slanted severity [Add to Longdo]
Schrägdrahtantenne {f}slant-wire antenna [Add to Longdo]
Schrägfläche {f}slant [Add to Longdo]
Schräglage {f} (zur Steckrichtung)slanting (to mating direction) [Add to Longdo]
geneigtslanted [Add to Longdo]
neigendslanting [Add to Longdo]
neigtslants [Add to Longdo]
schräg {adj} | schräger | am schrägstenslanting | more slanting | most slanting [Add to Longdo]
schrägslantwise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slant \Slant\, v. t. To turn from a direct line; to give an oblique or sloping direction to; as, to slant a line. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slant \Slant\, n. 1. A slanting direction or plane; a slope; as, it lies on a slant. [1913 Webster] 2. An oblique reflection or gibe; a sarcastic remark. [1913 Webster] {Slant or wind}, a local variation of the wind from its general direction. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slant \Slant\, a. [Cf. dial. Sw. slant. See {Slant}, v. i.] Inclined from a direct line, whether horizontal or perpendicular; sloping; oblique. "The slant lightning." --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slant \Slant\, v. i. [imp. & p. p. {Slanted}; p. pr. & vb. n. {Slanting}.] [OE. slenten to slope, slide; cf. Sw. slinta to slide.] To be turned or inclined from a right line or level; to lie obliquely; to slope. [1913 Webster] On the side of younder slanting hill. --Dodsley. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: slant n 1: a biased way of looking at or presenting something [syn: {slant}, {angle}] 2: degree of deviation from a horizontal plane; "the roof had a steep pitch" [syn: {pitch}, {rake}, {slant}] v 1: lie obliquely; "A scar slanted across his face" 2: present with a bias; "He biased his presentation so as to please the share holders" [syn: {slant}, {angle}, {weight}] 3: to incline or bend from a vertical position; "She leaned over the banister" [syn: {lean}, {tilt}, {tip}, {slant}, {angle}] 4: heel over; "The tower is tilting"; "The ceiling is slanting" [syn: {cant}, {cant over}, {tilt}, {slant}, {pitch}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5732 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).